Uzun ve Kaliteli Bir Yaşamın Sırrı

Genetik analizi...


EL­LE: Kim­ler ge­ne­tik ana­liz yap­tı­ra­bi­lir?
Bes. Dyt. Uz. H.T.:
Ge­ne­tik ana­li­zi be­den kit­le in­dek­si 27'nin al­tın­da olup, ki­lo ver­mek is­te­yen 18 yaş üze­rin­de­ki
ki­şi­ler­den, be­den kit­le in­dek­si 27'nin üze­rin­de olup obe­zi­te ve obe­zi­te­nin ge­ti­re­ce­ği po­tan­si­yel has­ta­lık ris­kiy­le kar­şı
kar­şı­ya olan­la­ra; 3-6 yaş ara­sın­da­ki ço­cu­ğu­nun ge­le­cek­te kar­şı­la­ca­ğı ola­sı prob­lem­le­ri ön­ce­den bil­mek is­te­yen
ebe­veyn­ler­den, genç­lik­ten ye­tiş­kin­li­ğe geç­mek­te olan 7-17 yaş ara­sın­daki ço­cuk­la­rı­nın kar­şı­la­bi­le­ce­ği sağ­lık prob­lem­le­ri­ni bil­mek is­te­yen ebe­veyn­le­re ka­dar her­kes yap­tı­ra­bi­lir. Ge­ne­tik ana­liz­le po­tan­si­yel ve risk oluş­tu­ra­bi­le­cek tüm has­ta­lık­lar ön­ce­den tes­pit edi­lip, ki­şi­ye özel ha­zır­la­na­n op­ti­mum sağ­lık­lı ya­şam­la il­gi­li bir ra­porla, uz­man dok­tor ta­ra­fın­dan 2 sa­at­lik bir za­man di­li­min­de açık­la­nır.

EL­LE: M-Onep'te ya­pı­lan ge­ne­tik ana­liz­ler ne­ler­dir?
Bes. Dyt. Uz. H.T.:
Her yaş gru­bu ve cin­si­ye­te ra­hat­lık­la uy­gu­la­nan bu test­ler­de ki­şi­nin ya­şı­na gö­re ve be­den kit­le
in­dek­si­ne gö­re fark­lı­lık gös­te­re­cek ila­ve test­ler uy­gu­la­nır. Baş­lı­ca dört test­ten bah­set­mek müm­kün. Ge­ne­tik Ana­liz Vi­tal, He­althy We­ight, Kid ve Ju­ni­or.

EL­LE: Bun­la­rı bi­raz da­ha de­tay­lı an­la­ta­bi­lir mi­si­niz?
Bes. Dyt. Uz. H.T.:
Ge­ne­tik Ana­liz Vi­tal, 18 yaş üze­rin­de, be­den kit­le en­dek­si 27'nin al­tın­da olup ki­lo ver­mek is­te­yen, uzun ve ka­li­te­li bir ya­şam amaç­la­yan bi­rey­le­re, komp­leks has­ta­lık­la­ra yö­ne­lik 5 sağ­lık ala­nın­da­ki te­mel gen­le­rin, ya­şam tar­zı ve bes­len­me alış­kan­lık­la­rı doğ­rul­tu­sun­da in­ce­len­me­siy­le uy­gu­la­nır. Bu uy­gu­la­ma­da in­ce­le­nen ge­ne­tik özel­lik sa­yı­sı 24'tür. Test, her iki ya­nak­tan pa­muk­lu bir çu­bu­ğun sü­rül­me­siy­le alı­nan ağız içi mu­ko­za­sı do­ku ör­ne­ğiy­le, ki­şi­sel bil­gi­ler ve an­tro­po­met­rik öl­çüm­ler göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak ya­pı­lır. Ra­por içe­ri­ğin­de, ana­liz edi­len gen­le­rin il­gi­li ol­duk­la­rı
sağ­lık ala­nın­da, has­ta­lık­la­ra yat­kın­lık ya da di­ren­ci­nin olup ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­lir. Da­nı­şa­nın yat­kın­lık gös­ter­di­ği alan­lar­la il­gi­li has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma­ma­sı için yap­ma­sı ge­re­ken­ler tes­pit edi­lir, bes­len­me­si dü­zen­le­ne­rek, ih­ti­ya­cı olan vi­ta­min,
mi­ne­ral ve di­ğer be­sin des­tek­le­ri­ni ge­rek­li mik­tar­lar­da al­ma­sı sağ­la­nır. Fi­zik­sel ak­ti­vi­te ih­ti­ya­cı ve dü­ze­yide ayar­la­na­rak bir op­ti­mum ya­şam pla­nı su­nu­lur. Ra­por, Ge­ne­tik ana­liz yet­ki­li he­ki­mi ve di­ye­tis­ye­ni ta­ra­fın­dan ki­şi­ye açık­la­nır. 4 haf­ta
içe­ri­sin­de alı­nan so­nuç­la­rın açık­lan­ma­sı en az iki sa­at­lik bir za­man di­li­mi­ni alır.
Ge­ne­tik Ana­liz He­althy We­ight'e ge­lin­ce, o da be­den kit­le en­dek­si 27 üze­rin­de olan, obe­zi­te, obe­zi­te­den
kay­nak­la­na­bi­le­cek po­tan­si­yel has­ta­lık­la­ra yat­kın­lık ve obe­zi­te te­da­vi­si­ne bün­ye­nin ve­re­ce­ği ya­nı­tın araş­tı­rıl­ma­sın­da
uy­gu­la­nır. Bu uy­gu­la­ma­da in­ce­le­nen ge­ne­tik özel­lik sa­yı­sı 39'dur. Test, kan ör­ne­ği, tam id­rar ör­ne­ği, an­to­ro­po­met­rik
öl­çüm­ler, ki­şi­sel bil­gi ve de­ğer­len­dir­me­ler göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ya­pı­lır. Ge­ne­tik Ana­liz He­althy We­ight ra­po­ru
içe­ri­ğin­de obe­zi­tey­le il­gi­li gen­le­rin ana­liz so­nuç­la­rı­nı, obe­zi­te ve obe­zi­te­den kay­nak­la­na­bi­le­cek ola­sı ra­hat­sız­lık­la­rın
ön­le­me­si­ne yö­ne­lik op­ti­mum vü­cut pla­nı­nı içe­rir. Plan kap­sa­mın­da, ya­şam alı?­kan­lık­la­rı­nın dü­zen­len­me­si, ki­şi­ye öz­gü bes­len­me pla­nı, ki­şi­ye öz­gü vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler, be­sin tak­vi­ye­si des­te­ği ve fi­zik­sel ak­ti­vi­te prog­ra­mı bu­lun­mak­ta­dır.