Uzun ve Kaliteli Bir Yaşamın Sırrı

Genetik analizi...

Ge­ne­tik test­le­rin 2008 yı­lı­na dam­ga vu­ra­ca­ğı­nı id­di­a eden gü­nü­mü­zün en önem­li ve ün­lü trend­set­ter'ı Ma­ri­an Salz­man, DNA tek­no­lo­ji­si­nin fi­ya­tı azal­dık­ça, test­le­rin ko­lay­la­şa­ca­ğı­nı, yap­tır­mak is­te­yen­le­rin sa­yı­sı­nın ar­ta­ca­ğı­nı ve te­le­viz­yon­lar­da DNA tes­ti rek­lam­la­rı­na ha­zır ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.
Trend­le­ri ya­kın­dan ta­kip edi­yor ve sağ­lı­ğı­nı­zın kod nu­ma­ra­la­rı­nı öğ­re­ne­rek ka­li­te­li bir ya­şa­ma adım at­mak is­ti­yor­sa­nız, M-Onep Es­te­tik ve Gü­zel­lik Mer­ke­zi'nde ge­ne­tik ana­li­zi­ni­zi yap­tı­ra­bi­lir, han­gi has­ta­lık­la­ra yat­kın ol­du­ğu­nu­zu ko­nu ile il­gi­li uz­man­lar­dan öğ­re­ne­bi­lir ve si­ze özel ön­lem pa­ke­ti içe­ren ra­po­ru­nu­zu ala­rak ha­ya­tı­nı­zı sağ­lık­lı ya­şa­mak için önem­li bir adım ata­bi­lir­si­niz. Biz de bu ko­nuy­la il­gi­li de­tay­lı bil­gi al­mak için M-Onep'te gö­rev ya­pan Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Ha­le Taş­gın ile gö­rüş­tük.

EL­LE: Ge­ne­tik ana­liz ne­dir?
Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Ha­le Taş­gın:
Ge­ne­tik ana­liz, sağ­lı­ğı­na önem ve­ren, ka­li­te­li bir ya­şam sür­me­yi he­def­le­yen,
ge­ne­tik özel­lik­ler, ya­şam alış­kan­lık­la­rı ve ki­şi­sel bes­len­me­nin et­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak kar­şı­la­şılabi­le­cek ola­sı prob­lem­le­ri ön­ce­den tes­pit et­mek is­te­yen, ola­bi­le­cek prob­lem­le­ri ön­le­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ra­por­la­na­rak su­nul­ma­sı­nı is­te­yen
her­ke­se uy­gu­la­na­bi­le­cek, ki­şi­ye özel bir ana­liz ra­po­ru ve su­nu­mu­dur.

EL­LE: Pe­ki, M-Onep'te bu iş­lem­ler na­sıl ya­pı­lı­yor?
Bes. Dyt. Uz. H.T.:
M-Onep gü­zel­lik mer­kez­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı­mız ge­ne­tik ana­liz uy­gu­la­ma­sıy­la, ge­ne­tik ola­rak ta­şı­nan olum­suz özel­lik­le­ri ka­der ol­mak­tan çı­ka­rı­yo­ruz. Ge­ne­tik ana­liz, bi­re­yin ge­ne­tik ya­pı­sı doğ­rul­tu­sun­da op­ti­mum sağ­lı­ğa
ula­şa­bil­me­si için bi­re­ye, he­ki­mi­ne, di­ye­tis­ye­ni­ne, eg­zer­siz da­nış­ma­nı­na yar­dım­cı ol­mak üze­re ya­pı­lan bir ana­liz­dir.
Ge­ne­tik ana­liz, in­san ge­no­mu­nun mo­le­kü­ler özel­lik­le­ri­ni, ta­ma­men ki­şi­ye özel, op­ti­mum ya­şam pla­nı ola­rak hiz­me­te
su­nar. Bunu yaparken de tıp, epi­de­mi­yo­lo­ji, bi­yo­kim­ya, bes­len­me, di­ye­te­tik, spor fiz­yo­lo­ji­si, is­ta­tis­tik bi­lim­le­ri ve bil­gi
tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki son ge­liş­me­le­ri kul­la­nılır.Ge­ne­tik ana­liz, kro­nik ve komp­leks has­ta­lık­la­ra yat­kın­lı­ğa yol açan 5 te­mel alan­da ki­şi­nin yat­kın­lı­ğı­nı ve di­ren­ci­ni et­ki­le­ye­cek ge­ne­tik po­li­mor­fizm­le­ri or­ta­ya ko­yar ve bun­la­rı tes­tin ya­pıl­dı­ğı sı­ra­da­ki bes­len­me ve ya­şam tar­zı alış­kan­lık­la­rı­nın ışı­ğı al­tın­da de­ğer­len­di­rir. Bu de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da bes­len­me, fi­zik­sel
ak­ti­vi­­­te ve ya­şam tar­zı­nın na­sıl dü­zen­le­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da de­tay­lı bil­gi­ler ve­rir. Ge­ne­tik ana­liz­de ele alı­nan 5 te­mel alan var­dır. Bun­lar an­ti­ok­si­dan ve de­tok­si­fi­kas­yon me­ka­niz­ma­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ği­nin yol aça­bi­le­ce­ği has­ta­lık­lar,
inf­la­ma­tu­var me­ka­niz­ma­la­rın yol aça­bi­le­ce­ği has­ta­lık­lar, kalp - da­mar ve be­yin - da­mar has­ta­lık­la­rı, in­sü­lin di­ren­ci­nin yol aça­bi­le­ce­ği has­ta­lık­lar ve ke­mik has­ta­lık­la­rı­dır.

EL­LE: Bu uy­gu­la­ma na­sıl ya­pı­lı­yor?
Bes. Dyt. Uz. H.T.:
Ge­ne­tik ana­liz 2 adet mi­nik pa­muk­lu çu­bu­ğun her iki ya­na­ğın iç kıs­mı­na bi­rer da­ki­ka sü­rü­lüp do­ku
ör­ne­ği alın­ma­sı su­re­tiy­le ya­pı­lır. Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si (HÜ) Tek­no­ken­ti'nde bu­lu­nan, GE­NAR Bi­yo­tek­no­lo­ji ve Mo­le­kü­ler Ge­ne­tik La­bo­ra­tu­var­la­rı'nda yük­sek tek­no­lo­jik yön­tem­ler kul­la­nı­la­rak ana­liz edi­lir. Ba­sit­çe uy­gu­la­nan ağ­rı­sız bir yön­tem­dir.

EL­LE: Doğ­ru­luk pa­yı hak­kın­da ne­ler söy­le­ne­bi­lir?
Bes. Dyt. Uz. H.T.:
Ge­ne­tik ana­liz kap­sa­mın­da ya­pı­lan ana­liz­le­rin doğ­ru­luk ora­nı yüz­de 99.99'dur.