Diyete Devam

Diyete başlama kararınızı sürekli erteliyorsanız...

Tatiller, bayramlar, seyahatler ve yılbaşı gecesi de geride kaldı diyip, yazın başına kadar engelleyecek fazla bahane kalmadığına inanarak şu günlerin diyete başlamak için en uygun fırsat olduğunu düşünürüz. Aslında diyet yapmak için en uygun zamanı kollamanız demek daha diyete başlamadan bir çok psikolojik yenilgiyle başa çıkacağınız anlamına gelir. Şöyle ki, kendinizi tam hazır hissedip diyete başlayacakken, çağırıldığınız bir davet, arkadaşlarınızla çıkacağınız bir akşam yemeği, kısa bir hafta sonu tatili ya da aniden çıkan bir iş seyahati diyetinizi bozma sıkıntısıyla hayatınızı kabusa çevirebilir.

Bu nedenle diyete başlamak için uygun bir dönemi kollamaktansa, hayatınızın bütününü kapsayacak size özel ve size uygun bir beslenme tarzı benimseyip, önünüze ne kadar özel gece ve eğlence çıkarsa çıksın hiç bir zaman diyetinizle eğlencenizin arasında kalmadan keyifli ve sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilirsiniz.

O hal­de di­ye­ti­ni­zin bo­zu­la­ca­ğı­nı ya da ki­lo ala­ca­ğı­nı­zı dü­şün­dü­ğü­nüz özel ge­ce ve eğ­len­ce­ler­de, bi­raz da­ha dik­kat­li ola­rak for­mu­nu­zu ve sağ­lı­ğı­nı­zı na­sıl ko­ru­ya­bi­lir­si­niz? Ni­şan­ta­şı Sculp­tu­re The­rapy Cen­ter'dan Di­ye­tis­yen Se­rap To­laz özel bir da­vet ön­ce­si gü­ne sağ­lık­lı bir şe­kil­de baş­la­mak ve ge­ce­yi ra­hat bir şe­kil­de bi­tir­mek için işe gü­zel bir sa­bah kah­val­tısıy­la baş­la­ma­mı­zı öne­ri­yor. Ara öğün ola­rak ise ta­ze mey­ve­ler ter­cih edil­me­li. Ge­ce­den alı­na­cak olan faz­la ka­lo­ri ve tok­sin­ler dü­şü­nü­lür­se, öğ­le ye­me­ğin­de az yağ­lı bir seb­ze ye­me­ği ve sa­la­ta ter­cih edil­me­li.

Bu hem tok­luk his­si­ni ar­tı­ra­cak, hem gün içe­ri­sin­de ken­di­ni­zi ha­fif his­set­me­ni­zi sağ­la­ya­cak, hem de vü­cu­dun te­miz­len­me­sin­de fay­da­sı olan po­sa içe­ri­ği­ni de sağ­la­mış ola­cak. Eğer ge­ce­yi ve ak­şam ye­me­ği­ni kon­trol­lü bir şe­kil­de ge­çi­re­bi­lir­se­niz er­te­si gü­ne da­ha zin­de baş­la­mış olur­su­nuz. To­laz, ön­ce­lik­le ya­vaş ye­me­ğe özen gös­te­re­rek kon­tro­lü eli­ni­ze al­ma­nı­zı öne­ri­yor. Gerek ev­de gerekse dışarda bir eğ­len­ce ya da özel bir da­ve­te ka­tıl­dıy­sa­nız baş­lan­gıç ola­rak çor­ba ve sa­la­ta ter­cih et­mek da­ha doğ­ru ola­cak­tır. Ay­rı­ca ana ye­mek ola­rak da ız­ga­ra şek­lin­de be­yaz et ya da kır­mı­zı et ter­cih­ler ara­sın­da ol­ma­lı. Ya­nın­da yi­ne seb­ze­ler­den olu­şan gar­ni­tür­ler ve ha­fif me­ze ta­bak­la­rı ta­mam­la­yı­cı ola­cak­tır.

Al­kol ola­rak, ka­lo­ri açı­sın­dan dü­şü­ne­cek olur­sak, şa­rap ve­ya bi­ra ter­cih edil­me­li. Sof­ra­da çok yağ­lı ve kar­bon­hid­rat­lı yi­ye­cek­ler var­sa bi­ra­dan da ka­çın­mak­ta fay­da var. Al­kol­le bir­lik­te müm­kün ol­du­ğun­ca yağ­lı ve kı­zart­ma tü­rü be­sin­ler­den kaç­ma­lı, ağır me­ze­ler­den uzak dur­ma­lı, faz­la mey­ve ve ku­ru­ye­miş tü­ket­me­me­li. Sa­de­ce ge­ce­yi ra­hat ge­çi­re­bil­me adı­na içe­ri­ği­ni bil­me­di­ği­miz ye­mek­le­re dik­kat et­mek­te fay­da var. Ağır ka­lo­ri içe­ren de­niz ürün­le­rin­den olu­şan yi­ye­cek­ler ve me­ze tür­le­rin­den de uzak du­rul­ma­lı­dır. Asit­li içe­cek­ler ye­mek­ler­le be­ra­ber alın­dı­ğın­da ha­zım­sız­lı­ğa ve şiş­kin­li­ğe se­bep ola­ca­ğın­dan do­la­yı faz­la ter­cih edil­me­me­li­dir. Tüm dik­kat­le­ri­ni­ze rağ­men ya da ge­ce­nin ver­miş ol­du­ğu re­ha­vet­le ka­çı­rı­lan faz­la ye­mek ve al­kol er­te­si gü­nü­nü­zü iş­ken­ce­ye dö­nüş­tü­re­bi­lir. Uy­ku dü­ze­ni­ni­zin de­ği­şe­rek vü­cu­du­nu­zun bio­rit­mi­nin bo­zul­ma­sı­na, alı­nan faz­la­ca al­kol gün içe­ri­sin­de şe­ke­ri­ni­zin dü­şük sey­ret­me­si­ne, bu ne­den­le baş dön­me­si ve yor­gun­luk­la be­ra­ber su­suz­luk his­si­ya­tı­nın art­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.

Dolayısıyla ertesi gün yapılması gerekenler arasında en önemlisi su tüketimini artırmak olacaktır. Günlük tercih edilen çay ve kahve yerine bitki çaylarıyla kendinizi ve vücudunuzu dinlendirmelisiniz. Ana öğünlerinizde yine hafif ama toksin atıcı ve rahatlatıcı besinler tercih edilmelidir. Yapılan az yağlı hafif bir sebze çorbası ya da sebze yemekleri, salatalar ve yoğurt vücudunuzun temizlenmesine yardımcı olacak önemli besinler arasındadır. Gün içerisinde açık havada yapacağınız yürüyüşler ise metabolizmanızın düzene girmesinde yardımcı olacaktır. Tüm bu bilgilere rağmen yine de kontrol altına alamadığınız bir gece geçirip, diyetinizin bozulduğunu düşünüyorsanız, diyetinizi bırakmak ya da ertelemek yerine bir detoks programıyla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.