Lens Kullanırken Dikkat!

Herkes lens kullanabilir mi?


KOZMETİK?LENSLER
Özel­lik­le ba­yan­la­rın ter­ci­hi olan nu­ma­ra­sız koz­me­tik lens­ler ge­nel­de kon­trol­süz ola­rak uy­gu­lan­mak­ta ve kul­la­nıl­mak­ta­dır. Koz­me­tik lens­le­rin, prob­lem­le­re yö­ne­lik kul­la­nı­lan lens­ler­den far­kı yok­tur, ay­nı şe­kil­de dok­tor kon­tro­lü ve ta­ki­bi ge­rek­mek­te­dir. Yi­ne ol­duk­ça sık kar­şı­la­şı­lan so­run­lar­dan bi­ri renk­li lens­le­rin ar­ka­daş­lar ara­sın­da de­ğiş to­kuş ya­pı­la­rak, baş­ka­sı­na ait lens­le­rin ta­kıl­ma­sı ve bu­na bağ­lı ola­rak ba­zı göz en­fek­si­yon­la­rının or­ta­ya çık­ma­sı­dır.
Kon­takt lens kul­la­nan ki­şi­le­rin mak­yaj ko­nu­sun­da ba­zı ku­ral­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­rek­mek­te. Ön­ce lens­ler ta­kıl­ma­lı ve son­ra mak­yaj ya­pıl­ma­lı­dır. Kul­la­nı­lan göz ürün­le­ri­nin krem tar­zı ol­ma­sı len­se ge­le­bi­le­cek ya­ban­cı mad­de­le­ri azal­tır. Göz ka­le­mi kul­la­nı­lır­ken iç kıs­ma uy­gu­lan­ma­ma­sı ter­cih edil­me­li­dir. Ri­mel kul­la­nı­lır­ken len­se değ­me­me­si­ne dik­kat edil­me­li­dir. Mak­yaj te­miz­len­me­den ön­ce lens­ler çı­kar­tıl­ma­lı ve mak­yaj da­ha son­ra te­miz­len­me­li­dir.

LENS KULLANIRKEN DİKKAT!
Kon­takt lens kul­la­nır­ken ka­şın­tı, bat­ma, yan­ma, ya­ban­cı ci­sim his­si, aşı­rı su­lan­ma, nor­mal ol­ma­yan bir göz akın­tı­sı var­sa lens­ler he­men çı­kar­tıl­ma­lı­dır. Lens çı­kar­tıl­dı­ğın­da şi­ka­yet­ler yok olu­yor­sa bu şi­ka­yet­le­rin lens­te­ki bir ha­sar­dan mey­da­na gel­miş ol­ma ih­ti­ma­li yük­sek­tir. Len­sin te­miz­le­me so­lüs­yo­nu ile yı­ka­nıp bir yıp­ran­ma var mı kon­trol edil­me­si, eğer yıp­ran­ma var­sa lens­le­rin kul­la­nıl­ma­ma­sı ve de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Eğer lens çı­kar­tıl­dı­ğın­da şi­ka­yet­ler geç­mi­yor­sa mut­la­ka bir göz dok­to­ru­na baş­vu­rul­ma­lı­dır, bu şi­ka­yet­ler cid­di bir göz prob­le­mi­nin baş­lan­gı­cı ola­bi­lir. Lens kul­la­nır­ken ba­zı ki­şi­ler­de ku­ru­ma his­si ola­bil­mek­te­dir. Bu or­tam ha­va şart­la­rı ile il­gi­li ola­bi­lir. Bu ki­şi­ler lens üze­rin­den kul­la­nı­lan su­ni göz­ya­şı dam­la­la­rı­nı kul­la­na­bi­lir­ler.
Kon­takt lens kul­la­nı­mın­da en bü­yük so­run bi­linç­siz kul­la­nım­dır. Dok­to­ru­nuz­la bağ­lan­tı­da ola­rak, ku­ral­la­rı­na uy­gun lens kul­lan­ma­nız gör­me ka­li­te­ni­zi ar­tı­rır, bu­nu unut­ma­mak çok önem­li­dir.