Suyun Sonsuz

Global ısınmanın yansıması olarak, su en değerli kaynak haline geldi.


EŞ­SİZ BİR KA­DIN
Otuz yaş, ter­cih­le­rin ve ka­rar al­ma­nın ya­şı­dır, bu ter­cih­ler ge­le­ce­ğin bü­yük bir bö­lü­mü­nü oluş­tur­mak­ta ha­ya­ti önem ta­şır. Baş­lan­gıç ola­rak, bir ka­ri­yer ter­ci­hin­de bu­lun­mak, bir­lik­te ilk ço­cu­ğa sa­hip olu­na­cak bir eş seç­mek gi­bi... Ka­dın­lar
ço­cuk­la­rı­nı bü­yük bir şev­kat­le se­ver­ken, ay­nı za­man­da ka­ri­yer­le­ri­ni de sür­dü­rür­ler. Ve ya­tı­rım­lar­la il­gi­li ter­cih­ler­de 30 yaş, in­san­la­rın ilk mülk­le­ri­ne sa­hip ol­duk­la­rı or­ta­la­ma yaş­tır. Gün­ler as­la tü­müy­le ge­liş­mek için ye­ter­li gel­mez. Sos­yal ya­şam, ai­le, ar­ka­daş­lık­lar ve ka­ri­yer ko­nu­sun­da ise 30 yaş, san­ki hiç yo­rul­mak bil­me­yen bir or­kes­tra şe­fi ol­mak gi­bi­dir!
Av­ru­pa­lı­la­rın %76'sı kent­ler­de ya­şar. Ço­ğu ak­ti­vi­te­ler şe­hir­ler­le bağ­lan­tı­lı­dır. Do­lu do­lu ge­çen bir ya­şa­mın hi­pe­rak­tif rit­mi ve ay­nı za­man­da çev­re­sel stres, mo­dern ka­dın kah­ra­ma­nı­mı­zın ruh­sal du­ru­mu­na, si­nir­le­ri­ne ve cil­di­ne ağır bir yük
oluş­tu­rur.
So­nuç? Yük­sek doz­lar­da tek­rar et­ti­ğin­de hüc­re­le­rin er­ken yaş­lan­ma­sı­na ne­den olan ok­si­das­yon re­ak­si­yon­la­rı­nı te­tik­le­yen ser­best ra­di­kal­le­re bağ­lı ola­rak, si­nir­sel di­renç ve hüc­re­ler­de yıp­ran­ma. Ay­rı­ca, bi­yo­lo­jik saa­ti olum­suz et­ki­le­yen kı­sa
ge­ce­le­ri de unut­ma­mak ge­rek. Be­bek he­men he­men bü­tün vak­ti alı­yor ve be­bek uyu­duk­tan son­ra kim­bi­lir kaç şir­ket
ra­po­ru ha­zır­lan­dı. Uy­ku üze­ri­ne ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, mak­si­mum cilt ona­rı­mı­nın ge­ce­le­ri ger­çek­leş­ti­ği­ni ve cil­din
can­lan­dı­ğı­nı ka­nıt­la­mış­tır. Hüc­re bö­lün­me­si en üst se­vi­ye­ye ge­ce 01:00'de ula­şır. İyi bir ge­ce uy­ku­su­nun ar­dın­dan son
de­re­ce can­lan­mış gö­rün­dü­ğü­nü­ze şaş­ma­mak ge­rek!
Cilt öy­le­si­ne has­sas ki, ay­dın­lık bir yüz ve muh­te­şem bir cilt ola­ğa­nüs­tü bir in­te­rak­tif rek­lam ara­cı­dır. Yüz dai­ma gö­rü­nür du­rum­da­dır; ruh ha­li, sağ­lık ve ay­nı za­man­da çev­re­sel et­ki­ler hak­kın­da ipuç­la­rı ve­rir. Cil­di­miz için ze­ki ta­nı­mı­nı
kul­la­na­bi­lir mi­yiz? Evet, çün­kü cilt be­yin ile ay­nı em­bri­yo­nik do­ku­dan (ek­tob­last) mey­da­na gel­mek­te­dir. Her iki or­gan da yir­mi­dört sa­at bo­yun­ca bir “özel hat” ile ile­ti­şim ku­rar­lar – si­nir uç­la­rı­nın ola­ğa­nüs­tü elek­trik ağı ile. Evet, son de­re­ce sı­ra dı­şı, an­cak as­la yo­rul­mak bil­mez. Cilt 30 ya­şın­day­ken 20 ya­şın­da­ki gi­bi gö­rü­nü­yor ol­sa bi­le, yi­ne de yor­gun­luk be­lir­ti­le­ri gös­te­re­bi­lir.

