İnci Parlaklığında

İnci gibi dişlere sahip olmak herkesin hayali...

Es­te­ti­ğin ta­nı­mı bun­dan 70 yıl ön­ce, "ya­pı­lan i?­te do­ğa­yı tak­lit et­me ya da ya­pı­lan işin do­ğay­la uyum­lu ol­ma­sı­nı sağ­la­ma ve ese­ri gö­ze çarp­ma­yan du­ru­ma ge­tir­me sa­na­tı" ola­rak or­ta­ya atıl­mış­tı. Bu ta­nım bu­gün ha­la her alan­da ge­çer­li­li­ği­ni
sür­dü­rü­yor. Söz ko­nu­su diş he­kim­li­ği ve diş es­te­ti­ği olun­ca da du­rum böy­le. Diş es­te­ti­ği yüz es­te­ti­ği­nin çok önem­li bir par­ça­sı ola­rak ka­bul edil­mek­te. Düz­gün ve sağ­lık­lı diş­ler, gü­zel bir gü­lü­şe, çe­ki­ci ve genç bir yü­ze sa­hip ol­mak için şart. An­cak gü­zel­lik gö­re­ce­li ve za­ma­na gö­re de­ği­şen bir kav­ram ol­ma özel­li­ği­ni gü­nü­mü­ze ka­dar ta­şı­mış.
Bir kül­tür­de aşı­rı be­yaz ve düz diş­ler be­ğe­ni ka­za­nır­ken, bir di­ğe­rin­de ön diş­le­rin tü­mü­nün al­tın ol­ma­sı da­ha es­te­tik
bu­lu­na­bi­li­yor. Ya da bir dö­nem, iri ve çok bü­yük diş­ler gü­zel ka­bul edi­lir­ken za­man­la da­ha kü­çük ve do­ğal olan­lar ta­lep
gö­re­bi­li­yor. Bu doğ­rul­tu­da es­te­tik ve gü­zel­lik gö­re­ce­li bir kav­ram ol­ma­sı­na rağ­men es­te­tik diş he­kim­li­ği, uy­gu­la­ma
so­nuç­la­rı ve sağ­lık un­sur­la­rı göz ar­dı edil­me­den he­kim ve has­ta­nın fi­kir­le­ri­ni or­tak bir pay­da­da bu­lu­şturup, hem sağ­lık­lı hem de yüz­le uyum­lu gü­zel bir gü­lüm­se­me ka­zan­dır­ma­lı­dır.

EL­LE: Diş be­yaz­lat­ma­yı ya­ni ble­ac­hing'i na­sıl ta­nım­lar­sı­nız?
Dr. Çağ­daş Kış­la­oğ­lu:
Gü­nü­müz­de her­kes sa­rı ve­ya gri diş­le­ri­ni be­yaz­lat­mak su­re­tiy­le iyi bir gü­lü­şe sa­hip olup, psi­ko­lo­jik ola­rak da ken­di­le­ri­ni da­ha iyi his­se­de­bi­lir. Onun için özel­lik­le ABD, Ja­pon­ya ve Çin'de sa­de­ce diş be­yaz­lat­ma ya­pan
mer­kez­ler ku­rul­muş­tur. Bu mer­kez­ler­de­ki uy­gu­la­ma, so­ğuk ışık al­tın­da bir sa­at gi­bi bir sü­reç­te diş­le­rin üze­ri­ne sü­rü­len özel be­yaz­la­tı­cı jel­le diş­le­rin için­de­ki priz­ma­lar ara­sın­da bi­rik­miş olan le­ke ya­pı­cı ar­tık­la­rın te­miz­le­ne­rek diş­le­ri
be­yaz­lat­ma yön­te­mi­dir.

EL­LE: Uy­gu­la­ma na­sıl olu­yor?
Dr. Ç.K.:
Diş­ler­de­ki sa­rı­lık ya ge­ne­tik ola­rak in­san­da var­dır ya da iler­le­yen yaş­la be­ra­ber ve ye­me iç­me alış­kan­lık­la­rı­na bağ­lı ola­rak ge­li­şe­bi­lir. İki fark­lı be­yaz­lat­ma yön­te­mi var­dır. Bi­rin­ci yön­tem ev ti­pi be­yaz­lat­ma yön­te­mi­dir. Diş he­ki­mi
ta­ra­fın­dan diş­le­ri­ni­zin üze­ri­ne tak­ma­nız için ağız öl­çü­nü­ze uy­gun ka­lıp­lar ha­zır­la­tı­lır. Bu ka­lı­bın içe­ri­si­ne Ame­ri­kan FDA onay­lı bir ilaç ko­nu­la­rak be­yaz­la­tı­la­cak diş­le­rin üs­tü­ne yer­leş­ti­ri­lir. Gün­de or­ta­la­ma 4-6 sa­at ta­kıl­ma­sı ge­re­kir. İkin­ci ise
mu­aye­ne­ha­ne­de uy­gu­la­dı­ğı­mız be­yaz­lat­ma iş­le­mi­dir; diş­ler­de­ki gö­ze­nek­le­rin te­miz­len­me­sin­de “Hid­ro­jen pe­rok­sit” ya­ni ok­si­jen­li su ve­ya tü­re­vi “Kar­ba­mid pe­rok­sit“li jel­ler kul­la­nı­lı­r. Bu mad­de­ler 45 da­ki­ka sü­rey­le la­zer ışı­ğı ve­ri­le­rek ak­ti­ve
edi­lip be­yaz­lat­ma ger­çek­le­şir. Bu uy­gu­la­ma­da di­şe­ti ve do­ku­lar özel ko­ru­yu­cu­lar­la ko­run­du­ğun­dan za­rar gör­me­mek­te­dir. Ki­şi­nin diş mi­ne­si­nin ren­gi­ne bağ­lı ola­rak be­yaz­la­ma ora­nı de­ğiş­mek­te­dir. Ay­rı­ca ya­pı­lan iş­lem, es­mer ten­li­ler­de da­ha
be­lir­gin bir şe­kil­de gö­rül­mek­te­dir.

EL­LE: Bu ko­nu­da bi­lin­me­si ge­re­ken­ler ne­ler­dir?
Dr. Ç.K.:
Be­yaz­lat­ma iş­le­mi her­ke­se uy­gu­la­na­bi­lir. Ko­lay ve zah­met­siz bir iş­lem­dir. Ev ti­pi be­yaz­lat­ma­da je­lin kon­trol­süz ola­rak di­şe­ti­ne te­ma­sı di­şet­le­rin­de tah­ri­şe ne­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le ta­şan je­lin te­miz­len­me­si ge­re­kir. La­zer­le diş
be­yaz­lat­ma­da ise uz­man bir diş he­ki­mi ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma ya­pıl­dı­ğın­da her­han­gi bir yan et­ki söz ko­nu­su de­ğil­dir.

EL­LE: Ne­le­re dik­kat et­mek ge­re­kir?
Dr. Ç.K.:
Diş be­yaz­lat­ma iş­le­min­de kul­la­nı­lan et­ken mal­ze­me çok önem­li­dir, mut­la­ka diş he­ki­mi­ni­zin öner­di­ği sis­te­mi
kul­lan­ma­nız ge­re­kir. Dı­şa­rı­da, mar­ket­ler­de sa­tı­lan ürün­ler diş ve çev­re do­ku­la­ra za­rar ve­re­bi­lir.