Şiddettli Baş Ağrısı ve Sinüzit

Günümüzün en sık rastlanılan hastalıklarından biri de sinüzit.

Şid­det­li baş, yüz ve göz ağ­rı­sı si­nü­zit ra­hat­sız­lı­ğı­nın sin­ya­li­ni ola­rak ka­bul edi­li­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi'nden Ku­lak Bu­run Bo­ğaz Uz­ma­nı Op. Dr. Mu­rat ?i­rin, sık­ça rast­la­nan si­nü­zit has­ta­lı­ğı hak­kın­da bil­gi ver­di.

EL­LE: Si­nü­zit ne­dir?
Op. Dr. Mu­rat ?i­rin:
Ka­fa ke­mik­le­ri için­de, bu­run çev­re­sin­de yer­leş­miş içi ha­va do­lu oda­cık­la­ra si­nüs boş­luk­la­rı de­nir. Bu boş­luk­la­rın en­fek­si­yon­lar so­nu­cu il­ti­hap­lan­ma­sı­na ise si­nü­zit adı ve­ri­lir. Si­nüs­ler bu­ru­nun her iki ya­nın­da bu­lu­nur­lar ve dört ay­rı kıs­ma ay­rı­lır­lar. Bü­tün bu si­nüs­ler bir de­lik ara­cı­lı­ğı ile bu­run içi­ne açı­lır­lar. Bu­ru­na açı­lan bu de­lik­ler si­nüs­le­rin ha­va­lan­ma­sı­nı da sağ­lar­lar. As­lın­da bu si­nüs­le­rin fonk­si­yon­la­rı tam ola­rak ay­dın­la­tıl­mış de­ğil­dir. Ba­şın ağır­lı­ğı­nın azal­tıl­ma­sın­da rol­le­ri var­dır. An­cak se­sin tı­nı­sı­nın sağ­lan­ma­sı, so­lu­nan ha­va­nın nem­len­di­ril­me­si ve ısı­tıl­ma­sı ile za­rar­lı par­ti­kül­le­rin tu­tul­ma­sı gi­bi gö­rev­le­ri de var­dır. Bü­tün si­nüs­le­rin içi­ni dö­şe­yen mu­ko­za her­gün yak­la­şık ya­rım ila bir lit­re ara­sın­da sal­gı ya­pa­rak bu­run içi­ni te­miz­ler. Bu sal­gı­lar bu­run içi­ne dö­kü­le­rek ora­dan da bo­ğaz ve mi­de­ye gi­der­ler.

EL­LE: Si­nü­zit na­sıl olu­şur?
Op. Dr. M.?.:
Si­nüs­le­ri te­miz­le­yen in­ce ka­nal­lar tı­ka­nır­sa si­nü­zit has­ta­lı­ğı baş­lar. Bu tı­ka­nık­lık te­da­vi ile ya da ken­di­li­ğin­den açı­lır­sa si­nü­zit iyi­le­şir ama eğer açı­la­maz­sa has­ta­lık kro­nik­le­şir. Si­nüs ka­nal­la­rı­nın tı­ka­nık­lı­ğı­na ba­zı bu­run içi ve si­nüs­ler­le il­gi­li ya­pı­sal ko­şul­lar, tek­rar­la­yan üst so­lu­num yo­lu in­fek­si­yon­la­rı, al­ler­jik se­bep­ler, po­lip ve ge­niz eti gi­bi olu­şum­lar yol aça­bi­lir. Ba­zı ka­lıt­sal so­run­lar ve ba­ğı­şık­lık so­run­la­rı da si­nü­zi­tin di­ğer se­bep­le­ri­dir. Si­nü­zit ge­nel ola­rak akut ve kro­nik ola­rak iki­ye ay­rı­lır. Akut si­nü­zit ye­ni olu­şan si­nü­zit an­la­mı­na ge­lir. Uy­gun te­da­vi edil­di­ği za­man ta­ma­men iyi­le­şir. An­cak kro­nik si­nü­zit si­nüs­ler­de sü­rek­li bir il­ti­hap ol­ma­sı an­la­mı­na ge­lir ve te­da­vi­si de zor­dur. Uzun sü­re­li me­di­kal te­da­vi­ye ce­vap ver­mez ise cer­ra­hi mü­da­ha­le ge­rek­ti­re­bi­lir.

EL­LE: Kim­ler si­nüs prob­le­miy­le da­ha sık kar­şı­la­şır­lar?
Op. Dr. M.?.:
Ger­çek­te her­kes si­nüs en­fek­si­yo­nu ge­çi­re­bi­lir an­cak ba­zı grup­lar da­ha has­sas­tır­lar. Bi­rin­ci grup aler­ji­si olan­lar­dır. Bir aler­ji ata­ğı so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi mu­ko­za­nın şiş­me­si­ne, si­nüs ka­nal­la­rı­nın ka­pan­ma­sı­na, mu­kus akı­mı­nın en­gel­len­me­si­ne ve bak­te­ri en­fek­si­yo­nu­na ne­den olur. İkin­ci grup ise iyi ne­fes al­ma­yı ve mu­kus akı­şı­nı en­gel­le­ye­cek ya­pı­sal bu­run bo­zuk­luk­la­rı olan­lar­dır. Ör­nek ola­rak kı­rık bir bu­run ve­ya sep­tum de­vi­as­yo­nu olan­lar gös­te­ri­le­bi­lir. Sep­tum bu­run de­lik­le­ri ara­sın­da bur­nu sağ ve sol ol­mak üze­re iki­ye bö­len kı­kır­dak bir ya­pı­dır. Bu­nun bir ta­ra­fa doğ­ru eğil­me­si­ne de­vi­as­yon de­nir. Bu­nun dı­şın­da öğ­ret­men­ler ve sağ­lık per­so­ne­li gi­bi sık sık en­fek­si­yo­na ma­ruz ka­lan­lar bu ko­nu­da has­sas­tır. Ay­rı­ca si­ga­ra içen­ler­de de tü­tün du­ma­nı ve ni­ko­tin do­ğal di­renç me­ka­niz­ma­sı­nı bo­zar­lar.