Metabolizma Hızınızı Biliyor Musunuz?

Gün içinde ne kadar kaloriye ihtiyaç duyduğunuzu hiç merak ettiniz mi?

ELLE: Fitmate ile metabolizma hızı ölçümü öncesi gerekenler nelerdir?
Dyt.

A.

K.: 12 sa­at­lik aç­lık, öl­çüm­den ön­ce­ki 12 sa­at sü­re­sin­de ka­fe­in içe­ren içe­cek­ler tü­ket­me­mek (çay, kah­ve, ko­la gi­bi) yi­ne öl­çüm­den ön­ce­ki 12 sa­at sü­re­sin­de eg­zer­siz yap­ma­mak ve öl­çüm­den en az üç sa­at ön­ce­sin­de aşı­rı sı­vı al­ma­mak ge­re­ki­yor. ELLE: Bazal metabolizma hızı neden kişiye özeldir ve niçin değişkendir ?
Dyt. A.K.:
BMH bir­çok fak­tör­den et­ki­le­nir. Bun­la­rı vü­cut ağır­lı­ğı, vü­cut kom­po­zis­yo­nu (Yağ ve kas mik­ta­rı), ya
ş, cin­si­yet, hor­mon­lar, stres ve uya­rı­cı­lar (ör­ne­ğin ka­fe­in) ola­rak sı­nıf­lan­dır­mak müm­kün. ELLE: Konuyu biraz açmanız mümkün mü?
Dyt. A.K.:
Vü­cut ağır­lı­ğı­nı ele al­dı­ğı­mız­da, da­ha ağır bir in­san da­ha yük­sek bir me­ta­bo­liz­ma hı­zı­na sa­hip­tir, çün­kü vü­cu­dun sağ­lık­lı bir
şe­kil­de ha­ya­tı­nı sür­dür­me­si için da­ha faz­la ener­ji sağ­la­ma­sı ge­re­kir. Vü­cut kom­po­zis­yo­nu­na ge­lin­ce, kas­lar yağ­lar­dan da­ha faz­la ka­lo­ri ya­kar­lar, din­le­nir hal­dey­ken bi­le. Yük­sek oran­da ka­sa sa­hip olan in­san­la­rın me­ta­bo­liz­ma hız­la­rı da yük­sek­tir. Bu­na ya­kın dö­nem­de ya­pıl­mış bir araş­tır­ma ile ör­nek ve­re­lim; Ba­yan A, 90kg. ağır­lık, %33 yağ ora­nı­na sa­hip ve BMH 1570 kcal. Ba­yan B, ay­nı ağır­lık­ta, %48 yağ ora­nı­na sa­hip ve BMH 1250 kcal. Gö­rül­dü­ğü gi­bi, ay­nı ağır­lık, ben­zer boy, ay­nı ya­şa sa­hip iki ba­yan fark­lı yağ oran­la­rı­na sa­hip ol­duk­la­rı için fark­lı BMH'le­re sa­hip­tir­ler. Eg­zer­siz, özel­lik­le da­ya­nık­lı­lık eg­zer­siz­le­ri kas do­ku­la­rı­nı ar­tı­ra­cak, bu da BMH'nın yük­sel­me­si­ne se­bep ola­cak­tır. Ya­şa bak­tı­ğı­mız­da, BMH ye­tiş­kin­ler­de her 10 yıl­da bir %2-3 ora­nın­da aza­lır. Bu oran kas ka­yıp­la­rı­nın de­re­ce­si­ne gö­re de­ği­şe­bi­lir. Cin­si­yet fak­tö­rün­de, nor­mal ola­rak er­kek­ler ka­dın­la­ra gö­re da­ha yük­sek BMH'ye sa­hip­tir­ler. Çün­kü on­la­rın kas küt­le­si ka­dın­la­rın­kin­den da­ha faz­la­dır. Mut­lak ola­rak hor­mon­lar da me­ta­bo­liz­ma hı­zı­nı yük­sel­te­bi­lir­ler ve­ya al­çal­ta­bi­lir­ler. Stre­se ba­kar­sak, stres­li in­san­la­rın kas­la­rı ger­gin olur. Bu du­rum­da kas ak­ti­vas­yo­nu için da­ha faz­la ka­lo­ri­ye ih­ti­yaç du­yar­lar. ‹ş­te bu yüz­den ba­zal me­ta­bo­liz­ma hı­zı öl­çü­mün­de ra­hat ve sa­kin bir du­rum­da bu­lun­mak bu ka­dar önem­li­dir. Uya­rı­cı­lar önem­li­dir çün­kü, ka­fe­in ve di­ğer uya­rı­cı­lar ba­zal me­ta­bo­liz­ma hı­zı­nı art­tı­rır­lar. ‹laç­lar da azal­tı­cı ve/ve­ya yük­sel­ti­ci et­ki ya­par­lar. Öl­çüm­den en az 12 sa­at ön­ce­si­ne ka­dar bu tip mad­de­le­ri al­mak­tan ka­çı­nı­nız. BMH nın yük­sek ya­da dü­şük ol­ma­sın­da bir­çok ge­ne­tik fak­tör de et­ki­li­dir. .