Gıdınızla Vedalaşın

Gıdı bölgenizdeki fazlalık veya sarkma sizi rahatsız mı ediyor?

Vücut şekillendirmek ve bölgesel yağlardan kurtulmak için birçok metod, teknik ve yöntem denendi. Özellikle hala son derece yaygın olan liposuction ameliyatlarının teknik detayları ve uzmanların tecrübeleri gelişmesine rağmen, bu yöntem artık yerini çok daha kolay tekniklere bırakıyor. Estetikte son gelişmelerden biri olan “yağ hücrelerine duyarlı” lazer teknolojisi Slimlipo ile gıdı, bacak içi, yüz gibi çok önemli bölgelerde bile yağlardan kurtulmanız mümkün.
Türkiye'de bu uygulamayı tek yapan ve “yağ hücrelerine duyarlı lazer” teknolojisini kullanan Superplast Lazer ve Estetik Merkezi'nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Dr. Hüseyin Güner ve Dr. Coşkun Taşçı yöntemin detaylarını anlattı.

GIDINIZ SİZİ RAHATSIZ MI EDİYOR?
Gı­dı böl­ge­si bir­çok ki­şi­nin en çok ra­hat­sız ol­du­ğu böl­ge­ler­den bir ta­ne­si. Ne ka­dar ki­lo ve­ri­lir­se ve­ril­sin, bo­yun, bo­yun al­tı ve gı­dı böl­ge­sin­de­ki yağ­lar ba­zı ki­şi­ler­de is­te­ni­len şe­kil­de yok ol­mu­yor ve ol­du­ğun­dan da­ha ki­lo­lu bir gö­rün­tü ya­ra­tı­yor. Ki­lo alı­mı ve­ya do­ğuş­tan ge­ne­tik ya­pı­nın ge­tir­di­ği gı­dı için şim­di­ye ka­dar es­te­tik cer­ra­hi bir­çok yön­tem de­nen­di. An­cak uy­gu­la­nan çe­şit­li la­zer ve di­ğer yön­tem­ler tam ola­rak is­te­ni­len so­nuç­la­rı ver­me­di. Bu yön­te­min en önem­li özel­li­ği el­bet­te, USA'da FDA ona­yı al­mış olan Slim­li­po la­zer tek­no­lo­ji­si. Bu me­tod vü­cut şe­kil­len­dir­me uy­gu­la­ma­la­rın­da dev­rim ni­te­li­ğin­de ye­ni­lik­çi bir yön­tem. Dün­ya­da da geç­mi­şi yak­la­şık ola­rak 3 - 4 yıl olup, ba­şa­rı­sı ka­nıt­lan­mış, et­ki­li, acı­sız, ka­na­ma­yı ön­le­yen ve kı­sa sü­re­de iyi­leş­me­ye ola­nak ve­ren ve ban­daj­la­ma sü­re­si­nin çok kı­sa ol­du­ğu bir vü­cut şe­kil­len­dir­me yön­te­mi ol­du­ğu için ter­cih edi­li­yor.
Bu tek­no­lo­ji­de­ki la­zer ta­ma­men yağ hüc­re­le­ri­ne du­yar­lı. Ör­ne­ğin, gı­dı böl­ge­si için ön­ce­lik­le has­ta­nın iş­lem ya­pı­la­cak böl­ge­si­ne ka­rar ve­ri­li­yor. Böl­ge be­lir­len­dik­ten son­ra, böl­ge­ye lo­kal anes­te­zi uy­gu­la­nı­yor. İş­lem sı­ra­sın­da has­ta­lar ta­ma­men ken­din­de olu­yor­lar. Lo­kal anes­te­zi son­ra­sın­da, yağ­la­ra özel bir so­lüs­yon ve­ri­li­yor. Amaç sa­de­ce yağ­la­rın yön­te­me uy­gun ha­le gel­me­si ve bi­raz da­ha sı­vı­laş­ma­sı­nı sağ­la­mak. Da­ha son­ra Slim­li­po'nun “sa­de­ce yağ hüc­re­le­ri­ne du­yar­lı” la­zer ayar­la­ma­la­rı ya­pıl­dık­tan son­ra, son de­re­ce in­ce bir ka­nül­le, ku­lak ar­ka­sın­dan yak­la­şık bir­kaç mi­lim­lik ke­sik­ten içe­ri gi­ri­li­yor. La­zer is­te­nen böl­ge­de­ki yağ­la­rı eri­ti­yor.
Yağ­la­rı alın­ma­ya ha­zır ha­le ge­li­yor ve özel bir şı­rın­ga ile yi­ne ay­nı ke­sik­ler­den yağ­lar alı­nı­yor. Bu ara­da Slim­li­po ay­nı za­man­da cil­di ge­ren ay­rı bir la­zer baş­lı­ğı­na sa­hip. Yağ­lar alın­dık­tan son­ra cilt bu la­zer ile ge­ri­li­yor. Böy­le­lik­le yağ­lar alır­ken cilt de ge­ri­le­bi­li­yor. İş­lem or­ta­la­ma bir sa­at sü­rü­yor. Son­ra­sın­da iş­lem uy­gu­la­nan böl­ge­ye bir ban­daj yer­leş­ti­ri­li­yor. Bu ban­daj yak­la­şık dört – beş gün ka­lı­yor. Has­ta yön­tem uy­gu­lan­dık­tan son­ra nor­mal sos­yal ha­ya­tı­na de­vam ede­bi­li­yor. Has­ta­lar ara­sın­da ar­ka­daş­la­rıy­la ye­me­ğe hat­ta si­ne­ma­ya gi­den­ler var. El­bet­te ki­şi­le­rin ağ­rı eşik­le­ri fark­lı ola­bi­li­yor ama ba­zı has­ta­lar ge­ce nor­mal bir ağ­rı ke­si­ci­ye ih­ti­yaç du­ya­bi­li­yor. Ka­nül­le­rin gir­di­ği, ku­lak ar­ka­sın­da bu­lu­nan kü­çük ke­sik­le­re bi­rer di­kiş atı­lı­yor ve di­kiş­ler bir sü­re son­ra ken­di ken­di­ne yok olu­yor­lar ve as­la iz­le­ri bel­li ol­mu­yor. Ba­zı cilt tip­le­rin­de kı­sa sü­re­li mo­rar­ma ola­bi­li­yor ama bir­kaç gün içe­ri­sin­de ge­çi­yor.