Formda Kalmak Çaba İster

Güzel ve formda kalmak için herkes çaba sarfediyor.

Ge­nel ola­rak bü­tün ka­dın­lar ki­lo ver­me ve in­cel­me ko­nu­sun­da her ye­ni tek­ni­ği, yön­te­mi uy­gu­la­mak­tan çe­kin­mi­yor. Bu amaç­la da mer­kez­le­ri zi­ya­ret edip ci­hala­ra gi­rip çı­kı­yor ve so­nu­ca ulaş­mak için her yo­la ba?­vu­ru­yor. Biz de bu­nu
bil­di­ği­miz için der­gi­miz­de dö­nem dö­nem çe­şit­li mer­kez­le­rin uy­gu­la­ma­la­rı­nı ta­nı­tıp, ye­ni­lik­le­ri­ni oku­yu­cu­lar­la
pay­la­şı­yo­ruz. Ne­re­dey­se mes­le­ğe ilk baş­la­dı­ğım yıl­lar­da ta­nış­tı­ğım ?u­le Ka­ra, High Ca­re İdil Gü­zel­lik Mer­ke­zi'ni aç­tı­ğın­dan be­ri onun­la il­gi­li her ge­liş­me­yi ya­kın­dan ta­kip edi­yo­rum. Ve say­fa­la­rım­da da bu ye­ni­lik­le­ri an­la­tı­yo­rum. Çün­kü bu
mer­ke­zin ba­na aşı­la­dı­ğı gü­ven son­suz. Ge­rek gü­ler­yüz­lü ekip, ge­rek­se uz­man - de­ne­yim­li el­ler sa­ye­sin­de bu mer­ke­ze
git­ti­ği­niz­de çok ra­hat­lı­yor­su­nuz hat­ta ken­di­ni­zi evi­niz­de gi­bi his­se­di­yor­su­nuz.
Bu ay bir de­ği­şik­lik yap­ma­ya ka­rar ver­dik. Ba­sen çı­kın­tı­sı, po­po dü­şük­lü­ğü, se­lü­lit ba­kı­mı, lo­kal in­cel­me, ka­rın sark­ma­sı, ak­ne so­ru­nu, bel ka­lın­lı­ğı, ba­cak içi gev­şek­li­ği, diz üs­tü öde­mi gi­bi prob­lem­le­re, ci­haz­lar, Con­fort Zo­ne ve Thal'ion
ürün­le­ri kul­la­na­rak ça­re bul­ma­ya yar­dım­cı olan High Ca­re'e sü­rek­li gi­den al­tı ka­dın­dan mer­kez ve ba­kım­lar hak­kın­da
yo­rum­da bu­lun­ma­la­rı­nı is­te­dik. İş­te bu al­tı ka­dı­nın sa­mi­mi iti­raf­la­rı...

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU
İletişim ve Marka Danışmanı

