Meme Hakkında

Kadınların güzellik takıntılarının başında meme güzelliği geliyor.

Ülkemizde plastik cerrahinin en çok kullanıldığı alanların başında meme estetiği geliyor. Çok başarılı sonuçlar veren bu operasyonlar sayesinde kadınlar arzu ettikleri meme görüntüsüne kavuşabiliyorlar. Biz de bu konuda bütün merak edilenleri Prof. Dr. Deniz İşcen'le konuştuk.

ELLE: Memelerin gelişmediği veya çok küçük olduğu durumlarda plastik cerrahi günümüzde hastalara ne gibi seçenekler sunuyor ?
Pro­fe­sör Dr. De­niz İş­cen:
Böy­le du­rum­lar­la sık­ça kar­şı­la­şı­yo­ruz, he­men he­men tek se­çe­nek me­me pro­tez­le­ri. Bun­lar ka­lı­cı, gü­ven­li ve gü­zel şe­kil ve­ren si­li­kon imp­lant­lar. Me­me ar­ka­sı­na ve­ya kas önü­ne ko­yu­lu­yor. Se­rum fiz­yo­lo­jik içe­ren­le­ri ya­rat­tı­ğı so­run­lar ya­ni se­ru­mu ka­çır­ma gi­bi ne­den­ler­le ar­tık kul­la­nıl­mı­yor. Doğ­ru­dan si­li­kon jel olan­la­rı­nı kul­la­nı­yo­ruz, ger­çek­ten gü­zel so­nuç­la­rı var. Eğer me­me do­ku­su bi­raz var­sa, sar­kık de­ğil­se ve üst böl­ge­ler­de bi­raz dol­gun­luk oluş­sun is­te­ni­yor­sa da­ha ye­ni bir yön­tem olan yağ en­jek­si­yo­nu­nu öne­re­bi­li­rim.

ELLE: Yağ enjeksiyonu nedir, hangi bölgelerde uygulanır?
Prof. Dr.İ.:
Yağ en­jek­si­yo­nu, vü­cu­dun ken­di yağ do­ku­su­nun, faz­la ol­du­ğu yer­den emi­le­rek alın­ma­sı ve yi­ne ay­nı vü­cut­ta ge­rek­li olan baş­ka böl­ge­ye en­jek­te edil­me­si­dir. Yüz genç­leş­tir­me­de uzun yıl­lar­dır uy­gu­la­nan bu yön­tem, da­ha çok yaş­lan­may­la in­ce­len de­ri­al­tı do­ku­su­nu des­tek­le­mek ve genç­ler­de­ki gi­bi dol­gun yüz hat­la­rı el­de et­mek ama­cı ile kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ya­pı­lan göz­lem­ler­le ya­ğın, al­tı­na en­jek­te edil­di­ği yaş­lan­mış de­ri­yi kıs­men de ol­sa genç­leş­ti­rip can­lan­dır­dı­ğı or­ta­ya çık­tı ve yağ hüc­re­le­ri­nin ade­ta kök hüc­re gi­bi ha­re­ket et­ti­ğin­den söz edil­me­ye baş­lan­dı. Tıb­bın son ye­ni­li­ği ise, yüz gü­zel­li­ğin­de gev­şe­me, sark­ma ve de­rin çiz­gi­le­ri dol­du­ra­rak genç­leş­tir­me ama­cıy­la kul­la­nı­lan yağ en­jek­si­yo­nu­nun, vü­cu­dun baş­ka böl­ge­le­rin­de, da­ha ge­niş ha­cim is­te­yen yer­ler­de de kul­la­nıl­ma­sı­dır. ?u an­da, bu ye­ni yön­tem, ba­cak ka­lın­laş­tır­ma, vü­cu­dun her­han­gi bir ye­rin­de ka­za ya da ya­nık son­ra­sı ka­lan çö­kük böl­ge­le­rin iyi­leş­ti­ril­me­si ve me­me es­te­ti­ğin­de kul­la­nı­lı­yor. Tek­nik, da­ha ön­ce öne­ril­me­yen, ha­la da ya­pıl­ma şek­li çok iyi bi­lin­me­di­ğin­de ve­ya usu­lü­ne uy­gun ya­pıl­ma­dı­ğın­da eleş­ti­ri­le­re yol aça­bi­len ama işin uz­ma­nı ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğın­da, çar­pı­cı so­nuç­lar­la, has­ta­la­rı mut­lu eden ye­ni bir uy­gu­la­ma ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor.

