Klasik Detayları Çöpe Atın

bütün diyet reçetelerini, kalori hesaplarını çöpe atın.

Sonuç ge­tir­me­yen di­yet re­çe­te­le­rin­den ve ka­lo­ri he­sap­la­rın­dan bı­kan­lar için şim­di ye­ni bir al­ter­na­tif var, Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce sis­te­mi... Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce as­lın­da bir di­yet de­ğil, ki­lo dü­zen­le­yi­ci bir me­ta­bo­liz­ma prog­ra­mı. Prog­ra­mın ya­ra­tı­cı­sı ise ken­di­si de yıl­lar­ca di­yet prog­ram­la­rı uy­gu­la­mış ve so­nuç ala­ma­mış bir ki­şi... Da­hi­li­ye ve bes­len­me uz­ma­nı Al­man Dok­tor Wolf Eck­hart Fun­fack. Dok­tor Fun­fack, ge­le­nek­sel bü­tün di­yet­le­ri uy­gu­la­dık­tan son­ra ken­di sis­te­mi­ni kur­ma­ya ka­rar ver­miş ve Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce sis­te­mi­ni oluş­tur­muş.

Bu sis­tem, ye­me iç­me alış­kan­lık­la­rı­nı sağ­lık­lı ve den­ge­li bir şe­kil­de dü­zen­le­ye­rek, ki­şi­ye özel bir bes­len­me prog­ra­mı oluş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ki­şi­ye özel bes­len­me prog­ra­mı, gün­cel la­bo­ra­tu­ar tah­lil­le­ri ve sağ­lık du­ru­mu­nun göz­den ge­çi­ril­me­sin­den son­ra oluş­tu­ru­lu­yor.

Prog­ram iki gün­lük ha­zır­lık aşa­ma­sıy­la baş­lı­yor. İkin­ci aşa­ma sı­kı dö­nem ola­rak ta­nım­la­nı­yor ve ki­şi­nin du­ru­mu­na gö­re en az 14 gün sü­rü­yor. Ra­hat dö­nem olan üçün­cü aşa­ma­da bes­len­me prog­ra­mı­na ek yi­ye­cek­ler ila­ve edi­li­yor. Dör­dün­cü aşa­ma ise ha­yat bo­yu sü­ren ko­ru­ma dö­ne­mi ola­rak ta­nım­la­nı­yor. Prog­ra­mın sü­re­si ver­mek ya da al­mak is­te­di­ği­niz ki­lo ya da me­ta­bo­liz­ma­nın dü­zel­me­si sü­re­si­ne gö­re de­ği­şi­yor.

2002 yı­lın­dan bu ya­na, dün­ya­nın 30 ül­ke­sin­de uy­gu­la­nan Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce sis­te­mi şim­di Tür­ki­ye'de. Ni­şan­ta­şı'nda açı­lan Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce Tür­ki­ye, kı­sa bir sü­re ön­ce fa­ali­ye­te geç­me­si­ne rağ­men dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye'de de bü­yük il­gi gör­dü. Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce Tür­ki­ye'nin açı­lı­şı için ül­ke­mi­ze ge­len Dok­tor Wolf Eck­hart Fun­fack, prog­ram­la il­gi­li ola­rak me­rak et­ti­ği­miz so­ru­la­ra da ce­vap ver­di.


6 DEĞİL, 3 ÖĞÜN YEMEK

Sis­te­min fark­lı­lık­la­rın­dan bi­ri, son za­man­lar­da bü­tün di­yet­ler­de öne­ri­len “Az ama sık ye­mek” ye­ri­ne “gün­de 3 öğün ye­mek” öner­me­si... Bü­tün öğün ara­la­rın­da en az 5 sa­at ol­ma­sı öne­ri­li­yor ve bir öğü­nün en faz­la bir sa­at­te bit­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor. Dok­tor Wolf Eck­hart Fun­fack, bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak; “Vü­cu­dun be­sin­le­ri ra­hat­lık­la sin­di­re­bil­me­si için ma­kul bir din­len­me za­ma­nı­na ih­ti­yaç var. Her ara öğün me­ta­bo­liz­ma­nın den­ge­si­ni bo­za­rak en­sü­lin dü­ze­yi­ni yük­sel­ti­yor ve acık­ma atak­la­rı­nı te­tik­li­yor. Bu ne­den­le 5 sa­at­lik mo­la sü­re­si­ne sa­dık kal­mak bü­yük önem ta­şı­yor. Ye­me­ye pro­te­in gu­ru­bu ile baş­lan­ma­lı ve ye­mek sü­re­si bir saa­ti geç­me­me­li. Öğün­ler­de ne ye­ne­bi­le­ce­ği ise ya­pı­lan test­ler­de or­ta­ya çı­kan so­nuç­la­ra gö­re be­lir­le­ni­yor ve lis­te­ler ha­lin­de su­nu­lu­yor. Ki­şi­ler bu lis­te­ler ara­sın­dan is­te­di­ği­ni se­çip yi­ye­bi­li­yor” di­yor.

