Metabolizma Hızınızı Biliyor Musunuz?

Gün içinde ne kadar kaloriye ihtiyaç duyduğunuzu hiç merak ettiniz mi?


ELLE: Metabolizma hızı ve kilo kaybı arasındaki bağlantıyı biraz açar mısınız?
Dyt.

A.

K.: Ki­şi ki­lo kay­bet­ti­ğin­de me­ta­bo­liz­ma hı­zı da dü­şer. Ki­lo kay­bı­nın idea­li kas­lar­dan zi­ya­de, yağ­lar­dan kay­bet­mek­tir. Eg­zer­siz­ler­le bir­lik­te olan ki­lo kay­bın­da bu azal­ma yağ­lar­dan sağ­la­na­cak­tır. Ki­lo kay­bı sü­re­sin­de vü­cut da­ha az ka­lo­ri­ye ih­ti­yaç du­ya­ca­ğı için me­ta­bo­liz­ma hı­zı da dü­şe­cek­tir. Bu da yi­ne BMH öl­çü­mü­nün ge­rek­li­li­ği­ni or­ta­ya çı­kar­mak­ta­dır. ELLE: Son olarak Fitmate ölçümü kimlere yapılamaz?
Dyt. A.K.:
Test, so­lu­num öl­çü­mü me­to­duy­la ya­pıl­dı­ğı için ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı ta­nı­sı olan­lar­da doğ­ru so­nuç ver­me­ye­bi­lir.
 .