Lens Kullanırken Dikkat!

Herkes lens kullanabilir mi?

Günümüzde görme kusurlarının düzeltilmesi kadar, kozmetik amaçlı da kullanılan kontakt lensler bir çok kişinin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Özellikle son 20 yıldır gelişen teknolojiler sayesinde, eskiden kullanım alanı kısıtlı olan kontakt lensler herkesin ihtiyacına cevap verecek şekilde üretilmeye başlandı.
Dış gö­rü­nüş ve göz­lük tak­ma­nın ver­di­ği ra­hat­sız­lık kon­takt lens kul­la­nı­mı­nın baş­lı­ca ne­de­ni. Spor­tif fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su­na sa­hip ve­ya göz­lük kul­lan­mak is­te­me­yen ki­şi­ler kon­takt lens kul­lan­ma­yı ter­cih et­mek­te. Özel­lik­le yük­sek nu­ma­ra­lı göz­lük kul­la­nan­lar­da, iki göz ara­sın­da yük­sek nu­ma­ra far­kı olan­lar­da, dü­zen­siz ve yük­sek as­tig­ma­tiz­ma­sı olan ki­şi­ler­de kon­takt lens ta­kıl­ma­sı, ki­şi­le­rin en iyi gör­me ka­li­te­si­ni el­de ede­bil­me­si için ge­rek­li­dir. Sa­de­ce bu ki­şi­ler de­ğil, göz­lük kul­lan­mak is­te­me­yen ve göz ya­pı­sı uy­gun olan her­kes kon­takt lens kul­la­na­bi­lir.
Kul­la­nı­cı­la­rın kon­takt lens kul­la­nı­mın­dan bek­len­ti­le­ri ol­duk­ça faz­la. Kır­ma ku­sur­la­rı­nı tam dü­zelt­me­si, dai­ma ra­hat ol­ma­sı, koz­me­tik ola­rak gü­zel ol­ma­sı, yıp­ran­ma­ma­sı, ucuz ol­ma­sı, kul­la­nı­mı­nın ko­lay ol­ma­sı, ko­lay bu­lu­na­bil­me­si, ok­si­jen ge­çir­gen­li­ği yük­sek ol­ma­sı, yü­zey bi­ri­kin­ti­le­ri­nin ko­lay te­miz­le­ne­bil­me­si, gün­lük ve uzun sü­re­li kul­la­nı­la­bil­me­si bun­lar­dan bir­ka­çı. Ki­şi­le­rin ih­ti­yaç­la­rı ve ge­li­şen tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de ki­şi­le­rin bu is­tek­le­ri­nin ne­re­dey­se ta­ma­mı­na uya­bi­le­cek bir çok kon­takt lens ti­pi kul­la­nı­ma su­nul­du: Üre­tim ma­ter­ya­li­ne (yu­mu­şak lens­ler, gaz ge­çir­gen ve sert lens­ler, özel üre­tim lens­le­ri), kul­la­nım sü­re­si­ne (uzun sü­re­li lens­ler, sık de­ği­şim lens­le­ri-ay­lık-haf­ta­lık-gün­lük) ve düzelttiği kır­ma ku­su­run şek­li­ne gö­re (mi­yop-hi­per­met­rop-as­tig­ma­tiz­ma, ya­kın gör­me bo­zuk­lu­ğu).
Ay­rı­ca ye­ni ge­li­şen kon­takt lens­ler sa­ye­sin­de lens kul­la­nan yaş gru­bu da çok de­ğiş­ti. Es­ki­den 20-40 ara­sın­da sınır­lı ka­lan yaş gru­bu, ar­tık 15-55 yaş ara­sın­da de­ğiş­mek­te. Bu­nun ne­den­le­ri ise lens tip­le­ri­nin ay­lık-gün­lük kul­la­nı­ma geç­me­si, bu sa­ye­de ya­şa­na­bi­le­cek göz aler­ji­le­ri­ne da­ha az rast­lan­ma­sı ve ya­kın gör­me de da­hil da­ha faz­la kır­ma ku­su­ru ti­pi­ne ce­vap ve­re­bil­me­si­dir. Kon­takt lens kul­la­nı­mın­da ya­şa­nan so­run­la­rın te­me­lin­de kon­trol­süz lens kul­la­nı­mı gel­mek­te­dir. Göz dok­to­ru mu­aye­ne­si ya­pıl­ma­dan, lens uy­gun­lu­ğu de­nen­me­den kul­la­nı­lan lens­ler ki­şi­le­rin bir­çok so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sı­na ne­den ola­bil­mek­te. Sa­de­ce ilk kul­la­nım­da de­ğil lens kul­la­nı­cı­la­rı­nın dü­zen­li ola­rak se­ne­lik mu­aye­ne­le­ri yap­tır­ma­la­rı da çok önem­li. Her ne ka­dar ile­ri tek­no­lo­ji ile üre­til­se de kon­takt lens­ler vü­cut için bir ya­ban­cı ci­sim ol­du­ğun­dan bu­nun mey­da­na ge­ti­re­bi­le­ce­ği prob­lem­ler ola­bil­mek­te­dir.
Dok­tor kon­tro­lün­de ta­kı­lan, ta­ki­bi dok­tor ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve kul­la­nı­cı­la­rın kul­la­nım ku­ral­la­rı­na dik­kat et­ti­ği bir kon­takt len­sin ki­şi­nin göz ya­pı­sı­na za­rar ver­me ih­ti­ma­li çok az­dır. Bu ku­ral­lar zin­ci­rin­de olu­şan ak­sa­ma­lar göz en­fek­si­yon­la­rın­dan aler­ji­le­re, kor­ne­a ze­de­len­me­le­ri­ne ka­dar bir çok prob­le­mi mey­da­na ge­ti­re­bil­mek­te­dir.