Kraliçenin Güzellik Sırrı

Kraliçenin Güzellik Sırrı


Ope­ras­yon is­te­me­yen ya da ope­ras­yon ya­pı­la­ma­yan has­ta­lar­da uy­gu­la­nan, son za­man­lar­da Ame­ri­ka'da gi­de­rek yay­gın­la­şan Li­qu­id Fa­ce Lift uy­gu­la­ma­sı ise bo­toks, dol­gu en­jek­si­yon­la­rı ve der­mo­lift kom­bi­nas­yon­la­rıy­la ya­pı­lı­yor. Bir haf­ta aray­la ya­pı­lan bu uy­gu­la­ma­da ön­ce­lik­li ola­rak der­mo­lift ile der­mis de­ni­len de­ri­nin or­ta ta­ba­ka­sı te­da­vi edile­rek cil­de can­lı­lık ve sı­kı­laş­ma efek­ti sağ­la­nı­yor. Ar­dın­dan bo­toks­la üst yüz de­ni­len alın ve ka­za­ya­ğı böl­ge­sin­de genç­lik ifa­de­siy­le be­ra­ber din­gin bir gö­rü­nüm el­de edi­li­yor. Alt yüz­de Ne­fer­ti­ti Lift ile çe­ne ve bo­yun böl­ge­sin­de­ki gev­şek­lik to­par­la­nı­yor. Son ola­rak do­ku ka­yıp­la­rı ve in­ce kı­rı­şık­lık­lar smart fil­ler ile dol­gun­laş­tı­rı­la­rak yüz ve bo­yun­da­ki de­for­mas­yon­lar to­par­la­nı­yor. Böy­le­lik­le in­ce kı­rı­şık­lık­lar, gev­şek­lik­ler ve sark­ma­lar to­par­la­na­rak cilt da­ha can­lı ve ta­ze bir gö­rün­tü­ye ula­şı­yor.
Li­qu­id Fa­ce Lift, plas­tik cer­ra­hi ope­ras­yon­la­rın­da ta­mam­la­yı­cı bir te­da­vi ola­rak uy­gu­la­na­bil­di­ği gi­bi ope­ras­yon kro­no­lo­ji­si­ni ge­cik­tir­me­de ve bi­yo­lo­jik saa­ti ge­ri al­ma­da da ter­cih edi­le­bi­li­yor. Es­te­tik cer­ra­hi ope­ras­yon­la­rın­da in­va­ziv ve no­nin­va­ziv uy­gu­la­ma­lar­da­ki he­def, da­ha çok lif­ting et­ki­si­ni ya­rat­mak. An­cak bel­li alan­lar­da der­mis'e çok da faz­la mü­da­ha­le edi­le­mi­yor.
Özel­lik­le To­tal Fa­ce Lift ve­ya Mid Fa­ce Lift son­ra­sı ge­nel bir iyi­lik ve ger­gin­lik ha­lin­den son­ra du­dak üs­tün­de in­ce çiz­gi­ler, bo­yun böl­ge­sin­de gev­şek­lik da­ha çok be­lir­gin­le­şi­yor ve dik­kat çe­ki­yor. Li­qu­id Fa­ce Lift bu so­ru­na çö­züm amaç­lı, en ba­şa­rı­lı te­da­vi pro­to­ko­lü ola­rak ön pla­na çı­kı­yor.
Li­qu­id Fa­ce Lift uy­gu­la­ma­sın­da kul­la­nı­lan Der­mo­lift, de­ri­nin or­ta ta­ba­ka­sı­nın iyi­leş­ti­ri­le­rek sı­kı­laş­tır­ma ve to­par­lan­ma­sı ola­rak ta­nım­la­nı­yor. An­ti-aging ta­ban­lı ya­pı­lan te­da­vi, yo­ğun mo­le­kül­lü vi­ta­min-mi­ne­ral sı­kı­laş­tı­rı­cı, to­par­la­yı­cı ve dol­gun­laş­tı­rı­cı ka­rı­şım­la­rın de­ri­nin or­ta ta­ba­ka­sı olan der­mi­se mik­ro­en­jek­si­yon yön­te­miy­le uy­gu­lan­ma­sı esa­sı­na da­ya­nı­yor. Bu uy­gu­la­ma cil­din yaş­lan­ma et­ki­si­ne kar­şı çok hız­lı ce­vap ve­ri­yor ve ne­mi ar­tı­ra­rak da­ha can­lı bir cilt gö­rü­nü­mü el­de edi­li­yor. Özel­lik­le form kay­bı­na kar­şı, kas fi­ber­le­ri­nin da­ha es­nek ve güç­lü olu­şu­mu­nu sağ­lanı­yor. Ko­la­jen ve elas­tin sen­te­zi gi­bi, (cil­din es­nek­li­ğin­den so­rum­lu ön plan­da­ki pro­te­in­ler) ya­şın iler­le­me­siy­le bir­lik­te sağ­lık­lı kas to­nü­sü­nün de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­yan kim­ya­sal ajan­la­rın se­vi­ye­si de aza­lı­yor.
Der­mo­lift'te uy­gu­la­nan kom­bi­nas­yon­lar bu sa­lı­nı­mı ar­tı­ra­rak kas to­nü­sü­nün de art­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu yön­tem de­ri­nin bü­tün kat­man­la­rı­na ha­kim olan bir uy­gu­la­ma ol­ma­sı ne­de­niy­le çok önem­li. Bir baş­ka önem­li özel­li­ği ise se­çi­len far­ma­ko­lo­jik ilaç­la­rın cilt ti­pi­ne uy­gun ola­rak dü­zen­le­ne­bil­me­siy­le ki­şi­ye özel te­da­vi se­çe­nek­le­ri­ni, di­ğer yön­tem­le­re gö­re da­ha üs­tün kıl­ma­sı­dır. Li­qu­id Fa­ce Lift uy­gu­la­ma­sın­da kul­la­nı­lan dol­gu en­jek­si­yon­la­rıy­la, özel­lik­le yüz böl­ge­sin­de yağ do­ku­su­nun kay­bı ve yer de­ğiş­tir­me­si­ne bağ­lı olu­şan çök­me­le­rin ya­rat­tı­ğı göl­ge­ler he­def alı­nı­yor. Bu­nun için ter­cih ağır­lık­lı ola­rak hya­lu­ro­nik asit dol­gu­lar­dan ya­na olu­yor. Hya­lu­ro­nik asit ek­sik­li­ği he­def­le­ne­rek nem ar­tı­şı da sağ­la­nı­yor. Dol­gu en­jek­si­yon­la­rı sa­ye­sin­de ufak do­ku­nuş­lar­la yüz böl­ge­sin­de da­ha dinç ifa­de­ler oluş­tu­ru­lu­yor. Du­dak üs­tün­de­ki genç­lik çiz­gi­si­nin be­lir­gin­leş­me­si, kaş al­tı­na uy­gu­lan­ma­sıy­la ka­şın yük­sel­til­me­si ve bo­şa­lan ala­nın dol­du­rul­ma­sı za­man­la dü­şen du­dak ke­nar­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu göl­ge­le­rin gi­de­ril­me­si gi­bi mi­nik do­ku­nuş­lar gör­sel ola­rak za­ma­nı ge­ri­ye al­ma­da son de­re­ce ba­şa­rı­lı so­nuç­lar do­ğu­ru­yor.