Günümüz Kadınları İçin...

Her yaşta, canlı ve yenilenmiş bir cilde sahip olmak...

1954 yılından beri Juvena, cilt bakımı araştırmalarında ve yaşlanma karşıtı ürünler yaratmak konusunda öncü sayılıyor.

Juvena adı, Latince “juvenalis“ gençlik kelimesinden geliyor ve hem markanın vizyonu hem de kullanıcılarına verdiği sözü temsil ediyor.

Bu amaç­la Ju­ve­na, mo­dern cilt ba­kı­mın­da dev­rim ya­ra­tan ürün­ler ya­rat­ma­ya de­vam edi­yor. 1950'ler­de ha­fif ya­pı­lı zen­gin içe­rik­li ilk kre­mi, 1970'ler­de ise ko­ru­yu­cu fil­tre­ler içe­ren ürün se­ri­si­ni  ya­rat­mış­lar ve bun­la­rı 1990'lar­da hüc­re ile­ti­şi­mi­ni sağ­la­yan ak­tif içe­rik­le­rin ve kı­rı­şık­lık kar­şı­tı içe­rik­ler açı­sın­dan zen­gin çok et­ki­li en­zim­le­rin bu­lun­ma­sı iz­le­miş. Ju­ve­na bir baş­ka ye­ni­lik ola­rak 2002 yı­lın­da in­ci pro­tei­ni bi­le­şi­mi kul­la­nı­lan ilk ba­kım ürü­nü­nü pi­ya­sa­ya çı­kar­mış. 2004 yı­lın­da ise mar­ka 50. yı­lı­nı kut­lar­ken, yo­ğun ba­kım te­da­vi­le­rin­de ye­ni bir cilt ya­rat­mak için kul­la­nı­lan Skin­No­va Tek­no­lo­ji­si­ni, koz­me­tik­te kul­lan­ma­ya baş­la­mış. 2009 yı­lın­da ise Ju­ve­na, kök hüc­re pep­ti­di­ni bul­muş. Skin­No­va Tek­no­lo­ji­si ve kök hüc­re araş­tır­ma­la­rı­nın so­nu­cun­da ise Skin­No­va SC Tek­no­lo­ji* ya­ra­tıl­mış. Cilt uz­man­la­rı­nın cilt ba­kı­mın­da ye­ni bir çağ ola­rak ni­te­len­dir­dik­le­ri bu ge­liş­me­yi Ju­ve­na ka­dın­lar için ye­ni bir çağ ola­rak ad­lan­dı­rı­yor. SKINNOVA STEMCELL
TEKNOLOJİSİ

Ju­ve­na'nın Skin­No­va Stem­Cell Tech­no­logy (Kök hüc­re tek­no­lo­ji­si)'ne ge­çi­şi ise Prof. Odi­le Da­mo­ur'un, ya­nı­ğa ma­ruz kal­mış cilt do­ku­usu­nu ye­ni­le­mek için Skin­No­va Tek­no­lo­ji­si kul­la­na­rak ya­nık te­da­vi­si gö­ren bir­çok ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kur­tar­ma­sı ile baş­la­mış. Bu tek­no­lo­ji, hüc­re çev­re­si­ni ve hüc­re çe­kir­de­ği­ni ko­ru­ma­ya ala­rak, hüc­re­le­rin sağ­lık­lı ye­ni­le­ne­bil­me­si için uy­gun or­tam sağ­lı­yor. Böy­le­ce sağ­lık­lı, ye­ni hüc­re­ler olu­şu­yor. ‹kin­ci adım ise bio­tek­no­lo­ji ala­nı­nın li­der­le­rin­den Ju­ve­na Araş­tır­ma&Ge­liş­tir­me De­part­ma­nı Baş­ka­nı Prof. Dr. Sven Goh­la'nın cil­din ken­di kök hüc­re­le­ri­ni ak­ti­ve  eden özel bir pep­tid ge­liş­tir­me­si ve bu­na Ju­ve­na'ya pa­tent­li Stem­Cell (kök hüc­re) adı­nı ver­me­siy­le de­vam et­miş. Mai­ke Ki­ess­ling'e gö­re cil­di­miz­de bir­çok kök hüc­re bu­lu­nu­yor. An­cak bun­la­rın ba­zı­la­rı ak­tif hal­de ol­ma­sı ge­re­kir­ken uy­ku­da­lar. Stem­Cell Pep­tid'le­ri  “uya­rı­cı” özel­li­ğiy­le uyan­ma­sı ge­re­ken kök hüc­re­le­ri uyan­dı­ra­rak ak­tif ha­le ge­ti­ri­yor ve sağ­lık­lı hüc­re­le­rin üre­me­si­ni sağ­lı­yor. Hüc­re­le­rin ço­ğal­ma­sın­dan son­ra ise Skin­No­va Tek­no­lo­ji­si tek­rar dev­re­ye gi­re­rek, hüc­re­le­rin za­rar gör­me­me­si için hüc­re çev­re­si­ni ko­ru­ma­ya alı­yor ve böy­le­ce hüc­re­le­rin sağ­lık­lı, can­lı kal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. ‹ş­te bu iki adı­mın bir­leş­me­si Skin­No­va Stem­Cell Tek­no­lo­ji­yi oluş­tu­ru­yor.
  MARKA VİZYONU
Juvena için, genç bir görünüm tavır ve duruşla alakalı. Bir kadının karakterini yansıtan her şey yani düşünceleri, attığı her adım, gözündeki ışıltı ve cildinin parlaklığı onun çekiciliğini oluşturuyor.
Juvena'nın amacı, yaşı ne olursa olsun her kadının içerisinde bulunan gücün dışarıdan da görülmesini sağlamak..