Formda Kalmak Çaba İster

Güzel ve formda kalmak için herkes çaba sarfediyor.


Spm Va­cup­ress ci­ha­zın­da vü­cu­du­mun şe­kil­len­di­ği­ni ve san­tim ba­zın­da in­cel­di­ği­ni gö­rü­yo­rum. Za­ten vü­cut ti­pi­me gö­re kul­la­na­ca­ğım pa­ket­le­ri ba­na özel ola­rak ha­zır­lı­yor­lar. High Ca­re'de va­kum ci­ha­zıy­la ba­sen çı­kın­tı­sı, ba­cak içi gev­şek­li­ği, po­po dü­şük­lü­ğü, diz üs­tü ödem­le­ri, mi­de ve ka­rın­da­ki sark­ma­lar, bel ka­lın­lı­ğı, kal­ça çı­kın­tı­sı, sırt­ta­ki faz­la­lık­lar, kol­lar­da­ki se­lü­lit ve sark­ma­lar da lo­kal ola­rak uy­gu­la­ma ya­pıl­dı­ğın­da te­da­vi edi­le­bi­li­yor. 15 se­ans­lık pa­ket prog­ram so­nu­cun­da ki­lo ver­me­den in­cel­di­ği­mi fark et­tim. Bu ara­da di­ye­ti­me dik­kat et­tim. Her gün 3 lit­re su iç­tim. Haf­ta­nın 2-3 gü­nü ak­sat­ma­dan se­ans­la­ra dü­zen­li ola­rak git­tim. Bu bir sa­bır işi, dik­kat eder­se­niz so­nuç al­ma­ma­nız müm­kün de­ğil. Ben her ka­dı­nın gü­zel ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum, sa­de­ce ba­kım­la­rı­na bi­raz özen gös­ter­me­le­ri ye­ter­li.

IŞIN GÖRMÜŞ
Yayın Direktörü

Yıl­lar­dır 58 ki­lo ol­du­ğum için vü­cu­dum­la il­gi­li bir prob­le­mim hiç­bir za­ man ol­ma­dı. Fa­kat 32 ya­şım­dan iti­ba­ren ya­vaş
ya­vaş 4 ki­lo ek­len­di üze­ri­me ve bir­den­bi­re se­lü­lit ka­bu­suy­la kar­şı kar­şı­ya kal­dım. Ta­bii he­men spo­ra baş­la­yıp, İs­tan­bul'da gü­ve­ni­lir ne ka­dar se­lü­lit te­da­vi­ mer­ke­zi var­sa ar­şın­la­dım. Me­zo­te­ra­pi, LPG, el­le ma­saj, ne is­ter­se­niz. Bir tür­lü
se­lü­lit­le­rim­den kur­tu­la­ma­dım. Tam da ar­tık vaz­geç­mek üze­rey­ken, gü­zel­lik edi­tö­rü­mü­ze ba­na gü­ve­ni­lir bir al­ter­na­tif
te­da­vi mer­ke­zi öne­rip öne­re­me­ye­ce­ği­ni sor­dum. Böy­le­ce High Ca­re sis­te­miy­le ta­nış­tım. İlk gün ol­duk­ça kuş­ku­cu bir ta­vır ser­gi­le­di­ği­mi çok iyi ha­tır­lı­yo­rum. Fa­kat ilk 5 uy­gu­la­ma­dan son­ra hız­lı bir de­ği­şi­me ta­nık ol­dum. Sa­de­ce se­lü­lit­le­rim
azal­mı­yor­du, cil­dim­de­ki sark­ma­lar azal­ma­ya, cil­dim dinç­leş­me­ye, hat­ta renk ka­zan­ma­ya baş­la­mış­tı. San­ki
genç­le­şi­yor­dum. Da­ha son­ra da en prob­lem­li olan böl­gem, bel çev­rem, in­cel­me­ye baş­la­dı. Ha­tır­lı­yo­rum da High Ca­re'e baş­la­dı­ğım se­ne­nin ya­zın­da plaj­da, öğ­len gü­ne­şin­de bi­le ba­cak­la­rı­mı sı­kıp se­lü­lit kon­tro­lu ya­par­dık ve ina­na­maz­dık.
2004 se­ne­sin­den be­ri se­ne­de iki kez mut­la­ka High Ca­re sis­te­miy­le vü­cu­dum­da­ki ödem­ler­den arı­nı­yo­rum, se­lü­lit­le­rim ar­tık kon­trol al­tın­da ve ken­di­mi çok iyi his­se­di­yo­rum. Bu sis­te­min en gü­zel ya­nı, sa­de­ce tek bir ale­te ba­ğım­lı ka­lın­ma­ma­sı, dört fark­lı alet­le vü­cu­da mü­da­he­le edil­me­si, yağ­la­rın par­ça­lan­dık­tan son­ra atıl­ma­sı­nın da sağ­lan­ma­sı. Ben özel­lik­le uçak
yol­cu­lu­ğu yap­tı­ğım ve­ya her­han­gi bir se­bep­le vü­cu­du­mun şiş ol­du­ğu dö­nem­ler­de High Ca­re'e atı­yo­rum ken­di­mi. Böy­le­ce ken­di­mi ko­ca­man şiş bir ba­lon gi­bi his­set­mi­yo­rum. Ay­rı­ca bir­çok te­da­vi mer­ke­zi­ni gez­di­ğim için ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim, High Ca­re si­ze ken­di­ni­zi evi­niz­de gi­bi his­set­ti­ri­yor. Do­ğum gün­le­ri­niz­de di­yet pas­ta­nız ke­si­li­yor, özel bit­ki çay­la­rıy­la çok sı­cak bir ser­vis var, hat­ta şans­lıy­sa­nız kah­ve fa­lı­na bi­le bak­tı­ra­bi­lir­si­niz. Ki­min bak­tı­ğı­nı söy­le­ye­mem, onu da siz keş­fe­din!

