Botoks Gerçeği

Botoks hakkında hem iyi, hem kötü pek çok şey söyleniyor.

ELLE: Botoks nedir?
Dr. Betül Şengör
: Botoks, clostridium botulinum isimli bir bakteriden elde edilir. Bu ilaç 20 yılı aşkın bir süredir, kas kasılmalarına karşı rahatlatma sağlamak amacıyla tıbbi olarak kullanılmaktadır. Bu madde zerkedildiği kasları geçici olarak gevşetmesi nedeniyle gündemdedir.

ELLE: Peki, kırışıklıklar nasıl oluşur?
Dr. B.Ş.:
Yü­zü­mü­zün mi­mik­le­ri­ni ve ha­re­ket­le­ri­ni yap­ma­mı­zı sağ­la­yan kas­lar, üst­le­rin­de­ki de­ri­ye bağ­lı­dır­lar. Yıl­lar için­de kul­lan­dı­ğı­mız mi­mik­ler gö­rü­len çiz­gi­le­rin ve kı­rı­şık­lık­la­rın olu­şu­mu­na ne­den olur­lar. Cil­di­miz ile iliş­ki­li ola­rak ha­re­ket eden mi­mik kas­la­rı­nı gev­şet­ti­ği­miz­de, cilt­te ha­re­ket­le or­ta­ya çı­kan kı­rı­şık­lık­la­rı gi­der­mek ve da­ha faz­la de­rin­leş­me­le­ri­ni ön­le­mek müm­kün­dür. So­nuç ola­rak el­de edi­len gö­rün­tü, da­ha can­lı ve genç bir gö­rü­nüm­dür.

EL­LE: Uy­gu­la­ma ne­re­le­re yap­tı­rı­la­bi­lir?
Dr. B.Ş.:
Kı­rı­şık­lık­la­rı gi­der­mek için en çok te­da­vi edi­len böl­ge­ler ara­sın­da alın, göz çev­re­si ve kaş­la­rın ara­sı­nı sa­ya­bi­li­riz. Da­ha na­di­ren du­dak üs­tü çiz­gi­le­ri ve çe­ne­de­ki bu­ru­şuk gö­rü­nü­mü gi­der­mek ama­cıy­la da uy­gu­la­ma ya­pı­la­bi­lir. Bo­toks en­jek­si­yon­la­rı ile göz ke­nar­la­rın­da­ki kı­rı­şık­lık­lar yu­mu­şa­tı­lır, kaş­la­rın ara­sın­da­ki ça­tın­ma çiz­gi­si azal­tı­la­bi­lir ve alın­da­ki kı­rı­şık­lık­lar gi­de­ri­le­bi­lir.

EL­LE: Bo­toks'un kı­rı­şık­lık­la­rı gi­der­mek dı­şın­da uy­gu­la­ma alan­la­rı var mı­dır?
Dr. B.Ş.:
Bo­tu­li­num tok­si­ni­nin kı­rı­şık­lık­la­rı gi­der­mek dı­şın­da da tıb­bi amaç­lı kul­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar var­dır. Ter­le­me bo­zuk­lu­ğu baş­ta ol­mak üze­re yüz fel­cin­de, tik­le­rin te­da­vi­sin­de, şa­şı­lık te­da­vi­sin­de ve­ya göz ka­pa­ğı spaz­mın­da, be­yin fel­cin­de felç­li olan eks­tre­mi­te­ ve mig­ren te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır.

EL­LE: Uy­gu­la­ma ön­ce­sin­de has­ta ne­ler yap­ma­lı­dır?
Dr. B.Ş.:
Uy­gu­la­ma ön­ce­si as­pi­rin ve­ya as­pi­rin içe­ren ilaç­la­rı ve non-ste­roi­dal, an­ti-enf­la­ma­tu­ar ilaç­la­rı bir haf­ta ön­ce kes­mek doğ­ru ola­cak­tır. Ak­si hal­de bu ilaç­lar en­jek­si­yon yer­le­rin­de mor­luk ve­ya kır­mı­zı­lık oluş­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ra­bi­lir.

EL­LE: Bo­toks na­sıl uy­gu­la­nır?
Dr. B.Ş.:
Bo­toks uy­gu­la­ma­sı tek bir en­jek­tör­le il­gi­li kas­la­ra ila­cın ve­ril­me­si şek­lin­de ko­lay bir iş­lem­dir. Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da hiç­bir acı his­se­dil­me­mek­le bir­lik­te uy­gu­la­ma­dan ön­ce anes­te­zik et­ki­li bir krem sü­rü­le­bil­mek­te­dir. Uy­gu­la­ma 10-15 da­ki­ka için­de bit­mek­te ve son­ra­sın­da her­han­gi bir ödem göz­len­me­mek­te­dir.