Renkler Çok Önemli!

Gıdalardaki renklerin çocuğunuzun sağlığını etkileyebileceğini biliyor musunuz?

Çocuğunuzun o çok sevdiği şeker göründüğü kadar masum olmayabilir. Bol bol enerji alsın diye sabah kahvaltılarında verdiğiniz reçel de öyle. Gıdaları bizim için daha çekici kılan ve iştahımızı açan renkleri maalesef çocuklar için bir sağlık tehditi oluşturabiliyor. Hiperaktiviteden alerjiye, hatta astıma kadar bir çok sağlık sorununa yol açabilecek bu katkı maddeleri dikkat edilmezse çocuklar tarafından kolayca ve tekrar tekrar tüketilebiliyor. Çocuklara erken yaşlarda bilinçli beslenme alışkanlıklarını aşılamanın önemine dikkat çeken Diyetisyen Oya Yüksek bu konuyla ilgili bilmediklerimizi anlattı.

ELLE: Gıda katkı maddesi nedir?
Dyt. Oya Yüksek:
Gıda katkı maddesi tek başına gıda olarak tüketilmeyen, gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem/imalat sırasında kalıntı ve türevleri mamul maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin koku, tat, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddelerdir.

ELLE: E kodu nedir?
Dyt. O.Y.:
Gıda katkı maddelerini tanımlamak ve herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Avrupa Birliği'nin (EC) simgesi olarak kullanılan E harfi ve üç rakamlı sayıdan ibaret kodlardır. Her katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından belirlenir. Doğal veya sentetik olsun, gıda maddelerinde kullanılan ve katkı maddesi olarak tanımlanan tüm kimyasallar bu kodlama sisteminin içindedir.

ELLE: Gıda katkı maddeleri niçin kullanılır? Gerekli midir?
Dyt. O.Y.:
Gü­nü­müz eko­no­mik ve sos­yal şart­la­rın­da, ev dı­şın­da ça­lı­şan in­san sa­yı­sı­nın art­ma­sı, bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın de­ğiş­me­si, ye­mek ha­zır­la­mak için az za­man kal­ma­sı gi­bi fak­tör­ler in­san­la­rı tü­ke­ti­me ha­zır ve­ya ha­zır­lan­ma­sı da­ha pra­tik ha­le ge­ti­ril­miş gı­da tü­ke­ti­mi­ne yön­len­dir­mek­te­dir. Bu an­lam­da, gı­da­nın raf öm­rü ola­rak da ta­nım­la­na­bi­len da­yan­ma sü­re­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı, ilk an­da­ki ta­ze­li­ği­ni, be­sin de­ğe­ri­ni, gö­rü­nüş, renk, ko­ku ve aro­ma­sı­nı ko­ru­ma­sı da o gı­da­dan bek­le­nen bir özel­lik ol­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la, gı­da­la­rı ko­ru­ma ve zen­gin­leş­tir­me me­tot­la­rın­dan olan kat­kı mad­de­le­ri kul­la­nı­mı da tek­no­lo­jik ola­rak zo­run­lu ha­le gel­miş bu­lun­mak­ta­dır. Gı­da kat­kı mad­de­le­ri­nin kul­la­nım ne­den­le­ri çok faz­la­dır. Bun­lar­dan baş­lı­ca­la­rı gı­da­nın bes­le­yi­ci de­ğe­ri­ni ko­ru­mak, öz­gün di­yet ih­ti­yaç­la­rı olan in­san­lar için özel gı­da­lar üre­te­bil­mek, gı­da­nın da­ya­nık­lı­lı­ğı­nı ar­tı­rıp da­ha uzun bir raf öm­rü ka­zan­dır­mak, gı­da­nın do­ku­sal özel­lik­le­ri­ni ge­liş­tir­mek, gı­da­nın lez­ze­ti­ni ve ren­gi­ni çe­ki­ci ha­le ge­ti­re­bil­mek ve­ya ko­ru­ya­bil­mek, ya­ğın acı­laş­ma­sı (ok­si­das­yon) gi­bi is­ten­me­yen re­ak­si­yon­la­rı en­gel­le­yip lez­zet ka­yıp­la­rı­nı ön­le­mek ve be­sin öğe­le­ri­ni ko­ru­mak, gı­da­nın iş­len­me­si sı­ra­sın­da ço­ğu za­man tek­no­lo­jik ge­rek­li­lik ola­rak, gı­da­da has­ta­lık ya­pı­cı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ge­liş­me­le­ri­ni ön­le­mek ve gı­da çe­şit­li­li­ği sağ­la­mak için kul­la­nı­lır­lar.