Botoksla Terlemeye Son!

İşte botoksun hiperhidrozis yani aşırı terlemeye etkisi...

kalitesine de çok olumsuz etkileri olabilir. Genellikle koltuk altı, el ve ayaklarda kendini gösteren aşırı terleme, bazı sağlık problemlerine de sebep olmaktadır. Örneğin, ayaklardaki aşırı terleme, ayak parmak ve tırnaklarında mantar gelişimine zemin hazırlar.

ELLE: Peki bölgesel terlemeler nasıl oluyor?
Uz.Dr.A.A.:
Her yüz kişiden birinde aşırı terleme rahatsızlığı görülmektedir. Sıklıkla çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan lokal terlemeler hayat boyu devam edebilir, aralıklı veya devamlı olabilir. Hastaların yüzde 35-40'ında aile hikayesi (genetik veya ırsi geçiş) vardır. Erkek ve kadınlarda eşit oranda rastlanır. Stres, heyecan, sinirlenme, kaygı gibi duygusal uyarılarla şiddetlenebilir. Sıcak mevsimlerde çok daha rahatsız edici olabilir.

ELLE: Terleme problemi nasıl insanları sıkıntıya sokuyor?
Uz.Dr.A.A.:
Örneğin el sıkma esnasında ıslak bir elle karşılaşmak insanların çoğunda hoşa gitmeyen bir duygu yaratır ve birden elini çekme isteği oluşturur. Hiperhidrozlu kişiler bu nedenle el sıkma, tokalaşma gibi konularda isteksizdir. Ellerinde sürekli mendille dolaşırlar veya ellerini elbiselerine silerler. Aşırı terleme çirkin görüntülere sebep olabilir. Koltuk altından bele kadar ıslaklık olabilir. Elbise ve ayakkabılarda beyaz tuz lekeleri ortaya çıkar ve çevredeki kişileri rahatsız eden kokulara neden olabilir. Aşırı terleme sorunu olan kimseler yazın bile açık ayakkabı ve terlik giyemezler. Günlük aktiviteleri olumsuz etkilenebilir. Düğmelere basmaktan çekinirler, ellerindeki nesneleri düşürürler. Yazı yazmakta ve bilgisayar klavyesi kullanmakta zorlanırlar.
Müzik aleti ve elektronik cihaz kullanırken sıkıntı yaşarlar. Bu insanlar ellerindeki ıslaklık nedeniyle sosyal yaşamlarında da sıkıntı yaşarlar. Sokakta yürürken, kalabalık ortamlarda, alışveriş esnasında bu problemler daha da artabilir. Toplu taşıma araçlarında sıkıntı yaşanır. Her tür ve renkte giysi ve ayakkabıyı kullanamazlar. Koltuk altı ve ayak kokusundan utanırlar. Kişi başkalarının kötü düşün­ce ve yan­lış an­la­ma­sı kor­ku­suy­la dı­şa­rı çık­mak is­te­me­ye­bi­lir. Sos­yal or­tam­lar­dan, eğ­len­ce ve pek çok ak­ti­vi­te­den ka­çı­nır­lar. İş ya­şan­tı­la­rı ve ka­ri­yer­le­ri olum­suz yön­de et­ki­le­ne­bi­lir. El ter­le­me­si olan ki­şi­ler özel­lik­le el­ler­le ya­pı­lan iş­ler­de ba­şa­rı­sız olur­lar. Bir­çok ne­de­ne bağ­lı iş üret­ken­li­ğin­de azal­ma olur. Sos­yal iliş­ki
zor­luk­la­rı­na ve yan­lış an­la­şıl­ma­la­ra bağ­lı mes­le­ki ka­yıp­lar ola­bi­lir. İn­san­lar­la et­ki­le­şim­de ol­ma­ya­cak­la­rı ka­ri­yer­le­ri ter­cih ede­bi­lir­ler, sık ola­rak iş­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir­ler.