Tüylere Veda

Bu işlemleri gerçekleştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Tüyleri kökten alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tüyleri kırmadan almaktır. Ağda ile doğru şekilde yapışmadan hızla çekilen tüyler, çekilme esnasında kırılabilir. Kırılan tüyler, kısa zamanda yüzeye çıkarak, değişik yönlere uzanır veya cilde rahat ulaşamadığından batık oluşturabilir. Tüyleri kırmadan kökünden kolaylıkla alabilmek için etkin bir epilatör kullanmak gerekir. Özel tüy kaldırma sistemi olan epilatörler, tüyleri tek tek cımbızlara yöneltiyor. Günümüzde en ideal kullanım açısı olan, cilde 90 derece temas açısına kendini ayarlayabilen oynar başlıklı epilatörler var. Bu özellikler aracılığıyla, epilatörler cilde doğru açıyla temas ederek tüyleri bir kerede nazikçe kökünden, kırmadan alabiliyorlar.
Bir kadının bacaklarında ve koltuk altında ortalama 78.000 tüy yuvası bulunmaktadır. Vücudumuzdaki tüy yuva sayısı kalıtsaldır, azalıp çoğalmaz. Tüy yuvaları cilt yüzeyine farklı uzaklıklarda olduğundan, tüyler farklı zamanlarda cildin üzerinde gözle görülür uzunluğa gelirler. Tüyün uzama hızı, vücudun çeşitli bölgelerinde farklılık göstermekle beraber ayda ortalama 6 mm uzar. Düzenli epilatör kullanıldığında, tüyler kökünden alınıp farklı zamanlarda uzadığından, her epilasyonda daha az tüy almak gerekir. Yeni çıkacak tüyün ucu ince olduğundan, görünümü eski ve uzamış tüyden ince olur.
Tüyleri alınacak bölgeyi önceden yağ, krem, toz gibi dış etkenlerden temizlemek gerekir. Böylece cilt daha etkin bir epilasyon için hazırlanmış olur. Temizleme mendilleri yardımıyla, epilasyon yapılacak cilt bölgesi hijyenik şekilde temizlenebilir. Ayrıca, epilasyon sonrasında da cilt nemini kaybetmeden yumuşaklığını korumuş olur. Etkili epilatörler, 0.5mm'lik kısa tüyleri bile kolayca alabilir. Cildin pürüzsüz bir görünüme ve hisse sahip olmasını uzun süre sağlar.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN ARINMA YÖNTEMLERİ
Tüylerden arınma yöntemleri, yüzeyden ve kökten olarak ikiye ayrılır. Yüzeyden yöntemler tüyü cilde en yakın olduğu yerden keserken, kökten yöntemler tüyü kökünden alır.

KÖKTEN ARINMA YÖNTEMLERİ
Epilatör kullanmak: Baş­lı­ğın­da dö­ner cım­bız­lar olan bir epi­la­tör, cil­din yü­ze­yin­de gez­di­ri­lir­ken özel tüy kal­dır­ma sis­te­mi sa­ye­sin­de her yö­ne ya­tık tüy­le­ri cım­bı­za yön­len­di­rir, tüy­le­ri kö­kün­den na­zik­çe alır. Tüy­ler kö­kün­den alın­dı­ğı için, tek­rar uza­yan tü­yün ucu in­ce olur.
Avantajları: Tüy­ler kı­rıl­ma­dan kö­kün­den alın­dı­ğın­dan, kı­sa za­man­da ye­ni­den uza­ma ya da ba­tık olu­şu­mu­na en­gel olur. Dü­zen­li kul­la­nıl­dı­ğın­da her se­fe­rin­de da­ha az tüy al­mak ge­rek­ti­rir. 4 haf­ta­ya ka­dar ka­lı­cı pü­rüz­süz­lük sağ­la­yan pra­tik bir yön­tem­dir. Ki­şi­sel kul­la­nı­ma özel ol­du­ğun­dan hij­ye­nik­tir. Özel te­miz­le­me men­dil­le­ri olan epi­la­tör­ler, cil­di sa­de­ce te­miz­le­mek­le kal­maz, so­ğu­ta­rak epi­las­yo­na ha­zır­lar, son­ra­sın­da cilt yu­mu­şak­lı­ğı­nı ko­rur.
Dezavantajları: Has­sas böl­ge­ler­de çe­kil­me his­si ra­hat­sız­lık ve­re­bi­lir.
Güzellik Notu: Tüy­le­ri kır­ma­dan ala­bil­mek için et­kin cım­bız sis­te­mi ile da­ha faz­la cım­bı­zı olan epi­la­tör­ler ter­cih edil­me­li­dir. Et­ki­li epi­la­tör­ler ağ­da­nın ala­ma­dı­ğı 0,5 mm uzun­lu­ğun­da­ki tüy­le­ri bi­le 7 kat da­ha faz­la ala­bi­lir; oy­sa ağ­da için tüy­le­rin 2 mm'ye ka­dar uza­ma­sı ge­rek­li­dir. Tüy­le­rin çe­kil­me his­si­ni azalt­mak için epi­las­yo­na ha­zır­la­ma men­dil­le­ri ile epi­las­yon ya­pı­la­cak böl­ge­yi te­miz­le­yip, so­ğu­ta­rak ha­zır­la­mak ge­re­kir. Ge­liş­miş ma­saj sis­te­mi­ne sa­hip epi­la­tör­ler, çe­kil­me his­si­ni mas­ke­ler. Hij­ye­nik epi­las­yon için ta­ma­men yı­ka­na­bi­len epi­la­tör­ler ter­cih edil­me­li­dir. Epi­la­tör kul­la­na­rak, hij­ye­nin­den emin ol­ma­dı­ğı­nız or­tam­la­ra gir­mek zo­run­da kal­ma­dan evi­niz­de, ta­til­de ve­ya iş se­ya­hat­le­rin­de ko­lay­lık­la epi­las­yon ya­pa­bi­lir­si­niz. Şarj edi­le­rek kab­lo­suz kul­la­nım sağ­la­yan epi­la­tör­le­ri ter­cih eder­se­niz baş­ka bi­ri­ne ih­ti­yaç duy­ma­dan epi­las­yo­nu kı­sa sü­re­de ve ra­hat­lık­la ta­mam­la­ya­bi­lir­si­niz. Bu nok­ta­da, şarj sü­re­si­ne dik­kat et­me­ni­zi öne­ri­rim. En az bir epi­las­yon (40 dak.) bo­yun­ca kab­lo­suz kul­la­nım sağ­la­yan epi­la­tör­ler, iş­le­mi­ni­zin ya­rım kal­ma­dan ta­mam­lan­ma­sı­nı sağ­lar. Epi­la­tör kul­la­na­rak, tüy­le­rin uza­ma­sı­nı bek­le­mek ge­rek­me­den 4 haf­ta­ya ka­dar ka­lı­cı so­nuç el­de edi­lir.