Kraliçenin Güzellik Sırrı

Kraliçenin Güzellik Sırrı

Son dö­nem es­te­tik dün­ya­sın­da iki önem­li yön­tem­den söz edi­li­yor. Bu iki yön­tem sa­ye­sin­de yıl­la­rın iz­le­ri­ni yok et­mek hiç de zor de­ğil. Biz de dün­ya­da­ki sa­yı­lı bo­toks ve dol­gu eğit­men­le­rin­den bi­ri ola­rak bi­li­nen Es­te­tik ve Plas­tik Cer­ra­hi uz­ma­nı Op. Dr. Tunç Tir­ya­ki'den Ne­fer­ti­ti Lift ve Li­qu­id Fa­ce Lift yön­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi al­dık.
Yaş­lan­ma­nın iz­le­ri­ni en be­lir­gin şe­kil­de gös­te­ren böl­ge­miz hiç şüp­he­siz dış dün­ya­ya kar­şı ay­na­mız olan yü­zü­müz. Yüz böl­ge­si­nin yor­gun ve yaş­lı gö­rün­me­si­ne ne­den olan yer de yüz ova­li, ya­ni her iki çe­ne ala­nı­nın bo­yun ile yap­tı­ğı açı. Ya­şın iler­le­me­siy­le ki­mi­miz­de da­ha er­ken, ki­mi­miz­de da­ha geç ol­mak üze­re yüz ova­lin­de de­for­mas­yon­lar, çe­ne­nin her iki ya­nın­dan aşa­ğı­ya doğ­ru sark­ma­lar olu­şu­yor.
Bi­lin­di­ği gi­bi ta­rih bo­yun­ca çe­ne-bo­yun oran­tı­sı­nın mü­kem­mel uyu­mu­na ve çe­ne kon­tü­rü­nün ku­sur­suz du­ru­şu­na sa­hip en gü­zel ör­nek M.Ö. 14. yüz­yı­lın en güç­lü ka­dı­nı, Mı­sır kra­li­çe­si Ne­fer­ti­ti'dir. Ka­dın ya da er­kek bir­ço­ğu­muz böy­le bir uyu­ma öze­ne­rek bak­mı­şız­dır. Ne­fer­ti­ti gi­bi bir pro­por­si­yo­na sa­hip ol­mak çok zor gi­bi gö­rün­se de ge­nel ola­rak ay­nı gö­rün­tü­yü ya­ka­la­mak gü­nü­müz­de ne­re­dey­se müm­kün.
Es­te­tik ope­ras­yon­lar sa­ye­sin­de ra­hat­lık­la ya­ka­la­na­bi­len bu uyu­mu bu­gü­ne ka­dar bı­çak al­tı­na yat­ma­dan ya­ka­la­ma­mız im­kân­sız­dı. An­cak yo­ğun ça­lış­ma­lar ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da ge­rek ame­li­yat­lı ge­rek­se ame­li­yat­sız es­te­tik tıp bi­li­mi, ye­ni bir bu­luş­la kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Bu eş­siz bu­lu­şun isim hak­kı ise dün­ya­nın en gü­zel ka­dın­la­rın­dan ka­bul edi­len ve yüz­yıl­lar­dır adı hep gü­zel­lik­le anı­lan Ne­fer­ti­ti'ye ait.
Op. Dr. Tunç Tir­ya­ki bu yön­tem hak­kın­da şu açık­la­ma­la­rı yap­tı. “Bu­gü­ne ka­dar ge­rek cer­ra­hi, ge­rek­se me­di­kal es­te­tik uy­gu­la­ma­lar­da bo­yun ve çe­ne kon­tö­rü­nün mü­kem­mel uyu­mu­nu sağ­la­mak es­te­tik­çi­ler için ame­li­yat­sız pek de müm­kün ol­ma­dı. Ge­nel­lik­le or­ta yaş ve bi­raz üs­tün­de olan ki­şi­ler­de çe­ne­nin her iki ta­ra­fın­da bo­yu­na doğ­ru sar­kan ‘jawl' de­ni­len böl­ge­de­ki sark­ma­lar genç­lik sem­bo­lü olan ‘yüz ova­li'nin bo­zul­ma­sı­na ne­den olu­yor­du. Hal böy­le olun­ca es­te­tik tıp ca­mia­sı la­zer te­da­vi­le­ri­ni kom­bi­ne ede­rek bu so­ru­nu ame­li­yat­sız çöz­me­ye ça­lış­tı fa­kat is­te­ni­len çö­züm tam ola­rak ger­çek­le­şe­me­di. Çe­ne ile bo­yun pro­por­si­yo­nu­nu oluş­tu­ran kas­lar gev­şe­di­ği, do­la­yı­sıy­la de­ri­de­ki elas­ti­ki­yet azal­dı­ğı ve yüz ova­li bo­zu­la­rak sark­ma oluş­tu­ğu için “bo­toks” tam bu nok­ta­da et­kin bir rol üst­len­di.
Ame­li­yat­sız gü­zel­lik ve genç­lik de­nil­di­ğin­de ilk ak­la ge­len bo­toks uy­gu­la­ma­sı on yı­lı aş­kın sü­re­dir üst yüz'de kul­la­nı­lır­ken son beş yıl­dır alt yüz'de özel­lik­le bo­yun böl­ge­si ve ağız ke­na­rın­da da uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Sark­ma­yı hız­lan­dı­ran ya­şın iler­le­me­si ve ge­ne­tik fak­tör­ler gi­bi et­ken­ler her­kes ta­ra­fın­dan bi­li­ni­yor. Ne­fer­ti­ti Lift ile her iki çe­ne ke­na­rı­na, eni­ne dört ay­rı nok­ta­dan ve bo­yun plas­tis­mal bant­la­rı bo­yun­ca iki ay­rı nok­ta­dan uy­gu­la­nan 12 ya da 14 üni­te bo­toks­la bu hat­ta­ki kas­lar ge­ri­li­yor, gev­şe­me ve sark­ma­lar to­par­la­nı­yor. Ne­fer­ti­ti Lift yüz ova­lin­de­ki yaş­lı­lık be­lir­ti­le­ri­ne son nok­ta­yı ko­yu­yor ve gü­zel­lik kav­ra­mı­nı ya­ra­tan Ne­fer­ti­ti'nin ar­zu edi­len gü­zel­li­ği­ni gü­nü­mü­ze ta­şı­yor.”
Op. Dr. Tunç Tir­ya­ki'ye gö­re, es­te­tik cer­ra­hi tüm hı­zıy­la ge­li­şir­ken, cer­ra­hi­ye al­ter­na­tif ve­ya ta­mam­la­yı­cı te­da­vi­ler de bu­na pa­ra­lel ola­rak ço­ğa­lı­yor. Dün­ya, özel­lik­le Ame­ri­ka'da­ki es­te­tik cer­ra­hi­de en ye­ni trend, çok kan­lı ve ag­re­sif cer­ra­hi­den uzak­la­şa­rak da­ha kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­bi­len, has­ta­nın ope­ras­yon son­ra­sın­da da­ha kon­for­lu ola­bi­le­ce­ği ve tek­no­lo­jiy­le uyum­lu iler­le­yen yön­tem­le­re doğ­ru ka­yı­yor. En­dos­ko­pik yüz ger­me ve as­kı tek­nik­le­ri ope­ras­yon­la­rı­nın son yıl­lar­da­ki ar­tı­şı bu­nun en önem­li gös­ter­ge­si.