Makyaj Tarzınızı Belirleyin

Renkli bir yaza merhaba diyebilirsiniz.


On Dakikada Makyaj
Bu, si­zin gün­lük ru­ti­ni­niz ol­ma­lı­dır, işe gi­der­ken, alış­ve­riş için ar­ka­daş­lar­la bu­lu­şur­ken vs... 10 da­ki­kada mak­yaj için te­mel un­sur­lar: Düz­gün bir cilt ba­kı­mı, göz alt­la­rı için ka­pa­tı­cı, tüm yü­ze uy­gu­la­nan fon­dö­ten, ka­pa­tı­cı üze­ri­ne ve göz ka­pak­la­rı­na sa­rı pud­ra (eğer por­se­len ren­gin­de cil­di­niz var­sa be­yaz pud­ra), yü­zü­nü­zün ge­ri ka­la­nı­na pud­ra, kaş­la­rı renk­len­di­rip göl­ge­len­dir­mek, ba­sit bir göz mak­ya­jı içinse tüm göz ka­pa­ğı­na açık renk­li far, göz ka­pa­ğı­nın alt kıs­mı­na or­ta ko­yu­luk­ta far, göz­le­re çiz­gi çek­mek için ko­yu bir far ve si­yah mas­ka­ra, ya­nak­la­ra al­lık ve­ya bronz­laş­tı­rı­cı, ruj, du­dak ka­le­mi ve par­la­tı­cı ve ha­fif bir par­füm yeterli.