Şiddettli Baş Ağrısı ve Sinüzit

Günümüzün en sık rastlanılan hastalıklarından biri de sinüzit.


EL­LE: Cer­ra­hi te­da­vi yön­tem­le­ri ne­ler­dir?
Op. Dr. M.?.:
Gü­nü­müz­de stan­dart ola­rak ola­rak ya­pı­lan cer­ra­hi en­dos­ko­pik si­nüs cer­ra­hi­si­dir. Bu­ra­da mu­aye­ne sı­ra­sın­da kul­la­nı­lan en­dos­kop­lar­la bir­lik­te si­nüs cer­ra­hi­si için ge­liş­ti­ril­miş in­ce araç­lar kul­la­nı­lı­yor. Cer­ra­hi te­da­vi­de te­mel pren­sip en­dos­kop­lar ara­cı­lı­ğı ile si­nüs­le­rin bu­run içi­ne açıl­dık­la­rı de­lik­le­re ula­şıp, bu de­lik­le­rin ge­niş­le­til­me­si ve si­nüs­le­rin ha­va­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­dır. Cer­ra­hi gi­ri­şim­ler ter­ci­he gö­re ge­nel anes­te­zi ve lo­kal anes­te­zi al­tın­da ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Cer­ra­hi son­ra­sı bu­run içi­ne kı­sa sü­re­li kü­çük tam­pon­lar yer­leş­ti­ril­mek­te ve ame­li­yat son­ra­sı has­ta bir­kaç kez pan­su­ma­na çağ­rı­la­bil­mek­te­dir. Ge­nel ola­rak çok ağ­rı­lı ol­ma­yan, has­ta kon­fo­ru­nun çok faz­la bo­zul­ma­dı­ğı ame­li­yat­lar­dır. Po­pü­ler ol­ma­ya baş­la­yan ve ba­lon yön­te­mi ola­rak da bi­li­nen ba­lon si­nop­las­ti, kla­sik cer­ra­hi yön­te­me al­ter­na­tif­tir. An­cak ya­nak al­tı ve­ya alın si­nüs­le­ri­ni izo­le ola­rak tu­tan çok sı­nır­lı sa­yı­da­ki si­nü­zit­ler­de kul­la­nı­mı müm­kün­dür. Yay­gın si­nü­zit­ler­de kla­sik cer­ra­hi yön­tem kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ay­rı­ca cer­ra­hi sı­ra­sın­da has­ta­ya X ışı­nı ve­ril­me­si bir de­za­van­taj­dır.

EL­LE: Si­nü­zit cer­ra­hi­sin­de ba­şa­rı ne oranda?
Op. Dr. M.?.:
Si­nü­zit ce­ra­hi­si so­nuç­la­rı­nın ba­şa­rı­lı ol­ma­dı­ğı ve has­ta­lı­ğın sık tek­rar­la­dı­ğı yö­nün­de bir ina­nış var­dır. Bu bir ya­nıl­gı­dan kay­nak­la­nır. Aler­jik ze­min üze­rin­de ge­li­şen po­lip­li si­nü­zit­ler­de tek­rar­la­ma eği­li­mi ger­çek­ten yük­sek­tir. An­cak has­ta­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu sa­de­ce si­nüs ka­nal­la­rı­nın da­ral­mış ya da tı­ka­lı ol­du­ğu ba­sit, tek­rar­la­yan si­nü­zit­ler oluş­tu­rur ve bu has­ta­lar­da cer­ra­hi­nin ba­şa­rı ora­nı % 90'la­rın üze­rin­de­dir.

EL­LE: Cer­ra­hi te­da­vi­nin komp­li­kas­yon­la­rı ne­ler­dir?
Op. Dr. M.?.:
Dar bir böl­ge­de en­dos­ko­pik yön­tem­le iki bo­yut­lu gö­rün­tü al­tın­da ça­lı­şıl­mak­ta ve cer­ra­hi sı­ra­sın­da olu­şa­bi­le­cek ka­na­ma­lar cer­ra­hın gö­rü­şü­nü ol­duk­ça azal­ta­bil­mek­te­dir. Si­nüs­ler önem­li or­gan­la­rın kom­şu­lu­ğun­da yer alır. Göz çu­kur­la­rı ile si­nüs­ler ara­sın­da­ki sı­nı­rı çok in­ce bir ke­mik ta­ba­ka oluş­tu­rur. Yi­ne op­tik si­nir de­ni­len gör­me si­ni­ri sfe­no­id si­nüs adı ve­ri­len en ar­ka grup si­nüs­le­rin dış du­va­rı­na kom­şu­dur. Ay­nı böl­ge­de şah da­ma­rı­nın kol­la­rın­dan bi­ri de yer alır. Yi­ne si­nüs­le­rin ta­va­nı be­yin ile kom­şu­dur ve cer­ra­hi sı­ra­sın­da bu du­va­rın ze­de­len­me­si ile cid­di komp­li­kas­yon­lar olu­şa­bi­lir.

EL­LE: Ame­li­yat son­ra­sı ya­pı­la­cak­lar ne­ler­dir?
Op. Dr. M.?.:
En­dos­ko­pik si­nüs cer­ra­hi­si ge­nel ola­rak has­ta kon­fo­ru­nu çok faz­la boz­ma­yan bir cer­ra­hi­dir. Ame­li­yat son­ra­sı he­ki­min be­lir­le­ye­ce­ği ara­lık­lar ile bu­run pan­su­ma­nı ya­pı­la­cak­tır. Bu pan­su­man sı­ra­sın­da bu­run için­de bi­ri­ken pıh­tı­lar te­miz­le­ne­cek ve iyi­leş­me­nin da­ha hız­lı ol­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Ame­li­yat son­ra­sın­da bu­run için­de açık bir boş­luk bı­ra­kıl­dı­ğın­dan iyi­leş­me sü­re­ci için­de bu böl­ge­den ka­na­ma ol­ma ris­ki var­dır. Bu ris­ki azalt­mak için has­ta­la­rın ame­li­yat son­ra­sı dö­nem­de bir­kaç haf­ta bo­yun­ca aşı­rı eg­zer­siz­den ka­çın­ma­la­rı ge­re­kir. Bu sü­re zar­fın­da kuv­vet­li şe­kil­de süm­kür­me ke­sin­lik­le ya­sak­tır. Has­ta­nın ame­li­yat son­ra­sın­da çok sı­cak ol­ma­mak ko­şu­lu ile ban­yo yap­ma­sın­da sa­kın­ca yok­tur. En­fek­si­yon ris­ki­ne kar­şı­lık en az bir ay de­ni­ze ve­­­­ya ha­vu­za gir­mek öne­ril­mez.