Selülit ve Lokal İncelme...

Zaman, incelme ve forma girme zamanı.


BURCU ÖZENÇ
Medya İlişkiler Müdürü:
High Ca­re'i ilk ab­lam sa­ye­sin­de duy­dum, bu­ra­ya git­me­ye ka­rar ver­mem­de­ki en önem­li ne­den­ler­den bi­ri de ab­lam­da­ki de­ği­şi­mi fark et­mem ol­du.

Önem­li bir ki­lo prob­le­mim ol­ma­masına rağ­men böl­ge­sel ola­rak in­cel­me­yi is­ti­yor­dum.

High­Ca­re'de de asıl amacın zayıfla­mak de­ğil, böl­ge­sel in­cel­mek ve sıkılaş­mak ol­du­ğu­nu bil­di­ğim için bu­ra­ya git­me­ye baş­ladım. High Ca­re'de her­ke­sin ih­ti­yacına gö­re farklı prog­ram­lar hazırlanıyor. Ben de bel­li pe­ri­yod­lar­la 4 farklı sis­tem­den (va­cu-styler, spm-va­cup­ress, sli­de-styler, ve so­no-styler) ge­çi­yo­rum. Va­cu-Styler ci­hazının se­lü­lit ve akut lenf do­laşım bo­zuk­luk­larının te­da­vi­sin­de önem­li bir et­ki­si var. Bu ci­haz tok­sin­ler­den arınma, yağ çöz­me ve sıkılaştırma­ya yarıyor. Spm-Va­cup­ress pom­pa em­me şek­liy­le vü­cut­ta­ki de­po­lanmış yağ­ları çö­ze­rek cil­din sıkılaş­masını ve pü­rüz­süz­leş­me­si­ni sağlıyor. Sli­de-Styler ci­hazı, me­ta­bo­liz­mayı çalıştırıyor ve kan do­laşımını hızlandırıyor. Böy­le­lik­le vü­cut­ta­ki öde­min ve tok­sik mad­de­le­rin dışarı atılması sağ­lanıyor. So­no-Styler ise cil­din de­ri­ni­ne iş­le­miş yağ kit­le­si­ni par­ça­la­ya­rak vü­cut­tan atılmasını, böy­le­ce vü­cu­dun şe­kil­len­me­si­ni sağlıyor. Bu ci­haz­la­ra gir­me­ye baş­ladığımdan be­ri ben­de­ki en bü­yük fark, he­nüz se­ans­larımın yarısının ta­mam­lan­masına rağ­men, vü­cu­dum­da­ki öde­min git­me­si ve cil­di­min pü­rüz­süz­leş­me­si ol­du. Üze­rim­de­ki şiş­li­ğin göz­le gö­rü­lür şe­kil­de yok ol­ması, en yakın ar­ka­daş­larımın gö­zün­den de kaç­madı. Hat­ta iç­le­rin­den bi­ri be­nim sa­yem­de High Ca­re'e baş­ladı. High Ca­re'de aldığım hiz­me­tin yanı sıra en çok ho­şu­ma gi­den şey­ler­den bi­ri de ken­di­mi evim­de gi­bi his­set­mem. Bun­da ta­bii ki me­kanın yanı sıra çalışan­ların her bi­ri­nin bir­bi­rin­den ki­bar ve sa­mi­mi ol­masının payı çok bü­yük”. SERAP TİBUK: High Ca­re ve ?u­le Ka­ra‘yı te­sa­düf ese­ri bir ar­ka­daşımdan duy­dum, git­ti­ğim­de po­zi­tif ener­ji­si, gü­ler yü­zü, açıklayıcı ve tat­min edi­ci bil­gi­siy­le be­ni anında et­ki­le­di ve gü­ve­ni­mi ka­zandı. Beş haf­talık bir sü­reç­te, 1,5 be­den in­cel­dim, her se­ans ke­yif­li, ha­ri­ka bir sü­reç­ti, ne­ti­ce­si de bir o ka­dar kalıcı. Bu ara­da High Ca­re'de çalışan tüm es­te­tis­yen­lerin çok bil­gi­li, tec­rü­be­li ol­ma­sı ve ke­sin­lik­le bi­ri­nin di­ğe­ri­ni arat­ma­ma­sı ise dik­ka­ti­mi çe­ken di­ğer bir un­sur. High Ca­re, ?u­le hanım ve eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­rum.                              .