EN­DİŞE­NİN İLK İZ­LE­Rİ
Kı­rı­şık­lık­lar? Bu ke­li­me­yi as­la 30 ya­şın­da kul­lan­maz­sı­nız, ilk mi­mik çiz­gi­le­ri cil­din en in­ce ol­du­ğu yer olan göz çev­re­sin­de oluş­ma­ya baş­la­mış ol­sa bi­le. Yi­ne de, yüz­de or­ta­ya çık­tı­ğı göz­le­nen kü­çük de­ği­şim­ler en­di­şe­ye ne­den olur. “Cil­dim iki-üç yıl ön­ce­si­ne gö­re sı­kı­lı­ğı­nı kay­bet­miş gi­bi gö­rü­nü­yor”, “Ye­te­rin­ce uyu­ma­dı­ğım­da, göz­le­ri­min çev­re­sin­de çiz­gi­ler olu­şu­yor”, “Her gün ay­na­da cil­di­min can­sız ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum.” Bun­lar der­ma­to­log­la­rın genç ka­dın­lar­dan duy­du­ğu şi­ka­yet­ler. Cilt­le­ri­ni ar­tık da­ha az ku­sur­suz his­se­di­yor­lar, an­cak mak­yaj hi­le­le­ri­ne baş­vur­mak is­te­mi­yor­lar. Be­lir­li cilt prob­lem­le­ri­ni, ya­ni ge­nel ola­rak ku­ru­luk, ger­gin­lik ve can­sız­lı­ğı he­def alan, ko­lay ve pra­tik cilt ba­kım te­da­vi­le­ri ve ürün­le­ri is­ti­yor­lar. Cilt her 10 yıl­da ka­lın­lı­ğın­dan yüz­de 6 kay­be­der. Şu an­da gö­rün­mez ol­sa bi­le, ge­ne­tik yaş­lan­ma 20 ya­şın­dan iti­ba­ren baş­la­ya­cak şe­kil­de prog­ram­lan­mış­tır. Cilt­te in­cel­me baş­lar, çün­kü ba­zal zar (der­mis ve epi­der­mis ara­sın­da­ki bağ­lan­tı) bo­zul­ma­ya ba?­lar. Git­tik­çe ku­rur, hi­ya­lü­ro­nik asit se­vi­ye­le­ri gi­de­rek aza­lır.
Es­nek­li­ği­ni kay­bet­me­ye baş­lar, sı­kı­lık ve es­nek­li­ği sağ­la­yan ko­la­jen ve elas­ti­sin lif­le­ri gi­de­rek güç­le­ri­ni kay­be­der. Son
ola­rak, ok­si­das­yo­na bağ­lı ola­rak, cilt tıp­kı di­ğer or­gan­lar gi­bi, “pas­lan­ma­ya” baş­lar, koş­tur­ma­ca­lı bir ya­şan­tı­nız var­sa,
ye­te­rin­ce uyu­mu­yor­sa­nız, ha­va kir­li­li­ği, si­ga­ra du­ma­nı, UV ışın­la­rı ve stre­se ma­ruz ka­lı­yor­sa­nız ve ta­bii ki cil­di­niz
ye­te­rin­ce nem ala­mı­yor­sa bu du­rum da­ha da hız­lı mey­da­na ge­lir. Ama ha­la umut var!

İYİ CİLT İYİ ALIŞ­KAN­LIK­LAR GE­REK­Tİ­RİR

Siz­ce de her­kes fark­lı yaş­lan­mı­yor mu? As­lın­da bu ar­tık gü­nü­müz­de çok da doğ­ru sa­yıl­maz. Her ne ka­dar hüc­re­le­ri­mi­zin DNA'sı­nı kon­trol ede­me­sek de, iyi ön­lem­ler ala­rak yaş­lan­ma­yı mi­ni­mi­ze ede­bi­li­riz, hat­ta her gün dü­zen­li ola­rak doğ­ru cilt ba­kı­mı ürün­le­ri kul­la­na­rak yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ya­vaş­la­ta­bi­li­riz bi­le. Baş­lan­gıç ola­rak, nem­len­di­ri­ci ba­kım ürün­le­ri
kul­la­na­rak. Düş­man­la­rı­nı­zı ta­nı­mak­ta da ya­rar var. Gü­ne­şe ma­ruz kal­mak cil­din en cid­di teh­dit­le­rin­den ol­sa da, as­lın­da ka­çı­nıl­ma­sı en ko­lay ola­nı­dır. UVB ışın­la­rı cil­di ku­ru­tur ve za­rar ve­rir­ken, UVA ışın­la­rı da­ha de­rin­le­re ine­rek, ser­best
ra­di­kal­le­rin oluş­ma­sı yo­luy­la er­ken yaş­ta elas­tin lif­le­ri­nin ona­rı­la­ma­ya­cak şe­kil­de “kı­rıl­ma­sı­na” ne­den olur. Cil­di