Dünyanın En İyi Zen Merkezleri

Arınmanın mevsimi olmaz. Ama yeri?


The Da­ta­i, Lang­ka­wi, Ma­lez­ya: Ada­lar, kum­sal­lar ve su­al­tı cen­ne­ti Ma­lez­ya'da, sa­kin tat­lı­su la­gün­le­ri, renk­li de­ni­zal­tı dün­ya­sı, pus­lu te­pe­le­rin süs­le­di­ği yağ­mur or­man­la­rı­na kom­şu bir zen cen­ne­ti. Lang­ka­wi, dün­ya­ca ün­lü 99 ada­cık­tan olu­şan ada­lar gru­bu. Ki­reç­ta­şı te­pe­le­ri ve ma­ğa­ra­la­rı, rus­tik köy­le­ri, pa­di tar­la­la­rı, zen­gin flo­ra ve fa­una­sıy­la bü­yü­lü ef­sa­ne­le­ri, bu bel­de­yi di­ğer­le­rin­den be­lir­gin şe­kil­de ayı­rı­yor. The Da­ta­i, adı­nı Lang­ka­wi'nin ba­tı sa­hi­lin­de­ki eş­siz kum­sal­lar­dan bi­rin­den alı­yor. Mo­dern ve et­ki­le­yi­ci ah­şap bun­ga­lov­lar­da ko­nak­la­ma ola­na­ğı su­nan bu The Da­ta­i'nin The Man­da­ra Spa'sı eg­zo­tik spa te­ra­pi­le­riy­le mis­tik Ba­li yağ­mur or­man­la­rı­nın şi­fa­sı­nı su­nu­yor. Bu­ra­ya ka­dar gel­miş­ken da­ha aşa­ğı­da yer alan Pan­tai Ce­nang sa­hi­lin­de­ki Gü­ney­do­ğu As­ya'nın en bü­yük ak­var­yu­mu­nu da zi­ya­ret ede­bi­lir­si­niz. The Da­ta­i, ünü­nü hak eder şe­kil­de Con­de Nast'in seç­ti­ği “1999'un en iyi 100 lüks din­len­me mer­ke­zi” ara­sın­da be­şin­ci. Türkçe bir rezervasyon linkinin de bulunduğu The Datai hakkında detaylı bilgi için: www.thedatai.com

Spa Vil­la­ge, Pang­kor La­ut Re­sort, Ma­lez­ya: Con­de Nast Tra­vel­ler UK'in 2003'te dün­ya­nın bir nu­ma­ra­sı seç­ti­ği Pang­kor La­ut Re­sort'un zen kö­yü, ay­nı isim­li ada­da­ki tek din­len­me mer­ke­zi. Bam­bu­lar ve ge­le­neksel ku­maş­lar kul­la­nı­la­rak in­şa edi­lmiş ve dö­şen­miş Ma­lay tar­zı vil­la­la­rın tü­mü ok­ya­nus üze­rin­de bu­lu­nu­yor. Ge­le­nek­sel As­ya ma­sa­jı ve te­ra­pi­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı spa'da ay­nı za­man­da bin­ler­ce yıl­lık ge­le­ne­ği olan gi­zem­li an­tik şi­fa sa­nat­la­rı da hiz­me­ti­niz­de. Dün­ya­nın en lüks zen mer­kez­le­rin­den bi­ri olan köy­de, Ma­lez­ya ve Ja­pon ban­yo­la­rıy­la Çin ayak ba­kı­mı ve Shang­hai ban­yo­su yapılıyor.
Re­zer­vas­yon için: spa­vil­la­ge@pang­kor­la­ut­re­sort.

Canyon Ranch, Tucson, Arizona: Pek çok ödüle sahip, dünyanın en ünlü wellness yaşam tarzı çiftliği muhteşem Sonoran Çölü'nde yer alıyor. 10 kez Conde Nast Traveler en iyi spa ödülü, 2005 Zagat Survey en iyi spa merkezi ödülü, 2004 ve 2005'te Mobil Travel Guide'ın dört yıldızı, 2002'de Spa Finder Dergisi'nin okuyucuların seçimi ödüllerinde en iyi mega-spa ödülünün yanı sıra; 1999-2003 yılları arasında pek çok lüks, gurme, seyahat ve keyif dergisi okuyucularının en iyi buldukları zen merkezi ödüllerine sahip. Günlük spa'nın yanı sıra muhteşem okyanus kıyısındaki sağlık ve yenilenme merkezine, iş seyahatleri arasında bile uğrayabilirsiniz.
Rezervasyon için: 520-749-9000

The Ananda Hotel and Spa Resort, Himalayalar, Hindistan: Garhwal Himalayaları'nın eteklerindeki The Ananda, Hindistan'ın en iyi dinlenme merkezi. Dünyanın en ünlü spa'larından biri olan zen merkezi ise hotelin Maharaja of Tehri Garhwal residansında yer alıyor. Modern jet set mensuplarının en favori yenilenme merkezindeki spa terapileri, 80'e yakın farklı şekilde sunuluyor. Batı'nın modern teknikleriyle geleneksel Hint yöntemlerinin uyumlu birlikteliğiyle stresten arınmak, detoksifikasyon, arınma, derin rahatlama, yaşlanmayı erteleme ve zayıflama hizmetleri dünyanın en ünlüleri arasında yer alan uzmanlar tarafından sunuluyor. Spesifik terapilere sahip ayurveda terapisi çok iddialı. Bunun yanı sıra yoga, klasik İsviçre masajı, aromaterapi masajı, Ananda dokunuşu, Tai masajı ve refleksolojiyle derin temizlik sağlayan hidroterapiler de mevcut. Zen merkezinde sunulan terapilere uygun çok zengin bir spa mutfağı da var.
Tel: 91-1378-227500