Selülite Veda Etmek İçin Yöntemler

Birçok merkez ve uygulanan birçok yöntem var.


UL­TRA­SO­NAG­RA­FİK TE­DA­Vİ­LER: Uzun za­man­dır in­cel­me te­da­vi­le­rin­de kul­la­nı­lan ul­tra­son­lar yer­le­ri­ni çok da­ha ge­liş­miş ve güç­lü olan Li­po­cav gi­bi ye­ni ci­haz­la­ra bı­rak­tı. Bu ye­ni ci­haz­lar­da mev­cut olan tek­no­lo­ji ve ul­tra­son sis­te­mi­ne ul­tra­ka­vi­tas­yon adı ve­ril­mek­te­dir. Ka­vi­tas­yon sı­vı ve yağ do­ku­su­na elas­tik dal­ga bo­yu uy­gu­lan­ma­sıy­la sü­rek­li bü­yü­yen bo­lon­cuk­lar oluş­tu­rur. Be­lir­li bir bo­yu­ta eriş­tik­ten son­ra şi­şen bu yağ hüc­re­le­ri, şok dal­ga­lar­la içe doğ­ru pat­la­ya­rak ener­ji for­mu­na dö­nü­şüp yok olur­lar. Bu yön­tem­de do­ku dü­ze­yin­de hüc­re­ler ara­sı boş­luk­la­rın dre­na­jı sağ­la­na­rak fiz­yo­lo­jik ya­pı­sı iyi­leş­ti­ri­lir. Da­ha son­ra yağ hüc­re­le­ri­nin çe­per­le­ri­ni za­yıf­la­tıp par­ça­lar. Bu güç­lü et­ki­le­ri ile yer­leş­miş böl­ge­sel yağ­la­rı par­ça­la­yıp erit­mek, se­lü­lit­li böl­ge­le­ri yok et­mek­te kul­la­nıl­mak­ta­dır. Hiç­bir yan et­ki­si ol­ma­yan sis­tem, her yaş­ta­ki bay ve ba­yan­la­ra uy­gu­la­na­bi­li­yor. Hat­ta ki­mi uz­ma­na gö­re Li­po­suc­ti­on'dan çok da­ha et­ki­li. Yer­leş­miş böl­ge­sel yağ­la­rı par­ça­la­yıp erit­mek ve se­lü­lit­li böl­ge­le­ri yok et­mek için kul­la­nı­lan tek­nik, dok­tor kon­tro­lün­de di­yet ya­pan has­ta­lar­da da uy­gu­la­na­bi­li­yor. Bi­li­nen en yay­gın tek­nik olan Li­po­suc­ti­on'dan da­ha et­ki­li ve ka­lı­cı so­nuç­lar ve­ren Li­po­cav, ame­li­yat ve iğ­ne kor­ku­su olan­lar için son de­re­ce iyi bir al­ter­na­tif. Haf­ta­da bir 6-10 se­ans ara­sı uy­gu­la­nan yön­te­min et­ki­li ola­bil­me­si için uy­gu­la­ma­dan bir gün ön­ce, uy­gu­la­ma gü­nü ve son­ra­ki gün en az iki lit­re su içil­me­si ge­re­ki­yor.

EN­DER­MO­LO­Jİ:
Bu yön­te­mi va­kum yön­tem­le­ri ile cil­di uyar­mak ola­rak an­lat­mak müm­kün. Do­la­şım hız­lan­dı­rı­la­rak, özel­lik­le top­lar da­mar ve lenf do­la­şım sis­te­mi uya­rı­lır ve do­ku­lar ara­sı me­sa­fe­de bi­rik­miş olan öde­min atıl­ma­sı, de­po­lan­ma eği­li­min­de olan yağ hüc­re­le­ri­nin ve me­ta­bo­liz­ma ar­tık­la­rı­nın uzak­laş­tı­rıl­ma­sı sağ­la­nır. Cil­din me­ka­nik ola­rak uya­rıl­ma­sı­na bağ­lı ola­rak kol­la­jen sen­te­zin­de bir uya­rıl­ma mey­da­na gel­me­siy­le da­ha genç ve sı­kı bir cilt el­de edi­lir. En­der­mo­lo­ji te­da­vi­le­rin­de en çok bi­li­nen yön­tem olan LPG'nin bu ko­nu­da­ki ba­şa­rı­sı FDA ta­ra­fın­dan onay­lan­mış­tır. Ama ma­ale­sef uy­gu­la­ma ha­ta­la­rı bir çok ki­şi­de is­ten­me­yen so­nuç­la­rın gö­rül­me­si­ne ne­den ol­muş­tur. Bu­ra­da en önem­li olan va­kum gü­cü­nün çok iyi ayar­lan­ma­sı ve do­ku elas­ti­ki­ye­ti­ni bo­za­cak va­kum güç­le­ri­ne çık­ma ce­sa­re­ti gös­ter­me ce­ha­le­tin­de ol­ma­mak­tır. İn­cel­me uğ­ru­na bi­linç­siz­ce ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar ile ge­ri­ye dö­nü­şü­mü zor so­nuç­lar alı­nır­ken, eği­tim­li uy­gu­la­yı­cı ve dok­tor kon­tro­lün­de­ki uy­gu­la­ma­lar­la da çok iyi so­nuç­lar alın­mak­ta­dır. Te­da­vi so­nuç­la­rı da ka­lı­cı ol­mak­ta­dır.