Kü­çük­lüğümden beri ba­zen dü­zen­li ba­zen dü­zen­siz de ol­sa dai­ma spor yap­tım. Ha­mi­le­lik ve son­ra­sı yak­la­şık 20 ay­lık bir dö­nem­de hiç spor ya­pa­ma­dım. Ha­mi­le­lik dö­ne­min­de al­dı­ğım ki­lo­lar­dan bir kıs­mı do­ğum son­ra­sın­da üze­rim­de kal­dı­ğı
hal­de ilk de­fa an­ne ol­ma­nın ace­mi­li­ği ve be­be­ğim­den ay­rı kal­mak is­te­me­mem se­be­biy­le spo­ra baş­la­ya­ma­dım. Di­ye­tis­ye­ne baş­vur­dum ama git­ti­ğim yer­den hiç mem­nun kal­ma­dım. Son­ra­sın­da gö­rüş­le­ri­ne önem ver­di­ğim bir ar­ka­da­şı­mın öne­ri­si ile High Ca­re'e git­tim. Di­ye­tis­yen­de ken­di­mi yal­nız bı­ra­kıl­mış hissediyordum ve her­şe­yi tek ba­şı­ma ba­şar­mam bek­le­ni­yordu. Bu mer­kez­de tam ter­si bir il­gi ile kar­şı­laş­tım. Mer­ke­zin sa­hi­bi ve eki­bi ben­le bi­re­bir il­gi­le­ni­yor­lar­dı ve ya­pı­la­cak­lar­dan çok azı ba­na bı­ra­kı­lı­yor­du, ço­ğu­nu on­lar ger­çek­leş­ti­ri­yor­lar­dı.
Be­nim so­ru­num do­ğum se­be­biy­le özel­lik­le ka­rın böl­gem­de bi­ri­ken yağ­lan­may­dı. Sa­nı­rım 20 se­ans ka­dar bu sis­te­me
ka­tıl­dım. Ay­rı iş­lev­le­ri olan 4 ay­rı ma­ki­ne ile uy­gu­la­ma ya­pıl­dı. Bu uy­gu­la­ma­lar her ki­şi­nin fi­zik­sel ih­ti­yaç­la­rı
doğ­rul­tu­sun­da za­man ayar­la­ma­sı ve ya­pı­lış şek­li ola­rak fark­lı­lık gös­te­ri­yor­du. Ba­na en uy­gun ola­nı sap­tan­dık­tan son­ra
uy­gu­la­ma­ya ge­çil­di ve her ge­çen gün kar­nım­da­ki yağ­lan­ma azal­dı. Yağ kı­rıl­ma­sın­dan, do­la­şım sis­te­mi­nin
hız­lan­dı­rıl­ma­sı­na ka­dar fark­lı fay­da­lar sağ­la­yan ma­ki­ne­le­re gir­mek dı­şın­da yap­tı­ğım tek şey ye­dik­le­ri­mi abart­ma­mak ve bol su iç­mek ol­du. Uy­gu­la­ma sü­re­sin­ce baş­ta ?u­le Ka­ra ol­mak üze­re uy­gu­la­ma­yı ya­pan ar­ka­daş­lar psi­ko­lo­jik ola­rak da des­tek ve­ri­yor ve en yük­sek fay­da sağ­lan­ma­sı için yar­dım­cı olu­yor­lar­dı. Ta­ma­men es­ki ha­li­me dön­me­sem de bü­yük fay­da gör­dü­ğü­mü söy­le­mek is­te­rim. ?im­di de tek­rar spo­ra baş­la­dım. Spor ön­ce­si çok önem­li bir kat­kı sağ­la­mış ol­du High Ca­re.

SERAY SEVER
Oyuncu, sunucu

Yıl­lar­dır bir­çok ba­kım ve te­da­vi yön­te­mi­ni de­ne­dim. Hiç­bir mer­kez­de et­ki­li bir so­nuç el­de ede­me­dim. Bel­li bir za­ma­na
ya­ya­rak ve sa­bır­la High Ca­re İdil Gü­zel­lik'te is­te­di­ğim vü­cut for­mu­na ka­vuş­tum. Je­an gi­yin­di­ğim­de or­ta­ya çı­kan lo­kal
faz­la­lık­la­rım­dan kur­tul­dum. Be­lim in­cel­di, se­lü­lit­le­rim­de göz­le gö­rü­lür bir fark ol­du. Do­ku­la­rı­mın sı­kı­laş­tı­ğı­nı
göz­lem­le­dim. Yo­lum sa­de­ce se­lü­lit te­da­vi­si için High Ca­re'e düş­mü­yor. İşim ne­de­niy­le sık sık se­ya­hat et­ti­ğim­den
vü­cudum­da ödem­ler olu­şu­yor. Uçak­tan iner in­mez High Ca­re'e gi­dip, alet­le­ri kul­lan­dı­ğım dö­nem­ler olu­yor. Lenf dre­naj ve Va­cust­yler ci­ha­zı­na gir­dik­ten son­ra vü­cu­dum­da­ki öde­mi at­tı­ğı­mı fark edi­yo­rum.