Suyun Sonsuz

Global ısınmanın yansıması olarak, su en değerli kaynak haline geldi.


he­li­oder­mi­den (gü­neş ışın­la­rın­dan kay­nak­la­nan er­ken yaş­lan­ma) ko­ru­mak de­mek, yü­zü göl­ge­de tut­mak ve yıl bo­yu gü­neş ko­ru­ma­sı kul­lan­mak an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Pe­ki ya ha­va kir­li­li­ği? Ka­çı­nıl­ma­sı çok zor ol­sa da, en azın­dan si­ga­ra
du­ma­nın­dan ka­çı­na­bi­lir, da­ha dü­zen­li uyu­ya­bi­lir ve cil­di­ni­ze da­ha faz­la özen gös­te­re­bi­lir­si­niz.
Za­yıf nok­ta­la­rı­nı­zı ta­nı­yın! Bu­nun için yü­zü­nü­zü in­ce­le­me­niz ge­re­ki­yor. Ba­kı­ma ve ne­me en çok ih­ti­ya­cı olan böl­ge­le­ri
da­ha iyi he­def al­mak için oluş­mak­ta olan in­ce çiz­gi­le­ri oku­ma­yı öğ­re­nin. Ta­lep­kar, te­dir­gin, en­di­şe­li bi­ri mi­si­niz?
Kaş­la­rı­nı­zı çat­tık­ça ilk olu­şa­cak çiz­gi­ler kaş­la­rı­nız ara­sın­da ola­cak­tır. Çok mu gü­ler­si­niz? Kaz aya­ğı­na kar­şı ko­ru­mak için göz
ke­nar­la­rı­nı­za da­ha faz­la özen gös­ter­me­niz ge­re­kir. Me­rak­lı mı­sı­nız? Alın­da olu­şa­cak eni­ne çiz­gi­le­ri dik­kat edin. Göz
çev­re­niz­de ko­yu hal­ka­lar oluş­ma eği­li­mi mi var? Göz ka­pak­la­rı­nı­z en bü­yük ön­ce­li­ği­niz ol­ma­lı.
Tüm kü­çük cilt prob­lem­le­ri­niz için her gün ban­yo­nu­zda ko­lay ve he­de­fe odak­lı çö­züm­ler üre­te­bi­lir­si­niz.

İDEAL BİR CİLT BAKIMI
Aşa­ma 1:
Te­miz­le­me: Av­ru­pa pa­za­rın­da ye­ni­lik­çi bir va­ro­luş ile Shi­sei­do 60'lar­da ço­ğu Ja­pon ka­dı­nın uy­gu­la­dı­ğı cilt ba­kım alış­kan­lı­ğı­nın ön­cü­lü­ğü­nü yap­tı: Kö­pük te­miz­le­yi­ci­ler. Bu­gün Shi­sei­do The Skin­ca­re Ex­tra Gent­le Cle­an­sing Fo­am, fay­da sağ­la­ma ve na­rin­li­ğin mü­kem­mel den­ge­si­ni su­nu­yor. Ha­fif kö­pük hid­ro­li­pi­dik ta­ba­ka­yı ko­rur­ken yü­zü­nü­zü de­rin­le­me­si­ne te­miz­le­mek­te. Cle­an­sing Mas­sa­ge Brush ile kul­la­nıl­dı­ğın­da, mik­ro­do­la­şı­mı ha­re­ke­te ge­çi­ren na­rin bir ma­saj sa­ye­sin­de
sağ­lık­lı ve ay­dın­lık bir cilt sağ­lı­yor.

Aşa­ma 2: Den­ge­le­me: Ja­pon ka­dın­la­rın %90'ı den­ge­le­yi­ci los­yon kul­la­nır, aca­ba kaç Av­ru­pa­lı ka­dın ger­çek­ten bu­nun
nedeni­ni bi­lir? Te­miz­le­me­nin ar­dın­dan ve nem­len­di­ri­ci­den ön­ce, bu önem­li aşa­ma, hij­yen ve cilt ba­kı­mı ara­sın­da­ki sı­nı­rı be­lir­ler. Shi­sei­do The Skin­ca­re Hydro-Nou­ris­hing Sof­te­ner ha­fif bir en­zi­ma­tik soy­ma iş­le­miy­le yu­mu­şat­ma özel­li­ği­nin
fay­da­la­rı­nı bir­leş­ti­rir. Tüm Shi­sei­do den­ge­le­me los­yon­la­rı gi­bi cil­tin üst ta­ba­ka­sın­da mak­si­mum yu­mu­şak­lık sağ­lar ve
uy­gu­la­ma son­ra­sın­da cil­di ku­rut­maz. Böy­le­ce, den­ge­le­yi­ci los­yo­nun ar­dın­dan uy­gu­la­nan ba­kım ürün­le­ri­nin fay­da­lar en iyi şe­kil­de ve en doğ­ru mik­tar­da alı­nır.

Aşa­ma 3: Nem­len­dir­me: Nem­len­dir­me, “nor­mal” bir cil­din te­me­lin­de­ki esas ba­kım­dır. Gün­düz ve ge­ce kre­mi ay­rı­mı ilk ola­rak 30 ya­şın­da ya­pı­lır. Gün içe­ri­sin­de cilt çev­re­sel bir or­gan­dır, ge­ce ise kalp atış­la­rı ya­vaş­la­dı­ğın­da, fa­ali­yet­le­ri ve
bes­len­me ora­nı zir­ve­ye ula­şır. Do­la­yı­sıy­la, gün­düz ve ge­ce dö­nem­le­rin­de­ki ih­ti­yaç­la­rı fark­lı­dır. Bu ne­den­le, Shi­sei­do The Skin­ca­re Day Mo­is­tu­re Pro­tec­ti­on cil­din nem* ih­ti­yaç­la­rı­nı he­def alır ve cil­di UV ışın­la­rı­nın ha­sar ve­ri­ci et­ki­le­ri­ne kar­şı
ko­rur. The Night Mo­is­tu­re Rec­har­ge ise, nem ver­me­nin ya­nı sı­ra, cil­din do­ku­su üze­rin­de et­ki­li olan bes­le­yi­ci içe­rik­ler
sağ­lar. Tüm bu ba­kım ürün­le­ri aro­ma­ko­lo­jik par­füm ile for­mü­le edil­miş­tir. Ürün­le­rin uy­gu­lan­ma­dan ön­ce par­füm for­mü­lü­nün et­ki­le­ri­ni art­tır­mak için avuç için­de ha­fif­çe ısı­tıl­ma­sı tav­si­ye edil­mek­te­dir.

SHISEIDO UZMANINDAN DOĞRU VE YANLIŞLAR

Cildinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilmek ve ideal cilt bakımınızı belirlemek kolay değildir. Öncelikle genel olarak yanlış bilinen hususları düzeltmekte fayda var.

“İyi nemlendirilmiş bir cilt daha güçlüdür”
Doğru. Çünkü cilt bariyeri böylece maksimum koruma sağlayabilir. Cildin tüm nemini, esnekliğini ve sağlığını korumasına izin verir. Ciltteki direnç kaybını ve hatta dış etmenlerden kaynaklanan alerjileri hafifletir.

“İyi nemlendirilmiş bir cilt daha genç görünür”
Doğru. Mekanik bir süreç sonucunda, cilt bariyerinde su tutulmasını sağlayan içerikler cildin su ile dolgunlaşmasını sağlar. Ayrıca içerikler bazal zarda etkisini gösterdiğinde bir onarma süreci oluşur.