Formda Kalmak Çaba İster

Güzel ve formda kalmak için herkes çaba sarfediyor.


ha­re­ke­te ge­çi­ri­li­yor ve vü­cu­dum­da­ki öde­mi at­mam sağ­la­nı­yor. Özel­lik­le va­cust­yler is­min­de­ki alet be­nim fa­vo­rim. Ters
ba­sınç uy­gu­la­ya­rak şiş­kin­li­ği yok edi­yor, do­la­şı­mı hız­lan­dı­rı­yor. Bu­nun ya­nı sı­ra, bol su içi­yo­rum, bes­len­me­me dik­kat
edi­yo­rum ve gün­lük spo­ru­mu yap­ma­yı ih­mal et­mi­yo­rum. High Ca­re'de uz­man­la­rın öner­di­ği prog­ra­mı dü­zen­li ola­rak ta­kip et­ti­ği­niz­de se­lü­li­tin ka­bus ol­ma­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz. Hat­ta lo­kal faz­la­lık­la­rı­nı­zın azal­dı­ğı­nı far­ke­de­cek­si­niz. Gün­den gü­ne san­tim san­tim in­cel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­ya­cak­sı­nız.

ESMA YAĞCI
Organizasyon-Halkla İlişkiler

Se­ne­ler­den be­ri fark­lı es­te­tik mer­kez­le­rin­de­ki ci­haz­la­rı de­ne­me­me rağ­men is­te­di­ğim so­nu­cu bir tür­lü ala­ma­mış­tım. Tam ümi­di kes­miş­ken kar­şı­ma çı­kan High Ca­re ve eki­bi­ne ger­çek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Bu ka­dar in­ce ele­yip sık do­ku­yan bi­ri ol­ma­ma rağ­men ina­nın şu ana ka­dar be­ni çok mut­lu et­ti­ler. Sa­de­ce 1 ay­dan be­ri 8 se­ans­lık bir kür ne­ti­ce­sin­de bi­le
se­lü­lit­le­ri­min hız­la azal­dı­ğı­nı gör­mek çok gü­zel. Gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la söy­le­ye­bi­li­rim ki, ilk de­fa ya­za pü­rüz­süz bir vü­cut­la
gi­re­ce­ğim. Özel­lik­le mer­ke­ze git­ti­ğim­de ne ka­dar yo­ğun olur­sa ol­sun­lar tek müş­te­ri­le­ri san­ki ben­mi­şim gi­bi il­gi­len­me­le­ri çok de­ğer­li. Ça­lı­şan bir ka­dın ola­rak sa­bah 8.30'da ka­pı­la­rı­nı çal­dı­ğım­da gü­ler yüz­le ba­na “gü­nay­dın” di­yen tüm High Ca­re eki­bi­ne ger­çek­ten çok te­şek­kür ede­rim. Son ola­rak di­ye­bi­li­rim ki, bes­len­me alış­kan­lı­ğı­mı de­ğiş­tir­me­den so­nu­ca bu ka­dar hız­lı ve ko­lay ulaş­mak da ol­duk­ça tat­min edi­ci.

SE­MA MAĞA­RA
Oyun­cu, ses­len­dir­me sa­nat­çı­sı

High Ca­re, be­nim için 2002 yı­lın­da baş­la­dı. Hiç­bir za­man şiş­man bi­ri ol­ma­dım ama ba­sen ve kal­ça böl­ge­le­rim­de
top­lan­ma­lar var­dı. Diz üst­le­rin­de de se­lü­lit­ler. Yıl­lar­dır spor yap­ma­ma rağ­men bu prob­lem­ler­den kur­tu­la­ma­mış­tım. 2002 yı­lın­da bir ar­ka­da­şı­mın tav­si­ye­siy­le ?u­le Ha­nı­m'ın ka­pı­sı­nı çal­dım. Ça­lış o ça­lış, bir da­ha da ko­pa­ma­dım za­ten. 15 se­ans­lık ilk kür­den son­ra ba­cak ve ba­sen­ler­de göz­le gö­rü­lür bir in­cel­me ol­du. Res­men 34 be­de­ne düş­tüm, üs­te­lik de
se­lü­lit­le­rim­den %80 ora­nın­da kur­tul­muş­tum. He­men ikin­ci kü­rü al­dım. İş­te esas şa­şır­tı­cı so­nuç da bun­dan son­ra oluş­tu. Hiç se­lü­lit kal­ma­dı­ğı gi­bi bir de be­den ola­rak ne­re­dey­se 12 yaş re­yo­nun­dan alış­ve­riş ya­pa­bi­le­cek du­ru­ma gel­miş­tim. İş­te o za­man­dan be­ri High Ca­re ma­ce­ram de­vam edi­yor. Çün­kü ben­ce her­ke­sin an­la­ma­sı ge­re­ken şey, böy­le ba­kım­la­rın
tek atış­lık ol­ma­dı­ğı ve ka­dın ola­rak biz­le­rin ha­yat bo­yu vü­cu­du­mu­za iyi bak­ma­yı iş ha­li­ne ge­tir­me­miz ge­rek­ti­ği. Ay­rı­ca iş sa­de­ce bu­nun­la da bit­mi­yor. Ye­dik­le­ri­mi­ze ve spor yap­ma­ya da bun­la­rın ya­nı sı­ra her za­man de­vam et­mek zo­run­da­yız. Ta­bii eğer vü­cu­du­mu­zun bi­ze ar­zu et­ti­gi­miz so­nu­cu ver­me­si­ni is­ti­yor­sak. High Ca­re ma­ce­ram ha­len de­vam edi­yor, ede­cek de. Çün­kü se­ne­de en az bir kez form ko­ru­mak amaç­lı bu kü­rü al­mak ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum.
Kimi doğum sonrası aldığı kiloları vermek, kimi ise son zamanlarda gözüne çarpan selülitleri gidermek için High Care'in kapısını çaldı. Sonuca ulaştılar ama belirli dönemlerde merkezi ziyaret etmeye devam ettiler. Çünkü onlar kendine özen gösteren bakımlı kadınlar...
Ödem atmak, sarkıklığı gidermek ve incelmenin yanı sıra High Care'de birçok soruna çözüm bulunabiliyor. Çünkü kullanılan cihazlar birkaç yararı birden sağlıyor.