Selülit ve Lokal İncelme...

Zaman, incelme ve forma girme zamanı.

ULTRASON: Ul­tra­son ci­ha­zı ile cil­din de­rin­li­ği­ne ya­pı­lan mik­ro ma­saj sa­ye­sin­de se­lü­lit ve gev­şek bir cil­din ana se­be­bi olan asit faz­la­lı­ğı gi­de­ri­li­yor.

De­ri al­tın­da­ki yağ kit­le­si ha­re­ke­te ge­çi­ri­lip vü­cut şe­kil­len­dir­me ve sı­kı­laş­tır­ma sağ­lan­mış olu­yor.

Herşey buraya kadar iyi ve güzel. Kullanılan cihazların etkinliği kanıtlanmış durumda. Peki yıllardır bu sektörde yer alan ve hemen diğer merkezilerin arasından sıyrılıp farklı bir yer edinen High Care için müşterilerin yorumları ne? İşte size beş müşterinin High Care ve High Care sistemleri hakkındaki yorumları... SELDA GÜLAY
Tv Yapımcısı:
Bir dö­nem ra­hatsızlığım ne­de­niy­le kul­lanmış ol­du­ğum ilaç­lar vü­cu­du­mun su tut­masına se­bep olu­yor­du.. High Ca­re ile ilk tanışmamın üze­rin­den 1,5 se­ne geç­ti ve  dü­zen­li ola­rak git­ti­ğim High Ca­re ne­re­dey­se ha­yatımın bir par­çası ha­li­ne gel­di. ‹ş ha­yatının te­laşından artık es­ki­si gi­bi dü­zen­li ola­rak spor yap­ma­ya fırsat bu­lamıyo­rum ama High Ca­re za­ten bu ko­nu­yu kö­kün­den hal­le­di­yor. Böl­ge­sel in­cel­me, tok­sin­ler­den arınma ve cil­din sıkılaş­ması için her za­man tav­si­ye ede­bi­le­ce­ğim yer­yü­zün­de­ki tek yer High Ca­re di­ye­bi­li­rim.
EBRU İPEKÇİ
Butterfly Chocolate'in Sahibi:
High  Ca­re is­mi­ni ilk de­fa mer­ke­ze gi­den ve ora­dan çok mem­nun ka­lan  bir ar­ka­da­şım­dan duy­muş­tum. ?u­le Ha­nım ve eki­biy­le ta­nı­şın­ca ne­de­ni­ni an­la­dım.
Sa­de­ce si­zi in­cel­tip, se­lü­lit­le­ri­niz­den arın­dır­mı­yor­lar ay­nı za­man­da bu sü­re­ci çok ke­yif­li ge­çir­me­ni­zi de sağ­lı­yor­lar. Özel­lik­le ih­ti­ya­cı­nız olan böl­ge­le­re ağır­lık ve­re­rek he­de­fe da­ha hız­lı ula­şı­yor­lar. Bir kür uy­gu­lan­dık­tan son­ra ina­nıl­maz de­ği­şik­lik­ler gö­rü­yor­su­nuz. Ama su iç­me­yi ih­mal et­me­mek ge­re­ki­yor. Ben eks­tra­dan yü­rü­yüş de yap­mış­tım, so­nuç­lar mü­kem­mel­di. İCLAL AYDIN
Gazeteci, Yazar:
Ge­çen yıl EL­LE der­gi­sin­de High Ca­re üze­ri­ne bir ma­ka­le oku­muş­tum. Bu­nun üze­ri­ne ve­ri­len ad­re­si zi­ya­ret et­tim. ?u­le hanım ve kli­nik çalışan­ları ver­dik­le­ri hiz­me­tin so­nu­cun­dan son de­re­ce emin ol­duk­ları için, kli­nik­te bakım alan­lar için müt­hiş gü­ven ve­ren bir at­mos­fer ya­rat­tık­la­rı­nı göz­lem­le­dim.  Bu­ra­da gü­ler­yüz­lü ve ti­tiz bir ekip ta­rafından ağırlanıyor­su­nuz. Sa­de­ce be­de­nen in­cel­me de­ğil aynı za­man­da şa­ha­ne cilt bakım kür­le­ri al­manız da müm­kün. Ki­şi­sel tec­rü­bem di­yet-spor-vü­cut bakımı üç­lü­sü­nün bi­ra­ra­da mü­kem­mel so­nuç ver­di­ği yö­nün­de. Sa­de­ce di­yet­le bi­çim­li ve se­lü­lit­siz bir vu­cu­da ka­vuş­mak im­kansız. Spor kas­larınızın bi­çim­len­me­si­ni ve yağ yak­manızı sağ­lar­ken High-Ca­re pü­rüz­süz bir kal­ça, ba­cak ve te­ne ka­vuş­manızı sağlıyor. Ya­ni ken­di­ni­ze bak­manız da bir çalışkanlık ve di­sip­lin ge­rek­ti­ri­yor. Ki­lo ver­dik­ten son­ra da bi­çi­mi­ni­zi ko­ru­mak ve sıkılaş­mak için High-Ca­re şa­ha­ne bir ko­ru­ma ve mü­kem­mel­leş­tir­me sis­te­mi su­nu­yor. Siz de be­nim gi­bi haf­ta­da en az iki kez uy­gu­lar­sanız müt­hiş de­ği­şi­mi ol­duk­ça ça­buk göz­lem­le­ye­bi­lir­si­niz. .