Güzelliğe Bilimsel Yaklaşım

Zelens, Türk kozmetik piyasasına giren yepyeni bir marka.

Sadece Sephora'larda satılacak olan Zelens ürünleri yoğun içeriği ile daha şimdiden büyük beğeni topluyor. Genç ve sağlıklı görünmek için kullanabileceğimiz bir markanın daha raflarda yerini alması biz kadınların işini kolaylaştıracak gibi duruyor.

ELLE: Zelens Skin Science ürünleri hakkında bize bilgi verir misiniz?
Dr. Marko Zelens:
Zelens gündüz, gece ve göz kremleri erken yaşlanma ve çevresel faktörlere karşı 24 saat etkili tam bir yaşlanma karşıtı rejim sunmakadır. Ve bu ürün grubu cildin tüm ihtiyaçlarını karşılarken, çevreye bağlı risklere ve erken yaşlanmaya karşı direnç kazanmasını sağlıyor. Zelens kremleri, tüm cilt tiplerinin günlük bakımında kullanılabiliyor. Güneş ışınları, hava kirliliği, sigara dumanı, alkol ve stres gibi çevresel faktörlerin cilde verdiği zararları yok etmeye yardımcı oluyor.

ELLE: İçerik bu kadar önemli olduğuna göre Zelens'i nasıl tanımlayabiliriz?
Dr. M.Z.:
Esa­sın­da bu mar­ka tam bir se­lek­tif koz­me­tik özel­li­ği ta­şı­mı­yor. Der­mo-koz­me­tik'le se­lek­tif ara­sı de­mek da­ha doğ­ru. Ye­di yıl bu pro­je üze­rin­de ça­lış­tım ve bir bu­çuk se­ne ön­ce ürün­ler or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı.

ELLE: Kremlerin mucizevi etkilerinden bahsediliyor. Sizin ürünler için de bunu söylemek mümkün mü? Kremler nasıl ortaya çıktı?
Dr. M.Z.:
Ben bir dok­tor ve uz­man ola­rak ke­sin­lik­le gü­nü­mü­zün mu­ci­ze­vi di­ye ta­nım­la­nan krem­le­ri­ne inan­mı­yo­rum. Bi­zim se­ri­miz ise cil­din yaş­lan­ma aşa­ma­sı­nı ge­cik­ti­ri­yor. Ve bu­nun do­ğal bir so­nu­cu ola­rak da ilk ola­rak han­gi ser­best ra­di­kal­le­rin cilt yaş­lan­ma­sı­na ne­den ol­du­ğu­nu araş­tır­dım. Ar­dın­dan han­gi an­ti-ok­si­dan­la­rın bu ser­best ra­di­kal­le­ri nöt­ra­li­ze ede­bil­di­ği­ni göz­lem­le­dim. Ma­ale­sef tek bir tarz ser­best ra­di­kal yok. Bun­la­rın üç çe­şi­di var. Bu ne­den­le an­ti-ok­si­dan­la­rı se­çer­ken çok dik­kat et­tim. Bir si­ner­ji için han­gi fark­lı an­ti-ak­si­don­la­rın bir ara­da ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­ni, et­ki gös­ter­mek için ne ka­dar da­ya­na­bi­le­ce­ği­ni araş­tır­mak ça­lış­ma­la­rı­mın ana fik­riy­di. İş­te bü­tün bu ne­den­ler­den do­la­yı krem­le­rin ya­ra­tıl­ma aşa­ma­sı çok uzun sür­dü.