AR­ZU BAL­KAN
Oyun­cu, ses­len­dir­me sa­nat­çı­sı

High Ca­re ile 3 se­ne ön­ce ta­nış­tım. O gün­den bu ya­na sık sık zi­ya­ret et­ti­ğim tek gü­zel­lik mer­ke­zi di­ye­bi­li­rim. High Ca­re ba­na gü­ven ve­ri­yor. Ehil el­ler­de ol­du­ğu­mu bi­li­yo­rum. Ger­çek­ten de ora­da­ki uz­man­lar - ar­tık hep­si ar­ka­daş­la­rım ol­du - ne ya­pa­cak­la­rı­nı ve na­sıl ya­pa­cak­la­rı­nı çok iyi bi­li­yor­lar. Bu­nun ya­nın­da o ka­dar sı­cak, iç­ten ve gü­ler­yüz­lü­ler ki, içe­ri gir­di­ği­niz an bü­tün dert­le­ri­ni­zi unu­tu­ve­ri­yor­su­nuz. Her za­man ih­ti­ya­cı­ma gö­re hiz­met al­dı­ğı­mı bi­li­yo­rum. Ne ek­sik ne de faz­la. Ör­ne­ğin, do­ğum­dan son­ra ina­nıl­maz bir ödem var­dı vü­cu­dum­da, komp­li­kas­yon­lu bir do­ğum yap­mış­tım. O dö­nem­de
fi­zik­sel ve ruh­sal ola­rak be­ni ra­hat­la­tan tek yer­di High Ca­re. Haf­ta­da en az iki gün High Ca­re'e gi­di­yo­rum. Ba­na bir
in­cel­me prog­ra­mı ve­ril­di. Va­kum­lu ma­saj ve­ya ul­tra­son te­da­vi­si­nin ar­dın­dan lenf dre­na­ja gi­ri­yo­rum. Va­kum­la ma­sa­jın
ya­ra­rı za­ten bi­li­ni­yor. Bu­nu en doğ­ru uy­gu­la­yan mer­kez­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Böy­le­ce kan do­la­şı­mım