Estetik Cerrahide Son Trendler

Son gelişmeleri Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Şirin ile konuşt

Yüz uy­gu­la­ma­la­rın­da ise bek­len­ti, cer­ra­hi bir gi­ri­şi­min ya­pıl­dı­ğı­nı bel­li et­me­ye­cek şe­kil­de na­tü­rel bir gö­rün­tü el­de edil­me­si.

Ya­ni has­ta­lar do­ğal­lık­la­rı­nı kay­bet­me­den yaş­lan­ma­nın ge­tir­miş ol­du­ğu et­ki­ler­den kur­tul­ma­yı ta­lep edi­yor­lar.

Gü­nü­müz­de yüz böl­ge­si es­te­ti­ğin­de, iz bı­rak­ma­yan uy­gu­la­ma­lar tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de müm­kün ol­mak­ta. En­dos­ko­pik cer­ra­hi, mik­ro cer­ra­hi, la­zer uy­gu­la­ma­la­rı, en­jek­si­yon yo­lu ile dol­gu tek­no­lo­ji­le­ri bu­na des­tek ver­mek­te­dir. Yü­ze uy­gu­la­nan yön­tem­ler­de bi­rin­ci sı­ra­da bo­toks ve dol­gu mad­de­le­ri ge­lir­ken ikin­ci sı­ra­da kü­çük cer­ra­hi gi­ri­şim­ler bu­lun­mak­ta. Bun­lar­dan bi­ri de yüz genç­leş­tir­me­de kul­la­nı­lan “ S“ lift yön­te­mi­dir. Bu yön­tem­le has­ta­lar hem da­ha kı­sa sü­re­de da­ha az mor­luk ve şiş­lik­le iyi­le­şi­yor hem de da­ha et­ki­li ve do­ğal so­nuç­lar alı­yor­lar. Yüz genç­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rın­da bu­gü­ne ka­dar sık­lık­la tek ba­şı­na uy­gu­la­nan ve yüz ger­me ola­rak ad­lan­dı­rı­lan de­ri ve de­ri al­tın­da­ki sark­mış do­ku­la­rın ge­ril­me­si iş­le­min­de puzz­le'ın ba­zı par­ça­la­rı ek­sik kal­mak­tay­dı. Bu so­ru­nu gi­der­me­ye yö­ne­lik ola­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar har­mo­nik ve li­kid fa­ce­lift kav­ram­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­mış­tır. Yaş­lan­mak­ta olan bir yüz­de üç be­lir­gin de­ği­şik­lik mey­da­na ge­lir. Bun­lar­dan bi­ri sark­ma­lar, ikin­ci­si ha­cim kay­bı ve üçün­cü­sü de cilt ka­li­te­sin­de azal­ma­dır. Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan kla­sik yüz ger­me ope­ras­yon­la­rı ile sa­de­ce sar­kık­lık­la­rın önü­ne ge­çi­le­bi­lir, di­ğer prob­lem­le­rin te­da­vi­si ek­sik ka­lır­dı. Bu yüz­den li­kid fa­ce­lift kav­ra­mı ge­re­ğin­ce, ger­me ope­ras­yo­nu­na ek ola­rak yağ en­jek­si­yon­la­rı ile ha­cim ek­sik­li­ği de gi­de­ril­mekte ve ar­dın­dan da ömür bo­yu sü­re­cek uy­gun cilt ba­kım­la­rı ve mik­ro der­mab­raz­yon ile do­ku ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve sür­dü­rül­me­si sağ­lan­maktadır. Bu­run ope­ras­yon­la­rın­da da son za­man­lar­da çe­şit­li kon­sept­ler po­pü­la­ri­ze ol­mak­ta ve es­ki­ye na­za­ran da­ha fark­lı yak­la­şım­lar­la da­ha iyi so­nuç­lar he­def­len­mek­te­dir. Pro­fi­lop­las­ti kav­ra­mı ile sa­de­ce bu­ru­na odak­lan­mak ye­ri­ne alın, bu­run, du­dak­lar ve çe­ne ucu ay­nı an­da dü­şü­nül­mek­te ve plan­la­ma­lar bu­na gö­re ya­pıl­mak­ta­dır. Op. Dr. Şirin, es­ki­den bu­run ope­ras­yo­nu de­ni­lin­ce sa­de­ce bur­nu kü­çült­mek ak­la ge­lir­ken, şim­di ise ye­ri­ne gö­re ba­zen bur­nu bü­yüt­me­yi de hehe­def­le­ye­bil­diklerine değiniyor. Ye­ni den­ge­li ri­nop­las­ti kav­ra­mı bu­nu ge­rek­ti­ri­yor. Op. Dr. Şirin, li­po­suc­ti­on'da kla­sik yön­tem­le­re ek ola­rak ul­tra­so­nik ener­ji ve­ya LA­SER ener­ji­si kul­la­na­rak, do­ku­la­ra da­ha az za­rar ver­mek su­re­tiy­le ve gü­ven­li ola­rak da­ha mun­ta­zam so­nuç­lar el­de ede­bil­diklerini söylüyor. LA­SER li­po­suc­ti­on uy­gu­la­ma­la­rın­da da ile­ri­de bu­gün­kü ön­cü ci­haz­la­rın da­ha ge­liş­miş­le­ri ile çok da­ha ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alı­na­bi­le­ce­ğini belirtiyor. Kök hüc­re­ler önü­müz­de­ki yıl­lar­da ye­ni do­ku oluş­tu­rul­ma­sın­da ve ha­sar gör­müş çe­şit­li vü­cut kı­sım­la­rı­nın ona­rı­mın­da sık­lık­la kul­la­nı­la­cak­tır. Yağ hüc­re­le­ri kök hüc­re­ce çok zen­gin­dir. Yağ hüc­re­le­ri ay­nı mik­tar­da­ki ke­mik ili­ği­ne gö­re 1000 kat da­ha faz­la kök hüc­re içe­rir. Kök hüc­re­le­rin bu­lun­duk­la­rı yer­de ona­rım özel­lik­le­ri ol­du­ğu için ha­sar­lı, ame­li­yat ol­muş böl­ge­ler­de do­ku­nun es­ki ha­li­ne dön­me­si­ne yar­dım­cı olur­lar.    “Yüze uygulanan yöntemlerin birinci sırasında botoks ve dolgu maddeleri, ikinci sırasında ise küçük cerrahi girişimler geliyor.”  .