Uzun ve Kaliteli Bir Yaşamın Sırrı

Genetik analizi...

­
Ge­ne­tik Ana­liz Kid, 3-6 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­lar için uy­gu­la­nır. Ço­cuk­la­rın komp­leks has­ta­lık­la­ra yö­ne­lik 5 sağ­lık
ala­nın­da­ki te­mel gen­le­ri in­ce­le­nir. Bu uy­gu­la­ma­da in­ce­le­nen ge­ne­tik özel­lik sa­yı­sı 22'dir. Test, her iki ya­nak­tan pa­muk­lu bir çu­bu­ğun sü­rül­me­siy­le alı­nan, ağız içi mu­ko­za­sı do­ku ör­ne­ğiy­le ya­pı­lır. Ana­liz edi­len gen­le­rin il­gi­li ol­duk­la­rı sağ­lık
ala­nın­da, has­ta­lık­la­ra yat­kın­lık ya da di­ren­ci­nin olup ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­lir. 4 haf­ta içer­sin­de alı­nan so­nuç­lar, ço­cu­ğun
ebe­vey­ni­ne ge­ne­tik ana­liz yet­ki­li he­ki­mi ve di­ye­tis­ye­ni ta­ra­fın­dan açık­la­nır. Ge­ne­tik Ana­liz Ju­ni­or, 7-17 yaş ara­sın­da­ki
sağ­lık­lı ço­cuk­lar ve genç­ler için uy­gu­la­nır. Komp­leks has­ta­lık­la­ra yö­ne­lik 5 sağ­lık ala­nın­da­ki te­mel gen­le­rin, ya­şam tar­zı ve bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın in­ce­len­me­sin­de uy­gu­la­nır. Bu uy­gu­la­ma­da da in­ce­le­nen ge­ne­tik özel­lik sa­yı­sı 22'dir. Gen­cin yat­kın­lık gös­ter­di­ği alan­lar­la il­gi­li has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma­ma­sı için yap­ma­sı ge­re­ken­ler be­lir­le­nir, bes­len­me­si­ni
dü­zen­le­ne­rek, ih­ti­ya­cı olan vi­ta­min mi­ne­ral ve di­ğer be­sin des­tek­le­ri tes­pit edi­lir, fi­zik­sel ak­ti­vi­te ih­ti­ya­cı ve dü­ze­yi
ayar­la­nır, bir op­ti­mum ya­şam pla­nı su­nu­lur. Ra­por, ço­cu­ğun ken­di­si ve ebe­vey­ni­ne ge­ne­tik ana­liz yet­ki­li he­ki­mi ve
di­ye­tis­ye­ni ta­ra­fın­dan açık­la­nır. Genetik Analiz Testi sayesinde hangi hastalıklara yatkın olduğunuzu öğrenip ona göre önleminizi alabilirsiniz. Uzmanlar, sağlığına önem veren herkesin bu testi yaptırması gerektiğini düşünüyor.