Sis­te­min spor ola­yı­na ba­kı­şı da fark­lı. Dört aşa­ma­dan olu­şan prog­ra­mın sı­kı dö­ne­min­de, spor ya­pıl­ma­sı tav­si­ye edil­mi­yor. Sa­de­ce yü­rü­yüş, es­ne­me ve pi­la­tes gi­bi ha­fif eg­zer­siz­ler öne­ri­li­yor.

Dok­tor Wolf Eck­hart Fun­fack, “Spor ya­par­ken da­ha zi­ya­de kar­bon­hid­rat ya­kı­lır. Bi­zim ama­cı­mız ilk etap­ta yağ yak­mak ol­du­ğu için ağır spor­la­rı prog­ra­mın üçün­cü aşa­ma­sın­dan son­ra öne­ri­yo­ruz. Yü­rü­yüş, es­ne­me ve pi­la­tes gi­bi ha­fif spor­lar ise prog­ra­mın her aşa­ma­sın­da ya­pı­la­bi­lir. Bir de vü­cut ya­ğı en çok uy­ku­day­ken ya­kı­yor. Do­la­yı­sıy­la uy­ku­suz­lu­ğun den­ge­yi boz­du­ğu ve mi­ni­mum 8 sa­at uy­ku dü­ze­ni­ni ko­ru­ma­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu unut­ma­mak ge­re­ki­yor” di­yor.  


AMAÇ METABOLİZMAYI DENGELEMEK

Bu bir di­yet de­ğil, me­ta­bo­liz­ma den­ge­le­me prog­ra­mı de­miş­tik. Ya­ni ki­lo al­mak is­te­yen­ler, ki­lo ver­mek is­te­yen­ler ya da me­ta­bo­liz­ma­sı­nı den­ge­le­mek is­te­yen­ler uy­gu­la­ya­bi­li­yor. Prog­ram, sağ­lık­lı bes­len­me ile me­ta­bo­liz­ma­yı güç­len­dir­me­ye ve vü­cu­dun den­ge­de tu­tul­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Amaç, in­san­la­rın ha­yat­la­rı bo­yun­ca doğ­ru bes­le­ne­rek ken­di me­ta­bo­liz­ma­la­rı­nı den­ge­le­me­si.

Ki­şi­ye özel ha­zır­la­nan bes­len­me pla­nı sa­ye­sin­de vü­cut ih­ti­yaç duy­du­ğu tüm sağ­lık­lı be­sin­le­ri alı­yor. Bu şe­kil­de me­ta­bo­liz­ma sağ­lık­lı ça­lı­şı­yor ve do­ğal bir en­sü­lin sal­gı­la­ma­sı teş­vik edi­li­yor. Ki­lo­su kon­trol al­tın­da olu­yor. Bu sa­ye­de hor­mon­la­rın den­ge­si güç­le­ni­yor.

Dok­tor Wolf Eck­hart Fun­fack, “As­lın­da bü­tün vü­cu­du­mu­zun den­ge­si hor­mon­lar ta­ra­fın­dan sağ­la­nı­yor.Bu hor­mon­lar vü­cut ta­ra­fın­dan üre­ti­le­bi­li­yor­sa so­run yok. Ama ki­lo so­ru­nu olan­lar­da hor­mo­nal üre­tim ye­ter­li se­vi­ye­de ol­mu­yor. Vü­cu­da ge­rek­li be­sin­le­ri ver­di­ği­niz za­man ken­di hor­mon­la­rı­nı üret­me­ye baş­lı­yor. Vü­cut han­gi ya­pı ta­şı­na ih­ti­yaç du­yar­sa onu çe­şit­li sin­yal­ler­le ile­tir. Me­ta­bo­lic Ba­lan­ce, bu sin­yal­le­ri an­la­ma­yı, ki­şi­ye vü­cu­du­nun ger­çek­ten ne­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu öğ­re­te­rek, ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı al­ma­yı sağ­la­ma­yı amaç­lı­yor” di­yor.

