Selülit ve Lokal İncelme...

Zaman, incelme ve forma girme zamanı.

High Care AG firmasının selülit bakımı ve lokal incelme sistemini Türkiye'de  tek uygulayan enstitü High Care, selülit ve lokal incelme problemlerinde adeta mucizeler yaratıyor.

Bu yaz da Bodrum ya da Antalya sahillerinde salına salına bikinimle belime bağladığım pareyo olmadan asla gezemeyeceğim diyenlerdenseniz High Care sizin bir numaralı adresiniz olabilir.

Güzellik, sağlık ve estetiğin aynı çatı altında, altın tabakta servis edildiği High Care'in farkı kişiye özel tedavi uygulamasında. Her karakterin, huyun farklı olması gibi her vücut yapısının da farklı olduğu gerçeğinden yola çıkılarak ve kişinin problemli bölgeleri hedef alınarak hazırlanan 15 seanslık paket program kürleri eşliğinde bayanlar da gözle fark edilir şekilde incelme olduğu ya da selülitlerin azaldığı hatta yok olduğu görülüyor. High Care cihazları birlikte kullanılıyor ve güç birliği yaparak kesinlikle bir “power–team” olarak çalışıyorlar, selülit ile lokal incelme başta olmak üzere bayanların problemlerine acısız bir çözüm yolu sunuyorlar. Tabii ki bunu gerçekleştirirken çeşitli cihazlardan yardım alınıyor.   KISACA High Care
“Power – Team”
SPM-VACUPRESS: Vü­cut şe­kil­len­dir­me ve sı­kı­laş­tır­ma ci­ha­zı hüc­re­le­ri ak­ti­ve edi­yor, do­ku­nun de­rin­li­ğin­de­ki ener­ji­yi açı­ğa çı­ka­rı­yor ve vü­cut­ta de­po­lan­mış yağ­la­rı çö­ze­rek cil­din sı­kı­laş­ma­sı­nı ve pü­rüz­süz­leş­me­si­ni sağ­lı­yor. Va­cup­ress ci­ha­zı­nın uy­gu­la­dı­ğı va­kum gü­cü ve tek­ni­ği­ne gö­re yüz, bo­yun ve de­kol­te böl­ge­le­ri­ne de uy­gu­la­ma­lar ya­pı­lı­yor. Uy­gu­la­ma­lar so­nu­cun­da lenf dre­na­jı yüz ve bo­yun böl­ge­si­nin ba­kı­mı­nı des­tek­li­yor. Kan do­la­şı­mı / Re­je­ne­ras­yon, yüz ve de­kol­te böl­ge­sin­de gev­şe­miş ve ye­ni­len­me­si ge­re­ken de­ri­nin ak­tif ha­le ge­ti­ril­me­si­ne des­tek olu­yor. Cilt ger­me ile ise yüz­de­ki kı­rı­şık­lık­la­ra ve sark­ma­la­ra kar­şı cil­din ge­ril­me­si ve yü­zün ka­lı­cı şe­kil­de pü­rüz­süz ha­le ge­ti­ril­me­si­ni sağ­lı­yor. VACUSTYLER:  Po­wer – te­am üye­si ve se­lü­lit ba­kı­mı­nın da muh­te­şem so­nuç­lar ve­ren Va­cust­yler ci­ha­zı ile te­da­vi yön­te­mi tok­sin­ler­den arın­dır­ma, yağ çöz­me, sı­kı­laş­tır­ma ol­mak üze­re 3 te­mel nok­ta­ya da­ya­nı­yor. Va­cust­yler ci­ha­zı­nın iş­le­yiş te­mel pren­si­bi uzay araş­tır­ma­la­rı­na da­ya­nı­yor. Uzay­da hiç­bir as­tro­not lo­wer body ne­ga­ti­ve pres­su­re de­vi­ce (LBNPD) ol­mak­sı­zın uzun sü­re ya­şa­ya­maz. Bu­nun se­be­bi yer­çe­kim­siz bir or­tam­da, kal­bin ba­cak­la­rı ye­te­rin­ce kan ile bes­le­ye­me­me­si­dir. High Ca­re Me­di­kal ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ve ye­ni fi­zik­sel bir te­ra­pi me­to­du ola­rak ön pla­na çı­kan Vacustyler bu pren­sip­ten yo­la çı­ka­rak uzay bi­lim­ci­le­ri, tıp dok­tor­la­rı ve koz­me­to­log­lar ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de yıl­lar­ca sü­ren araş­tır­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ge­liş­ti­ril­miş­tir. SLIDESTYLER: Sli­dest­yler ale­ti ile ba­cak, kol man­şet­le­ri ile tüm vü­cut­ta uy­gu­la­ma ya­pı­la­bi­li­yor. Bu ci­haz sa­ye­sin­de me­ta­bo­liz­ma ça­lı­şı­yor, kan do­la­şı­mı hız­la­nı­yor, lenf dre­na­jı ma­sa­jı ya­pıl­dı­ğı için vü­cut­ta­ki ödem ve tok­sik mad­de­ler dı­şa­rı atı­lı­yor. BODY STAR: Body Star ci­ha­zı kas­la­rı ça­lış­tı­ra­rak elek­tro­po­liz yo­lu ile yağ hüc­re­le­ri içe­ri­sin­de­ki trig­li­se­rit­le­rin açı­ğa çı­ka­rıl­ma­sı ve tok­sik mad­de­le­rin dı­şa­rı atı­la­cak ha­le ge­ti­ril­me­si­ni sağ­lı­yor. IONO CARE: Io­no Ca­re ci­ha­zı ile alı­nan ok­si­jen sa­ye­sin­de me­ta­bo­liz­ma­nın ça­lış­ma­sı için ge­rek­li ener­ji sağ­lan­mış olu­yor ve bir yan­dan High Ca­re ci­haz­la­rı ile te­da­vi­niz ya­pı­lır­ken di­ğer yan­dan ok­si­jen ih­ti­ya­cı­nız kar­şı­la­nı­yor. .