Botoks Gerçeği

Botoks hakkında hem iyi, hem kötü pek çok şey söyleniyor.


EL­LE: Bo­toks na­sıl et­ki gös­te­rir ?
Dr. B.Ş.:
Bo­toks kas ha­re­ket­le­ri­ni be­lir­le­yen si­nir ile­ti­si­ni ge­çi­ci bir sü­re dur­du­ra­rak kas­la­rı gev­şe­ten do­ğal ve saf pro­te­in ya­pı­da bir ilaç­tır. Çok kü­çük mik­tar­lar­da ya­pı­lan Bo­toks en­jek­si­yon­la­rı ka­sın ka­sıl­ma­sı­na ne­den olan ase­til­ko­lin sa­lı­nı­mı­nı en­gel­le­ye­rek et­ki gös­te­rir. Kas gev­şe­di­ği için de­ri da­ha düz bir gö­rü­nüm alır. Yüz ifa­de­si ar­tık da­ha do­ğal ve da­ha ra­hat bir gö­rü­nüm ka­za­nır.

EL­LE: Bo­toks uy­gu­la­ma­sı ağ­rı­lı mı­dır?
Dr. B.Ş.:
En­jek­si­yon yer­le­rin­de na­di­ren iğ­ne ucu ka­dar bir mo­rar­ma ola­bil­mek­te ha­fif bir buz uy­gu­la­ması ile has­ta ra­hat­la­tıl­mak­ta­dır. Uy­gu­la­ma­yı ta­ki­ben 1-2 sa­at sü­rey­le dik bir po­zis­yon­da kal­mak ve ila­cın uy­gu­lan­dı­ğı kas­la­ra eg­zer­siz yap­tır­mak gi­bi te­da­vi­den son­ra öne­ri­len iki ba­sit du­rum söz ko­nu­su­dur.

EL­LE: Bo­toks'un et­ki­si ne ka­dar sür­mek­te­dir?
Dr. B.Ş.:
Bo­toks'un mi­mik kas­la­rı­nı gev­şet­me et­ki­si 3 ile 6 ay ara­sın­da sür­mek­te­dir. Et­ki­si bit­tik­ten son­ra da­ha ön­ce na­sıl mi­mik çiz­gi­le­ri var­sa yi­ne ay­nı çiz­gi­ler ge­ri ge­le­cek­tir. Da­ha bü­yük yüz kas­la­rı­na sa­hip olan has­ta­lar­da (er­kek­ler gi­bi) ve­ya yüz kas­la­rı­nı da­ha faz­la kul­la­nan, çok mi­mik­li ki­şi­ler­de te­da­vi­nin da­ha sık ara­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir, an­cak bu sü­re en az 3 ay ol­ma­lı­dır. Ge­nel­lik­le, bo­toks en­jek­si­yon­la­rı so­nu­cu yüz kas­la­rı faz­la ha­re­ket et­me­mek ko­nu­sun­da ade­ta ''eği­ti­lir­ler''. Za­man içe­ri­sin­de, çiz­gi­le­ri ra­hat­lat­mak için da­ha uzun ara­lık­lar­la bo­toks uy­gu­la­mak ge­rek­li ola­bi­lir. Te­mel ku­ral ola­rak baş­lan­gıç­ta 4 ay­da bir, bi­rin­ci yıl­dan son­ra 6 ay­da bir uy­gu­lan­mak­ta­dır.

EL­LE: Uy­gu­la­ma­yı kim­ler yap­tı­ra­maz?
Dr. B.Ş.:
Ha­mi­le olan ve­ya em­zi­ren ha­nım­lar en­jek­si­yon­la­rı yap­tır­mak için bek­le­me­li­dir­ler. Nö­ro­müs­kü­ler ra­hat­sız­lık­la­rı ve­ya ka­na­ma prob­lem­le­ri olan­lar, te­da­vi ya­pıl­ma­sı is­te­ni­len böl­ge­de de­ri has­ta­lık­la­rı olan­lar bo­tox en­jek­si­yon­la­rı için uy­gun de­ğil­ler­dir.