Botoks Gerçeği

Botoks hakkında hem iyi, hem kötü pek çok şey söyleniyor.


EL­LE: Her uz­man bo­toks ya­pıla­bi­lir mi?
Dr. B.Ş.: Bi­rin­ci ola­rak bo­toks uy­gu­la­yan ki­şi­nin ke­sin ola­rak he­kim ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca bu ko­nu­da iyi eği­tim­li ol­ma­sı, yüz ifa­de­si­ni kon­trol eden kas­la­ra iliş­kin bil­gi­si ol­ma­lı­dır. Bun­la­rın ya­nı sı­ra yaş­lan­ma di­na­mik­le­ri­ni ve her bi­re­yin fark­lı de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni bil­me­li­dir.

EL­LE: Bir he­kim ola­rak Bo­toks'un gü­ven­li ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­lir mi­si­niz?
Dr. B.Ş.:
Bo­toks gü­ven­li ve et­kin­dir. Güç­lü bir yan et­ki­si yok­tur ve ge­çi­ci­dir. Na­di­ren en­jek­si­yon ye­rin­de kı­za­rık­lık ola­bi­lir. Mak­yaj­la ko­lay­ca ka­pa­tı­la­bi­lir ve ge­çi­ci­dir.