ELLE: Meme büyütmede hastalar silikondan neden kaçınıyorlar ?
Prof. Dr.İ.:
Meme büyütme amacıyla memeye silikon protez koydurmaktan çekinen hastalar var. Silikon, çekinilecek, zararlı bir yöntem olmamasına karşın birçok kadın memesinde yabancı cisim taşımaya çok sıcak bakmıyor. Silikon protezlerin en büyük dezavantajı, yabancı madde hissine karşı duyulan bu rahatsızlık. Oysa başlangıçta duyulan bu önyargı, ameliyattan sonra hızla kayboluyor. Jel silikonun patlaması ise ancak çok hızlı çarpma gibi kazalarda görülebilir ki, hayata geçme ihtimali dikkate alınmayacak kadar azdır. Dolayısıyla bu ihtimali de tam bir dezavantaj olarak saymak gerekmez. Göğüslerini büyütmek isteyen ama silikon protezler için ameliyat yaptırmaktan korkanlar ya da iyileşme süresinin uzunluğundan çekinenler, bedenleriyle barışamadan hayatlarına devam ediyorlar.
Bu alanda henüz meme protezinden daha iyi bir seçenek yok gibi. Çünkü diğer çözümlerin hiçbiri silikon protez uygulaması kadar başarılı değil. Memenin bir miktar gelişmiş olduğu fakat hastanın protezsiz çözüm istediği durumlarda ise artık yağ enjeksiyonu bir çare olabilir. Son yılların harika uygulaması yağ enjeksiyonu, aynen yüze, bacağa, vücudun diğer yumuşak doku eksiklerine uygulandığı gibi memeye de uygulanmakta. Tekniğin diğer yöntemlere göre avantajı, kolay gerçekleştirilmesi, herhangi bir ize yol açmaması ve gerçekten doğal bir görüntü vermesidir. Yönteme karşı bilimsel çevrelerce öne sürülen en büyük eleştiri, verilen yağın meme dokusuna ulaşması kuşkusudur.
Oysa yağ enjeksiyonu ile meme büyütme tekniğinde, enjeksiyon meme bölgesindeki derinin altına yapılır. Kesinlikle meme bezi içine değil. Çünkü meme bezinin içine uygulama yapmak, meme içinde kalsifikasyonlara yol açar. Bu da mamografik görüntü için sakıncalıdır. Radyolojik incelemelerde memede kitle oluştuğu düşünülebilir ki, bu ilk anda ciddi bir hastalık görüntüsü vererek, değerlendirme yapacak uzmanı yanıltabilir. Teknikte yağ, en çok meme derisi altına, meme üst-iç bölgelerine ve dekolte bölgesine verilir. Eğer memenin her kadranında hacim artması isteniyorsa, yağ enjeksiyonu yerine protez tercih edilmelidir. Yağ enjeksiyonu yönteminin, çok küçük olan ve büyütülmesi istenen göğüsler için uygun olmadığını tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Yağın memeyi büyütmek için enjekte edileceği ikinci yer ise meme arkası, kas üzeri, yani meme protezinin yerleştirildiği bölgedir. Beklentileri yağ enjeksiyonu için uygun olan adaylarda, doğru şekilde gerçekleştirilen uygulama, gerçekten pek çok kişinin bedenini daha çok sevmesine yardımcı olacaktır.