Haute Couture Bakım

Kadınlar her daim genç ve güzel görünmek istiyorlar.

Takip­çe ye­ni­lik­le­ri ta­kip et­mek­ten, de­ne­mek­ten hoş­la­nı­yo­ruz. Son za­man­lar­da sık­ça adı­nı duy­du­ğu­muz KO­KO der­ma­vi­du­als® ürün­le­ri­ni de­ne­yip, gü­zel bir cilt ba­kı­mı yap­tır­mak için Teş­vi­ki­ye'de­ki Vi­vit­ro Sağ­lık Mer­ke­zi'ne git­tik. Es­te­tis­yen Ay­ten Sol­maz ve Sa­tış Mü­dü­rü Vil­dan Ba­ba­taş'ın ya­nı sı­ra Boy­ner'den Ya­se­min Al­pa­gut'un ver­di­ği bil­gi­ler sa­ye­sin­de mar­ka­yı ya­kın­dan ta­nı­dık. Cilt ana­li­zi yap­tır­dık ve cilt ba­kı­mı yap­tır­mak üze­re ran­de­vu­la­rı­mı­zı al­dık. Ana­li­zin so­nu­cun­da el­de edi­len bil­gi­le­rin ışı­ğın­da cil­di­miz­de ne­le­re dik­kat et­me­miz ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bi­linç­len­dik.
Ta­nı­ma­yan­lar için bi­raz mar­ka hak­kın­da bil­gi ver­mek is­ti­yo­rum. KO­KO der­ma­vi­du­als®, fark­lı cilt ya­pı­la­rı­nın ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re ha­zır­la­nan ki­şi­ye özel ba­kım ve ko­ru­ma krem­le­ri ola­rak bi­li­ni­yor. Dr. Hans Lau­tensc­hla­ger ta­ra­fın­dan bu­lu­nan KO­KO üç yıl­dır dün­ya­ca ün­lü plas­tik cer­rah Dr. Ser­dar Eren ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye'ye ge­ti­ri­li­yor. KO­KO der­ma­vi­du­als® der­mo­to­lo­jik cilt ba­kım ürün­le­ri­nin çok önem­li ba­zı özel­lik­le­ri bu­lu­nu­yor. Ör­ne­ğin, tüm cilt tip­le­ri­ne uyum­lu ol­ma­sı, cil­di sı­kı­laş­tır­ma­sı, cilt yü­ze­yi­ni pü­rüz­süz­leş­tir­me­si ve cit­te­ki nem ar­tı­şı­nı sağ­la­ma­sı gi­bi. Bun­la­rın ya­nı sı­ra par­füm, ko­ru­yu­cu mad­de­ler, mi­ne­ral yağ­lar ve si­li­kon içer­me­me­si de çok önem­li.
Çün­kü fiz­yo­lo­jik ol­ma­yan yağ­lar cil­din ye­ni­lenme sü­re­ci­ni azal­ta­rak nem kay­bı­na ne­den olu­yor. Ürün­le­rin for­mü­lün­de yu­mu­şa­tı­cı da bu­lun­mu­yor. Bu da şu açı­dan çok önem­li: Yu­mu­şa­tı­cı­lar sa­de­ce yağ­la­rı cil­de ta­şı­mak­la kal­mı­yor ay­nı za­man­da cilt­ten de dı­şa­rı atıl­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor­lar. Yağ­lar­la cil­din ko­ru­yu­cu ba­ri­ye­rin­de­ki mad­de­ler­ de dı­şa­rı atı­lır­ken, cilt fonk­si­yon­la­rı­na za­rar ve­re­rek cil­din den­ge­si­nin bo­zul­ma­sı­na ne­den olu­yor­lar.
KO­KO der­ma­vi­du­als®, za­rar gör­müş cilt ba­ri­ye­ri­nin za­rı­nı ye­ni­le­me özel­li­ği sa­ye­sin­de son dö­nem çok re­vaç­ta. Uz­man­la­ra gö­re ürün gru­bu, hüc­re za­rı ba­ri­ye­ri­ni güç­len­di­ren krem­le­ri sa­ye­sin­de cilt ba­ri­ye­ri­nin ya­pı­lan­ma­sın­da çok et­ki­li. Çün­kü krem­ler yar­dı­mıy­la ya­pı­lan cilt ba­kı­mı ve nem tak­vi­ye­si mik­ro or­ga­niz­ma­la­rın cil­de gi­riş­le­ri­ni en­gel­le­me­yi ba­şa­rı­yor.
KO­KO der­ma­vi­du­als®, Tür­ki­ye'de Boy­ner İs­tin­ye­Park ve Boy­ner Bea­uté Gal­le­ri­a ile Boy­ner An­ka­ra Ce­pa Ma­ğa­za­la­rı'nda müş­te­ri­le­re su­nu­lu­yor. Ün­lü plas­tik cer­rah Dr. Ser­dar Eren'in de kli­ni­ğin­de kul­lan­dı­ğı KO­KO der­ma­vi­du­als® ile her yaş gru­bun­dan ki­şi­ye uy­gun özel krem­ler ha­zır­la­na­bi­li­yor.
Ön­ce­lik­le, de­tay­lı bir ana­liz ya­pı­la­rak, ki­şi­nin cilt ti­pi ve ne­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu be­lir­le­ni­yor. Son­ra­sın­da ise KO­KO der­ma­vi­du­als® ürün­le­ri ara­sın­da yer alan ve uz­man ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen baz krem­ler kul­la­nı­la­rak, ta­ma­men ki­şi­ye özel çö­züm ge­liş­ti­ri­li­yor. Baz krem­le­re, cil­de uy­gun vi­ta­min ve di­ğer et­ken mad­de­ler, yi­ne cil­din ih­ti­ya­cı olan oran­lar­da ek­le­ne­rek par­mak izi ka­dar ki­şi­sel KO­KO der­ma­vi­du­als®ürü­nü oluş­tu­ru­lu­yor. Böy­le­ce, stres, bes­len­me şek­li, ya­şam ve ça­lış­ma şart­la­rı gi­bi her ki­şi­de fark­lı et­ki bı­ra­kan olum­suz ko­şul­la­ra kar­şı cilt ko­ru­nu­yor ve ba­kı­ma alı­nı­yor. Kla­sik krem­ler­den far­kı la­bo­ra­tu­var or­ta­mın­da, mik­ros­kop al­tın­da çok açık gö­rü­le­bi­len KO­KO der­ma­vi­du­als®, ay­nı za­man­da an­ti-aging so­run­la­rın­da uy­gu­lan­mak için özel ola­rak ya­pı­lan­dı­rı­la­bi­li­yor.