Saçlarda Son Moda

Saçlarda Son Moda

P&G'nin da­vet­li­si ola­rak üç edi­tör­le bir­lik­te Mi­la­no Mo­da Haf­ta­sı­na git­tim. Bu ge­zi­nin ama­cı saç ve mak­yaj ko­nu­sun­da­ki son trend­le­ri ya­kın­dan iz­le­mek­ti. Max Ma­ra, Blu­ma­ri­ne, Et­ro, Ca­val­li, John Rich­mond, Lau­ra Bi­agi­ot­ti, Dsqua­red de­fi­le­le­ri­nin ta­ma­mı­nı iz­le­yip ye­ni trend­ler hak­kın­da bir fi­kir sa­hi­bi ol­dum di­ye­bi­li­rim. Bir mo­da edi­tö­rü ol­ma­dı­ğım için giy­si­ler hak­kın­da yo­rum ya­pa­ma­ya­ca­ğım ama saç ve mak­yaj ko­nu­sun­da du­rum fark­lı. Bu de­fi­le­le­rin or­tak nok­ta­sı dün­ya­ca ün­lü saç gu­ru­su ve P&G Bea­uty'nin Glo­bal El­çi­si Sam McKnight'ın saç­la­rı ta­sar­la­ma­sıy­dı.
Da­ha ön­ce EL­LE'in ilk ba­kış say­fa­la­rın­da uz­man gö­rüş­le­ri­ne bir­kaç ke­re yer ver­di­ği­miz McKnight ile ta­nış­ma ve rö­por­taj yap­ma şan­sı­nı da el­de et­mek bir gü­zel­lik edi­tö­rü ola­rak be­ni çok gu­rur­lan­dır­dı. Uma Thur­man, Kyli­e Mi­no­gu­e, Eli­za­beth Hur­ley, Ka­te Moss, Ma­don­na, Mil­la Jo­vo­vich, Ni­co­le Kid­man, Si­en­na Mil­ler, Ka­te Blanc­hett,?Gi­se­le Bünd­chen gi­bi dün­ya­nın en gü­zel ka­dın­la­rı­na saç ta­sar­la­yan Sam McKnight, Mi­la­no Mo­da Haf­ta­sı'nda yap­tı­ğı saç­lar­da­ki ge­nel tar­zı şöy­le an­lat­tı. “Mak­yaj­lar pas­tel, saç­lar ise ağır de­ğil, uçu­cu. Hat­ta o ka­dar do­ğal ki saf­lığı or­ta­ya ko­yu­yor.
Ör­ne­ğin Blu­ma­ri­ne de­fi­le­sin­de kız­la­rı da­ha genç ve can­lı gös­ter­mek is­te­dik. Ama­cı­mız aşırı ka­dınsı gö­rün­tü­den on­la­rı uzak tut­mak­tı. Bu ne­den­le de ku­ru sa­ça kö­pük kul­lan­dım, son­ra ku­rut­tum ve fır­çay­la şe­kil ver­dim. Sür­dü­ğüm kö­pük sa­çın ısı­dan olum­suz et­ki­len­me­si­ni de en­gel­le­di” de­di. Sam McKnight Pan­te­ne ile be­ra­ber ha­zır­la­dı­ğı trend ra­po­run­da saç­la­ra ha­yat ver­mek için Gör­kem­li Du­ruş, Mo­dern Çin­ge­ne, Yük­sek Dra­ma ve Kon­trol­lü Za­ra­fet te­ma­la­rı­nın ola­ca­ğı­nı ön gör­dü. An­la­şı­lan o ki, bu se­zon saç­lar­da bir­bi­rin­den ya­ra­tı­cı ve ye­ni­lik­çi trend­ler gö­ze çar­pa­cak, bir­bi­ri­ne hiç ben­ze­me­yen fark­lı tarz­lar ön pla­na çı­ka­cak. Ka­dın­lar gös­te­riş­li, fe­mi­nen, za­rif ya da güç­lü.... Ken­di­le­ri­ne en çok ya­kı­şan tren­di seç­mek­te öz­gür bı­ra­kı­lı­­yor.