Cildin Gıdası Lush

Geri dönüşümlü ve şık hediye paketleri dekoru tamamlıyor.

Lush bir koz­me­tik fir­ma­sın­dan daha çok adeta cil­di­niz için açılmış bir gı­da ma­ğa­za­sı. ‘Ta­ze' ve ‘or­ga­nik' ke­li­me­le­ri­ne
pa­zar­la­ma di­li­nin öte­sin­de sa­dık olan Lush, pren­sip ola­rak rek­lam ver­me­me­si­ne rağ­men kı­sa süre­de tüm dün­ya­da ter­cih edi­len bir mar­ka olmuş. Lush ürün­le­ri­ni İn­gil­te­re kra­li­çe­si, Clin­ton ai­le­si, An­ge­li­na Jo­li­e ve Kyli­e Mi­no­gu­e gi­bi bir çok
ta­nın­mış isim kullanmakta. Marc Constantine ve bir grup arkadaşı tarafından kurulan Lush ilk mağazasını Nisan 1995'te İngiltere'nin güney sahilindeki Poole'da açtı.
O günden bu yana 41 ülkede toplam 527 mağazaya ulaşmış durumda. Cirosuyla dünyanın ilk 10 kozmetik markası arasında. Lush ürünlerinin %100'ü bitkisel, %70'i vegan ve piyasada bulabileceğiniz en az katkı maddesi içeren ürünler. Kullanılan katkı maddeleri arasında ise mutfağımızda kullandığımız sodyum karbonat, gıda boyası gibi güvenli hammaddeler bulunuyor. Ürünlerin içerikleri etiketlerde detaylı bir şekilde yer alıyor.

El yapımı ve taze hammaddeler
Ta­ma­men el ya­pı­mı ve ta­ze ham­mad­de­ler­le üre­ti­len krem­ler, mas­ke­ler, ban­yo tuz­la­rı ve kö­pük­ler, saç, el ve ayak ba­kım ürün­le­ri, tı­raş kre­mi, hat­ta diş ma­cu­nu da­hil 250'yi aş­kın ürün alı­şıl­mı­şın çok dı­şın­da. Tıp­kı vi­ta­min ve­ya mi­ne­ral tab­le­ti al­manın ta­ze mey­ve ve seb­ze tü­ket­mekle eş de­ğer­de ol­ma­ması gi­bi, vü­cut için de bit­ki­le­rin ta­ze ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nın en iyi fay­da­yı sağ­la­dı­ğı­na ina­nı­yor Lush.

Organik hediye paketleri
Bir Lush mağazasına girdiğinizde etrafınızı saran muhteşem kokular ve renklerle kendinizi bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. “Bakkallarda meyve ve sebzelerin sunumuna her zaman bayılmışımdır” diyen Constantine, mağaza tasarımında peynir marketleri, vejetaryen restoranlar ve balık pazarlarından ilham aldığını söylüyor. Bio-fresh ürünler (taze yüz maskeleri) kullanım süreleri belirtilip, balık reyonlarındaki gibi buzlar içinde sunuluyor; aromaterapik banyo tuzları marketlerdeki gibi kasalarda, sabunlar peynir kalıpları halinde, duş ürünleri pasta kalıplarında, köpükler ise kek, kurabiye şeklinde sunuluyor. Ürünler istenilen miktarda kesiliyor veya adet olarak satılıyor; müşterilere tek tek tanıtılıp, uygulanıyor. Geri dönüşümlü ve şık hediye paketleri dekoru tamamlıyor.

Ekolojik prensiplere sadık
Lush'ın ku­rul­du­ğu gün­den be­ri sa­dık kal­dı­ğı eko­lo­jik pren­sip­le­ri var. Ürün­le­rin bü­yük kıs­mın­da pa­ket­le­me mal­ze­me­si
kul­lan­mı­yor, ka­la­nın­da ise çok az kul­la­nı­yor. Ya­ra­tı­cı Lush ça­lı­şan­la­rı ürün­le­ri şi­şe ge­rek­tir­me­ye­cek şe­kil­de ka­tı bi­çim­de for­mü­le edi­yor­lar. Pa­ket­le­ri ka­ğıt kır­pın­tı­la­rı ve­ya plas­tik tü­rev­le­ri ye­ri­ne eko­lo­jik ol­du­ğu için pat­la­mış mı­sır­la dol­du­rup am­ba­laj­lı­yor­lar. Ka­mu­oyu­nu bi­linç­len­dir­mek için, ge­rek­siz pa­ket­le­me­nin çev­re­ye ver­di­ği za­ra­rı an­la­tan kam­pan­ya­lar
dü­zen­li­yor­lar. Lush'ta hiç­bir ürün hay­van­lar üze­rin­de test edil­mi­yor, te­da­rik­çi­le­ri­ni de (doğ­ru­dan sa­tın al­ma­dı­ğı
alt-te­da­rik­çi­ler da­hil) ay­nı şe­kil­de hay­van­lar üze­rin­de de­ney yap­ma­yan­lar ara­sın­dan se­çi­yor. Adil ti­ca­ret pren­si­bi­ni ha­ya­ta ge­çi­ren Lush, ham­mad­de­le­ri müm­kün ol­du­ğun­ca ara­cı­sız, doğ­ru­dan üre­ti­ci­den te­min edi­yor. Bu­nun için Lush ça­lı­şan­la­rı sü­rek­li de­ği­şik ül­ke­le­ri zi­ya­ret ede­rek, ham­mad­de­le­ri biz­zat se­çi­yor­lar. Me­se­la Ras­so­ul ça­mu­ru Fas'ın Mo­ulou­ya
va­di­sin­de­ki ma­den­ler­den, Shea ya­ğı Ga­na'nın Gu­run­gu kö­yün­den, Ylang Ylang da Co­mo­ro ada­la­rın­da­ki An­jou­an'dan
te­min edi­li­yor.