Selülite Veda Etmek İçin Yöntemler

Birçok merkez ve uygulanan birçok yöntem var.

Baha­rın gel­me­si ile do­ğa can­lan­ma­ya baş­lar­ken, sı­ra si­zin de vü­cu­du­nu­zun can­lan­­ma­ya ve ye­ni­le­nme­ye baş­la­ma­sı­na gel­di. Ha­va­lar­dan do­la­yı da­ha ha­re­ket­siz kal­dı­ğı­mız bir mev­si­mi ge­ri­de bı­rak­tık. Kış gi­der­ken faz­la ki­lo­la­r ve sel­lü­lit­ler bi­zim­le kal­dı. Cilt al­tı yağ hüc­re­le­ri­nin içi­nin yağ ile faz­la­ca dol­ma­sı ve et­ra­fın­da su bi­rik­me­si yağ hüc­re­le­ri­nin bü­yü­me­si­ne ve bu hüc­re­le­rin üze­ri­ni ör­ten ta­ba­ka­nın şek­li­nin kay­bol­ma­sı­na ne­den olu­yor.
Bu ta­ba­ka­nın cilt ile bağ­lan­tı nok­ta­la­rın­dan cilt içe­ri doğ­ru çe­ki­li­yor ve por­ta­kal ka­bu­ğu­na ben­zer bir gö­rü­nüm mey­da­na ge­li­yor. Bu cilt al­tı yağ bi­ri­ki­mi­nin en önem­li ne­de­ni do­la­şım bo­zuk­lu­ğu. Şim­di akıl­lar­da bun­lar­dan en hız­lı ve en et­ki­li na­sıl kur­tu­lu­rum so­ru­su var. Ce­vap ola­rak da su­nu­lan bir çok vü­cut ba­kım yön­te­mi bu­lu­nu­yor.
Aca­ba han­gi­si? 15 se­ans şu pa­ket mi, yok­sa 15 se­ans bu pa­ket mi her şey bir pa­ke­tin içi­ne ko­nu­lup sa­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Oy­sa her vü­cu­dun ih­ti­ya­cı fark­lı. Tec­rü­be­li uz­man­la­rın gö­rüş­le­ri bu­ra­da önem ka­za­nı­yor. Han­gi yön­tem han­gi sık­lık ve yo­ğun­luk­ta. Önem­li olan vü­cu­dun ih­ti­ya­cı olan te­da­vi yön­tem­le­ri­ni uz­man uy­gu­la­yı­cı­lar­la ki­şi­ye özel ola­rak prog­ram­la­mak. Eğer siz de di­sip­lin­li bir şe­kil­de se­ans­la­rı­nı­za gidiyor ve di­ye­ti­ni­ze dik­kat edi­yor­sa­nız bu­nun ya­nın­da da spo­ru­nu­zu ya­pı­yor­sa­nız, kor­ku­suz­ca bi­ki­ni­le­ri­ni­zi gi­ye­bi­lir­si­niz. Na­tu­ra­bel­la Me­di­kal Es­te­tik Mer­ke­zi'nden Me­di­kal Es­te­tik He­ki­mi Dr. Nes­li­han İb­ra­hi­moğ­lu ter­cih edi­le­bi­le­cek yön­tem­ler hak­kın­da kı­sa­ca bil­gi ver­di.

KAR­BOK­Sİ­TE­RA­Pİ: Bu yön­tem­de çok in­ce iğ­ne uç­la­rı ile cilt al­tı yağ do­ku­su içi­ne CO2 (kar­bon­di­ok­sit) ga­zı ve­ril­mek­te. CO2 ga­zı tıp dün­ya­sın­da çok uzun za­man­dır gü­ven­le kul­la­nıl­mak­ta. Özel­lik­le la­pa­ros­ko­pik ame­li­yat­lar­da has­ta­nın iç or­gan­la­rı çev­re­si­ne lit­re­ler­ce ve­ril­mek­te. CO2 ga­zı, ve­ri­len yağ do­ku­sun­da do­la­şı­mı ar­tır­mak­ta CO2 ile O2 yer de­ğiş­mek­te ve yağ­lar ok­si­jen ile yan­ma­ya baş­la­mak­ta. Do­la­şı­mın art­ma­sı ile do­ku bes­len­me­si de art­mak­ta ve hüc­re­ler­de ye­ni­len­me mey­da­na gel­mek­te. Ye­ni­le­nen do­ku­lar­da elas­ti­ki­yet art­mak­ta, sı­kı­laş­ma, top­lan­ma ve cilt yü­ze­yin­de genç­leş­me mey­da­na gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca bu yön­tem çat­lak te­da­vi­le­rin­de de bu yüz­den ba­şa­rı ile kul­la­nıl­mak­ta­dır.

ME­ZO­TE­RA­Pİ: Ke­li­me an­la­mı or­ta de­ri te­da­vi­si olan me­zo­te­ra­pi özel­lik­le Fran­sa'da yay­gın ola­rak kul­la­nıl­mak­ta ve tıp fa­kül­te­le­rin­de ders ola­rak ve­ril­mek­te. Bit­ki­sel ilaç­la­rın prob­lem­li olan böl­ge­le­re 4-6 mm.'lik iğ­ne­ler­le de­ği­şik en­jek­si­yon tek­nik­le­ri ile ve­ril­me­si esa­sı­na da­ya­nır. Bu­ra­da önem­li olan prob­le­me gö­re te­da­vi ede­cek ilaç ka­rı­şım­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sı­dır. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cı ve de­vam eden za­man için­de do­ku­la­rın ce­va­bı göz­lem­le­ne­rek te­da­vi pro­to­kol­le­ri ha­zır­lan­ma­lı­dır. Bu ara­da önem­li olan he­ki­min me­zo­te­ra­pi ilaç­la­rı­nın ka­rı­şım­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­si­nin özel eği­tim­ler­le des­tek­len­miş ol­ma­sı­dır.

RAD­YOF­RE­KANS: Rad­yo dal­ga­la­rı­nın man­ye­tik bir dü­zen­le­yi­ci ile yön­len­di­ri­le­rek, de­rin ısı­tı­cı et­ki oluş­tur­ma pren­si­biy­le ça­lı­şır. Bu ısı cilt yü­ze­yin­de bir ha­sar oluş­tur­maz iken, cilt al­tı do­ku­su­nu et­ki­le­mek­te­dir. Olu­şan ısı ile yağ hüc­re­le­ri­nin için­de­ki ya­ğın eri­til­me­si he­def­len­mek­te­dir. Bu­ra­da önem­li olan kul­la­nı­lan fre­akan­sın mo­du­dur. Ye­ni ge­ne­ras­yon bi­po­lar rad­yof­rea­kans ci­haz­la­rı ile gü­ve­nir­lik ve ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti ar­tı­rıl­mış­tır. Bu uy­gu­la­ma­la­ra va­kum ila­ve edi­le­rek yağ do­ku­su­nun rad­yo fre­kans dal­ga­la­rı ile di­rek te­ma­sı sağ­la­na­rak et­kin­lik ar­tı­rıl­mak­ta­dır. Va­ku­mun ikin­ci bir et­ki­si eri­yen yağ­la­rın dre­na­jı­nın sağ­la­ma­sı­dır. Cilt al­tı do­ku­su­nun ısı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın bir di­ğer et­ki­si de kol­la­jen ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ar­tır­ma­sı­dır.