Gıdınızla Vedalaşın

Gıdı bölgenizdeki fazlalık veya sarkma sizi rahatsız mı ediyor?


Özel­lik­le gı­dı böl­ge­sin­de Slim­li­po uy­gu­la­ma­sı yap­tık­tan son­ra, bo­yun kas­la­rı gev­şek olan has­ta­la­rın, bu­ra­da­ki kas­la­rı­nı ger­mek için bir sü­re­li­ği­ne özel ip­ler de ek ola­rak kul­la­nı­la­bi­li­yor. Kas­la­rın ge­ril­me­si için yağ alı­mı iş­le­mi son­ra­sın­da, bo­yun böl­ge­si ip ile ge­ri­li­yor. Bu acısız iş­lem­de de ip­ler bir sü­re son­ra içe­ri­de yok olu­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la ge­nel ola­rak iş­lem­de her­han­gi bir de­ği­şik­lik, iz ve­ya acı söz ko­nu­su ol­mu­yor. Bo­yun böl­ge­si son de­re­ce has­sas bir böl­ge ol­ma­sı ne­de­niy­le son de­re­ce dik­kat­li olun­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu böl­ge­ye uy­gu­la­ma ya­par­ken, has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ya­nak­lar­da­ki ve çe­ne böl­ge­si­ne ya­kın faz­la­lık­lar da alı­nı­yor. Böy­le­lik­le yüz ke­mi­ği son de­re­ce net­le­şi­yor ve hem da­ha za­yıf hem de da­ha genç bir gö­rün­tü çı­kı­yor.
Her me­tot­ta ol­du­ğu gi­bi bun­da da tek­rar ay­nı böl­ge­de yağ­lan­ma ola­bi­li­yor. Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da yok edi­len yağ hüc­re­le­ri ge­ri gel­mi­yor, an­cak ka­lan yağ hüc­re­le­rin­de ha­cim ola­rak ar­tış ol­ma ola­sı­lı­ğı eğer iş­lem sı­ra­sın­da­ki ki­lo­nuz­ üzerine or­ta­la­ma on­beş ki­lo alı­nır­sa ge­ri ge­le­bi­li­yor. Böy­le bir du­rum olur­sa iş­le­mi tek­rar yap­mak ge­re­ki­yor.

TÜM YAĞLARINIZA ELVEDA DEYİN
Slim­li­po ile gı­dı, yüz, kol, ba­cak, gö­bek, ba­sen, bel, sırt, po­po, me­me ol­mak üze­re vü­cu­dun tüm böl­ge­le­rin­de uy­gu­la­ma ya­pı­yo­ruz. Di­ğer tüm böl­ge­ler­de yi­ne ay­nı aşa­ma­la­rı uy­gu­lu­yo­ruz sa­de­ce ip­ler uy­gu­lan­mı­yor. Hat­ta bo­yun böl­ge­si, iş­lem son­ra­sı has­ta­la­rı­mı­zı sos­yal ha­ya­tı­nı az da ol­sa en­gel­le­yen en zor böl­ge. Di­ğer böl­ge­ler­de iş­lem son­ra­sın­da ha­fif bir kas ağ­rı­sı­na ben­ze­yen bir ağ­rı dı­şın­da hiç­bir et­ki bulunmuyor. Üs­te­lik ban­daj­la­rın çı­kar­tıl­ma­sı son­ra­sın­da dört gün için­de ön­ce­si ile cid­di bir fark bu­lu­nu­yor. Bir­çok has­ta­mız bu far­kı gör­dü­ğün­de ikin­ci iş­lem için ran­de­vu alı­yor.