Zayıf Ama Obezite Tehditi Altında Olabilirsiniz

Bazı insanlar vardır, yedikleri gibi, hiç kilo almazlar.

Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Dr.

İs­ma­il Ağar'a gö­re in­ce­cik ve­ya za­yıf ola­rak ta­nım­la­dı­ğı­mız, ki­lo al­ma sı­kın­tı­sı güt­me­den sü­rek­li ye­mek yi­yen ki­şi­le­rin, iç or­gan­la­rı çev­re­sin­de yük­sek yağ ora­nı­na sa­hip ola­bil­dik­le­ri, kalp has­ta­lık­la­rın­dan, yük­sek tan­si­yo­na ve şe­ker has­ta­lı­ğı­na ka­dar bir­çok has­ta­lı­ğın teh­di­di al­tın­da ol­du­ğu bi­li­ni­yor.

Ya­ni bu ki­şi­ler li­te­ra­tür­de ta­nım­lan­dı­ğı gi­bi "Thin On The Out­si­de, Fat In­si­de", "Dı­şa­rı­dan Za­yıf İçe­ri­den Şiş­man” ola­rak ka­bul gö­rü­yor.
Kİ­LO TES­Pİ­TİN­DE, VÜ­CUT KİT­LE İN­DEK­Sİ GER­ÇE­⁄İ YAN­SIT­MI­YORObe­zi­te­yi ta­nım­la­mak, aşı­rı za­yıf ya da za­yıf olup ol­ma­dı­ğı­nı­zı be­lir­le­mek için kul­la­nı­lan vü­cut kit­le in­dek­si (BMI) he­sap­la­ma­sı, ağır­lı­ğı­nı­zın, bo­yu­nu­zun ka­re­si­ne bö­lün­me­siy­le el­de edi­li­yor. Ör­ne­ğin 70 ki­lo­su­nuz ve 1.60 bo­yun­da­sı­nız. 1.60'ın ka­re­si (1.60X1.60)= 2.56'dır. 70'i 2.56'ya böl­dü­ğü­nüz­de or­ta­ya çı­kan 27.34 ki­log­ram/met­re­ka­re si­zin vü­cut kit­le en­dek­si­ni­zi be­lir­ler. Eğer vü­cut kit­le in­dek­si­niz (BMI) 30 ya da da­ha faz­la ise ki­lo prob­le­mi­niz ol­du­ğu ve obe­zi­te ris­ki al­tın­da ol­du­ğu­nuz an­la­mı­nı ta­şı­mak­ta­dır. An­cak son za­man­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, vü­cut kit­le in­dek­si (BMI) nor­mal sı­nır­la­rı için­de olan in­san­lar da bi­le obe­zi­te du­ru­mu­nun gö­rül­dü­ğü­nü or­ta­ya koy­mak­ta­dır.Vü­cut kit­le in­dek­si nor­mal ama faz­la vü­cut ya­ğı olan ki­şi­ler, yük­sek ko­les­te­rol, bel çev­re­sin­de yağ­lan­ma, me­ta­bo­lik sen­drom­la­rın baş­ka tür­le­ri­ne sa­hip ol­mak­la bir­lik­te, di­ya­bet ve bü­yük kalp has­ta­lık­la­rı teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya­dır­lar. An­la­tı­lan bu du­rum nor­mal ki­lo­da obe­zi­te ola­rak ta­nım­la­nır ve çok faz­la gö­rü­len bir du­rum­dur. Ve­ri­le­re gö­re; nor­mal vü­cut kit­le in­dek­si­ne sa­hip 2127 ki­şi­lik er­kek ve ka­dın po­pü­las­yo­nu­nun %61'in­de bu du­rum tes­pit edil­miş­tir ve ye­tiş­kin­ler­de er­kek, ka­dın, ırk de­mek­si­zin gö­rül­mek­te­dir.Bu prob­lem ne­redey­se her­ke­si et­ki­li­yor. Se­dan­ta­ri ya­ni ha­re­ket­siz ya­şam, ço­ğun­luk­la kas küt­le­si­nin azal­ma­sı­na, yağ küt­le­si­nin ise art­ma­sı­na ne­den olu­yor.
BEL ÇEV­RE­Sİ ÖL­ÇÜ­MÜN­DE ME­ZU­RA ME­TO­DU GER­ÇEK­LE­Rİ YAN­SIT­MI­YORBir­çok in­sa­nın bel çev­re­si öl­çü­sü nor­mal sı­nır­lar­da gö­rü­lü­yor ol­ma­sı­na rağ­men obe­zi­te teş­his edil­mek­te. Me­zu­ra yön­te­miy­le bel çev­re­si öl­çü­mü en alt ka­bur­ga ke­mi­ği­niz ile le­ğen ke­mi­ği­niz ara­sın­da­ki or­ta nok­ta­nın me­zu­ray­la öl­çül­me­siy­le be­lir­le­ni­yor­du. Bu öl­çüm so­nu­cun­da el­de edi­len de­ğer ba­yan­lar­da 80, er­kek­ler­de 94 cm'den bü­yük­se teh­li­ke sin­ya­li ve­ri­yor de­ni­yor­du. Oy­sa ça­lış­ma­lar gös­ter­miş­tir ki, bel çev­re­si öl­çü­sü bu de­ğer­le­rin al­tın­da sey­re­den ki­şi­ler­de de obe­zi­te gö­rül­mek­te­dir. Bu du­rum­da, bel çev­re­si­nin öl­çüm­len­me­sin­de me­zu­ra ile yo­rum­da bu­lun­mak gü­ve­ni­lir bir yön­tem de­ğil­dir..