Prog­ra­mın has­ta­lık­la­rı iyi­leş­tir­mek gi­bi bir id­dia­sı yok ama bes­len­me­nin den­ge­len­me­siy­le “me­ta­bo­lik sen­drom” de­ni­len tan­si­yon, di­ya­bet-2 ve hor­mon so­run­la­rı gi­bi ra­hat­sız­lık­la­rın dü­zen­len­me­si­ni des­tek­le­ni­yor. Yal­nız prog­ram ha­mi­le­ler, epi­lep­si has­ta­la­rı ve böb­rek ra­hat­sız­lı­ğı olan­lar için öne­ril­mi­yor.         


METABOLIC BALANCE NE SAĞLAR?

Kilo verme: Sadece bir beslenme değişikliği ile diyet yapmadan, zayıflamaya destek ürünler ve ilaçlar kullanmadan sağlığınızı koruyarak kilonuzu düzenleyebilirsiniz.

Dengeli ve arzu edilen vücut ağırlığı: Birçok diyet kürlerinde görülen, çabuk kilo verme ve tekrar çabuk kilo almaya yol açan YO – YO etkisi bu sistemde görülmez. Kişi bir kere beslenme biçimini değiştirmiş ve sonrasında bazı kurallara dikkat etmişse, elde ettiği kilosunu korur.

Canlılık ve güçlülük: Beslenme şeklinin değişikliği genelde kişinin kendisini fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağlar. Kişinin kendisini daha sağlıklı ve canlı hissetmesi, psikolojisinin, fiziksel gücünün ve konsantrasyonunun yükselmesine ve duygularının dengelenmesine yol açar. Daha güçlü ve iyi hissetme hali kendini birkaç gün içersinde göstermeye başlar. Beslenmeye bağlı olarak oluşan yorgunluk ve atalet durumu yerini enerji artışına ve vitaliteye bırakır. Ayrıca destekleyici hareketlerle metabolizma güçlendirilebilinir.

Güzel cilt: Zayıflama sürecinde kadınların korktuğu yüzde ve vücutta baş gösteren kırışıklıkların ve çökmelerin bu program çerçevesinde oluşmadığı gözlenmiştir. Bu program çerçevesinde gözlenen kas ve dokuların zayıflamasından ziyade, vücudun yağlı kısımlarının zayıflamasıdır. Bu şekilde sağlanan zayıflamada cilt gergin ve güzel kalır.


“METABOLIC BALANCE PROGRAMI NASIL UYGULANIYOR?
Birinci aşama (Hazırlık dönemi)

Kısa bir süre olan hazırlık dönemi, beslenme konusunda “koçlarınız” ile yapacağınız görüşme ile başlıyor. Laboratuar tahlilleri doğrultusunda, kişiye özel bir beslenme planı yapılıyor. Bu plan çerçevesinde vücudunuzu koruyacak olan basit ve sorunsuz beslenme değişiminin hazırlığı yapılmış oluyor.


İkinci aşama (Sıkı dönem)

En az iki hafta devam edecek sıkı beslenme döneminde, vücudunuz kendisini yeni sağlıklı beslenme planına göre ayarlar. Siz bu doğrultuda vücut kilolarınızda ortaya çıkan değişikliği fark edecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.


Üçüncü aşama (Rahat dönem)

Üçüncü aşamada artık dikkatlice ikinci aşamada izin verilmeyen besinleri ve miktarları denemeye başlıyorsunuz. Bu süreçte size en iyi uyan beslenme şeklini bulacaksınız. Dengeli metabolizmaya sahip olduğunuz anda, kendinizi daha iyi ve sağlıklı hissetmeye başlayacaksınız.


Dördüncü aşama (Koruma dönemi)

Bu dönem sınırsız olup, yeni kilonuzdan ve halinizden memnun olmakla başlar. Elde ettiğiniz başarıyı, beslenme ve hareketlerinize de uyguladığınızda nasıl bir değişim geçirdiğinizi göreceksiniz. Artık bu kuralları uygulamaya devam ederek kendinizi koruyabilirsiniz.